Νόμος 3283/04 - Άρθρο 53

Άρθρο 53


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Δημόσιο δύναται, συνάπτοντας τις σχετικές συμβάσεις, να υπεισέλθει, με τους ίδιους ή διαφορετικούς όρους, στη θέση της Ολυμπιακής Αεροπορίας Υπηρεσίες (πρώην Ολυμπιακής Αεροπορίας) στις χρηματοδοτικές μισθώσεις που είχε αυτή καταρτίσει αναφορικά με τέσσερα αεροσκάφη τύπου AIRBUS A340300 με αριθμούς κατασκευαστή (MSN) 235,239,280 και 292 και για την τήρηση των οποίων είχε χορηγηθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Επίσης το Δημόσιο δύναται να προβαίνει ελευθέρως και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, σε εξαγορά, μίσθωση, υπομίσθωση, μεταβίβαση, πώληση και σε οποιαδήποτε πράξη ή σύμβαση διαχείρισης, εκμετάλλευσης ή διάθεσης των παραπάνω αεροσκαφών, καθώς και στην κατάρτιση των σχετικών προς πραγμάτωση των σκοπών αυτών συμβάσεων, περιλαμβανομένων και συμβάσεων παροχής τεχνικών, χρηματοοικονομικών, νομικών ή άλλων αναγκαίων υπηρεσιών.

 

2. Στις συναφθείσες συμβάσεις της παραγράφου 1, υπεισέρχεται αυτοδικαίως, από τη δημοσίευση του παρόντος η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), η οποία κατ' αυτόν τον τρόπο καθίσταται διάδοχος του συμβαλλομένου Ελληνικού Δημοσίου, αναφορικά με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τελευταίου, που έχουν προκύψει ή θα προκύψουν από τις εν λόγω συμβάσεις. Όπου στις συμβάσεις αυτές αναφέρεται το Δημόσιο, νοείται εφεξής το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, το οποίο έχει αρμοδιότητα για την κατάρτιση κάθε συναφούς εγγράφου και τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος προκύψει από την εκτέλεση και λύση των συμβάσεων ή εν γένει σχετίζεται με την πραγματοποίηση του σκοπού αυτών, συμπεριλαμβανομένης ακόμα και της λύσης και εκκαθάρισης των νομικών προσώπων που συστάθηκαν ή λειτουργούν χάριν των εν λόγω συμβάσεων. Από την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου εξαιρείται η από 01-08-2010 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της υπό ειδική εκκαθάριση τελούσας εταιρίας Ολυμπιακές Αερογραμμές ΑΕ για την παροχή υπηρεσιών CAMO, τεχνικής υποστήριξης και σχετικών διοικητικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ασφάλισης, στάθμευσης και συντήρησης σε κατάσταση καθήλωσης των τεσσάρων αεροσκαφών τύπου AIRBUS A340-300 με αριθμούς κατασκευαστή MSN 235, 239, 280 και 292. Οποιαδήποτε δαπάνη, στην οποία θα υποβληθεί το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου για τη διενέργεια των προαναφερομένων πράξεών του θεωρείται συναφής με την αξιοποίηση των προαναφερθέντων αεροσκαφών και εκκαθαρίζεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) και τις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού.

 

Η υπ' αριθμόν 2/21531/Α0024/2005 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 598/Β/2005), όπως έχει συμπληρωθεί, διατηρείται σε ισχύ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/2009) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 232 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

3. Οι συμβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και οι συνδεόμενες με αυτές πράξεις, περιλαμβανομένων των μεταγραφών και λοιπών εγγραφών σε δημόσια βιβλία, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (νόμος 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000)), όπως εκάστοτε ισχύει.

 

4. Σε περίπτωση πώλησης ή με άλλο τρόπο διάθεσης δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου επί των ανωτέρω αεροσκαφών, το σχετικό τίμημα θα πιστώνεται στο λογαριασμό No 200 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με την ονομασία Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/2009).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.