Νόμος 3283/04 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει τις παρακάτω ουσιώδεις πληροφορίες:

 

α) Συνοπτική παρουσίαση του αμοιβαίου κεφαλαίου όπου θα αναφέρονται: τα στοιχεία σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου και η τυχόν προβλεπόμενη διάρκειά του, το κράτος μέλος όπου έχει συσταθεί, τα στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, του θεματοφύλακα, των ορκωτών ελεγκτών, του τυχόν συμβούλου επενδύσεων και του διαχειριστή, καθώς και του χρηματοοικονομικού ομίλου στον οποίο τυχόν ανήκει η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ο θεματοφύλακας ή / και το δίκτυο προώθησης του αμοιβαίου κεφαλαίου.

 

β) Επενδυτικές πληροφορίες σχετικά με: τον επενδυτικό σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου, την επενδυτική του πολιτική, όπου θα περιλαμβάνεται εκτίμηση του βαθμού κινδύνου του χαρτοφυλακίου του, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 6 του άρθρου 25, την πορεία των αποδόσεων του, με εμφανή τη δήλωση με κεφαλαία γράμματα Τα αμοιβαία κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές και τα χαρακτηριστικά του επενδυτή στον οποίο απευθύνεται το αμοιβαίο κεφάλαιο.

 

γ) Οικονομικές πληροφορίες όπου θα αναφέρονται: οι προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου, κάθε άλλη προμήθεια ή δαπάνη που βαρύνουν το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου ή τους μεριδιούχους του και το φορολογικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία του αμοιβαίου κεφαλαίου και τους μεριδιούχους του.

 

δ) Εμπορικές πληροφορίες όπου θα αναφέρονται: ο τρόπος διάθεσης και εξαγοράς των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου, η συχνότητα και ο τρόπος δημοσίευσης των τιμών των μεριδίων του και ο χρόνος και ο τρόπος διανομής των μερισμάτων του.

 

ε) Συμπληρωματικές πληροφορίες όπου θα αναφέρονται: η δυνατότητα λήψης κατόπιν αιτήσεως, δωρεάν, πριν ή και μετά από τη σύναψη της σύμβασης του πλήρους ενημερωτικού δελτίου και των ετήσιων και εξαμηνιαίων εκθέσεων, η αρμόδια υπηρεσία της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων με όλα τα στοιχεία επικοινωνίας και ώρες λειτουργίας από την οποία οι επενδυτές μπορούν να λάβουν περαιτέρω πληροφόρηση, η αρμόδια εποπτική αρχή και η ημερομηνία δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου.

 

2. Η δομή και η σύνταξη του απλοποιημένου ενημερωτικού δελτίου του αμοιβαίου κεφαλαίου πρέπει να είναι κατανοητή στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Επιτρέπεται η προσάρτηση του απλοποιημένου ενημερωτικού δελτίου του αμοιβαίου κεφαλαίου στο πλήρες ενημερωτικό δελτίο του με τρόπο που να επιτρέπει την απόσπασή του.

 

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να καθορίζει πρόσθετα στοιχεία που πρέπει να περιέχει το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου και να ρυθμίζει λεπτομέρειες ή τεχνικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 106 του νόμου 4099/2012 (ΦΕΚ 250/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.