Νόμος 3259/04 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Βεβαίωση των φόρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο φόρος εισοδήματος, τα πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και οι λοιποί φόροι, τέλη και γενικά οι λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου βεβαιώνονται στο όνομα του υπόχρεου. (Κατ' εξαίρεση, στην περίπτωση που η περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων επιτηδευματία μη φυσικού προσώπου ζητήθηκε με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 9 από το μέλος ή τον εταίρο του ή τον διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο ή το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του, ο φόρος εισοδήματος, ο φόρος προστιθέμενης αξίας, οι πρόσθετοι φόροι και τα πρόστιμα βεβαιώνονται στο όνομα του προσώπου το οποίο υπέγραψε την προβλεπόμενη από το ίδιο άρθρο πράξη).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 56 του νόμου 3283/2004 (ΦΕΚ 210/Α/2004).

 

2. Η βεβαίωση ενεργείται από τον Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας που έχει εκδώσει το ΕΚΚΑΘΑΡIΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, τόσο για το σύνολο της οφειλής που προκύπτει απ' αυτό, όσο και για τα πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων από τυχόν εκκρεμείς πράξεις που περαιώθηκαν μαζί με αυτό, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

 

3. Για τη βεβαίωση των οφειλόμενων ποσών ο προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας συντάσσει χρηματικό κατάλογο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

4. Παράλληλα, ο Προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας που ενήργησε τη βεβαίωση αποστέλλει στις άλλες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες που τυχόν είναι αρμόδιες για κάποια από τις χρήσεις που περαιώθηκαν σύμφωνα με τον παρόντα νόμο:

 

α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΣ μετά της επ' αυτού πράξης αποδοχής από τον επιτηδευματία.

 

β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Πράξης Επιβολής Προστίμου Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων μετά της επ' αυτής Διοικητικής Επίλυσης της Διαφοράς που περαιώθηκε με τον παρόντα νόμο και έχει εκδοθεί από άλλη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

 

5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.