Νόμος 3586/07 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Σύσταση εταιρίας επένδυσης ακίνητης περιουσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να συστήσουν από κοινού, μία ή περισσότερες Εταιρίες Επένδυσης Ακίνητης Περιουσίας, στις οποίες θα συνεισφέρουν τα ακίνητα τους ή τα δικαιώματα επί ακινήτων που παράγουν εισόδημα, κινητές αξίες και μετρητά.

 

2. Για τη σύσταση της εταιρίας απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα ή των Φορέων που εισφέρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και έγκριση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, η οποία δίδεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επενδυτικής Πολιτικής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα θα πρέπει να αναφέρει τους ενδιαφερόμενους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που θα συμμετάσχουν στη σύσταση της εταιρίας, τον τίτλο, το ποσό και το είδος που θα συνεισφέρουν που αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, τη διάρκεια λειτουργίας της, τη διαδικασία πρόσληψης θεματοφύλακα, προσωπικού κ.λ.π. Επίσης, μαζί με την απόφαση υποβάλλεται και το επενδυτικό σχέδιο, το οποίο περιέχει υποχρεωτικά αναλυτική περιγραφή των τεχνικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων σχετικά με το επενδυτικό πρόγραμμα, των στοιχείων της αγοράς στα οποία βασίζεται η στρατηγική της και των μέσων που προτίθενται να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων της εταιρίας.

 

3. Τα διαθέσιμα της εταιρίας επενδύονται μόνο:

 

α. σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) σε ακίνητη περιουσία, κατά την έννοια της παραγράφου 4,

 

β. σε κινητές αξίες ή άλλα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι επενδύσεις αυτές δεν υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) των διαθεσίμων,

 

γ. σε άλλα κινητά πράγματα τα οποία εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες της εταιρίας και τα οποία μαζί με τα ακίνητα που αποκτά η εταιρία για την εξυπηρέτηση τέτοιων αναγκών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) των διαθεσίμων κατά την απόκτηση τους.

 

4. Ως ακίνητη περιουσία, στην οποία μπορεί να επενδύει η εταιρία, νοούνται τα ακίνητα, τα ευρισκόμενα στην Ελλάδα. Η αξία κάθε ακινήτου, το οποίο περιλαμβάνεται στις επενδύσεις της εταιρίας, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, κατά το χρόνο της απόκτησης, το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας του συνόλου των επενδύσεων της. Ακίνητα που συνδέονται άμεσα μεταξύ τους, κατά τρόπο ώστε τα ακίνητα αυτά να μην είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν χωριστά, θεωρούνται ως ενιαία ακίνητα. Το όριο του δεύτερου εδαφίου αυξάνεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), εάν πρόκειται για ακίνητο το οποίο μπορεί να διαχωριστεί σε περισσότερα ακίνητα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αυτοτελώς για κάποιον από τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

 

5. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισμούς:

 

α. η επένδυση σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί του ανώτατου επιτρεπόμενου ποσοστού επενδύσεων της εταιρίας σε κινητές αξίες,

 

β. οι επενδύσεις αυτές γίνονται υποχρεωτικά σε κινητές αξίες τουλάχιστον έξι (6) εκδοτών,

 

γ. οι επενδύσεις της εταιρίας σε κινητές αξίες, που εκδίδονται από εταιρίες με αντικείμενο δραστηριότητας την κατασκευή ή εκμετάλλευση ακινήτων, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν, στο σύνολο τους, το είκοσι τοις εκατό (20%) των επενδύσεων της εταιρίας σε κινητές αξίες.

 

6. Απαγορεύεται η μεταβίβαση ακινήτων ή κινητών της εταιρίας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, του ή των φορέων, στο προσωπικό της εταιρίας και των φορέων, καθώς και στους συζύγους και συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Επίσης, απαγορεύεται η αγορά ή πώληση ή εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας σε εταιρίες που έχουν συμμετοχή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και των Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, το προσωπικό της εταιρίας και των φορέων, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

 

7. Οι εταιρίες επένδυσης ακίνητης περιουσίας του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων στην περίπτωση που σχηματίστηκαν μετά από:

 

α. εισφορά ακίνητης περιουσίας 2 ή περισσότερων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης,

 

β. συγχώνευση 2 ή περισσότερων εταιριών ακίνητης περιουσίας οι οποίες διαθέτουν ακίνητη περιουσία,

 

γ. διάσπαση ή απόσχιση υφιστάμενης εταιρίας που εισφέρει ακίνητη περιουσία της σε νέο ή υφιστάμενο νομικό πρόσωπο το οποίο λειτουργεί ως εταιρία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.

 

8. Τα στοιχεία στα οποία στηρίζονται οι επενδυτικές επιλογές των διαχειριστών των Εταιρειών Επένδυσης Ακίνητης Περιουσίας και των μελών οργάνων διοίκησης των Εταιρειών Επένδυσης Ακίνητης Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης υπόκεινται σε τακτικό ή περιοδικό έλεγχο από την Ειδική Επιτροπή Ελέγχου των Επενδύσεων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

9. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 2778/1999, όπως ισχύουν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.