Νόμος 3586/07 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι επενδύσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης σε αμοιβαία κεφάλαια γίνονται μέσω της Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων των Ασφαλιστικών Οργανισμών ή μέσω άλλων Ανωνύμων Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που συστήνονται για το σκοπό αυτόν. Η σύσταση νέων Ανωνύμων Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση, συγκρότηση και λειτουργία αμοιβαίων κεφαλαίων, που διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 3283/2004 (ΦΕΚ 210/Α/2004).

 

2. Για τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, εκτός των προβλεπομένων από τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 3283/2004 (ΦΕΚ 210/Α/2004), απαιτείται η συμμετοχή τριών τουλάχιστον Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων αυτών που εισφέρουν τα κεφάλαια, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης θα πρέπει να αναφέρει τους ενδιαφερόμενους φορείς που θα συμμετάσχουν στη σύσταση της εταιρείας, τον τίτλο, το ποσό που θα συνεισφέρουν και αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και τη διάρκεια της λειτουργίας της. Επίσης, με την απόφαση υποβάλλεται και το επιχειρησιακό ή επενδυτικό σχέδιο και έκθεση σχετικά με την οργανωτική διάρθρωση και τα τεχνικά και οικονομικά μέσα της υπό ίδρυση Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων - Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

3. Η διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από την Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης περιλαμβάνει:

 

α. τη συγκρότηση αμοιβαίων κεφαλαίων,

β. τη διαχείριση επενδύσεων και

γ. τη διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων - Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Σε αυτήν περιλαμβάνονται νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες λογιστικής διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, υπηρεσίες εξυπηρέτησης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, αποτίμηση του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καθορισμός της αξίας των μεριδίων του, έλεγχος τήρησης των κανονιστικών διατάξεων, έκδοση και εξαγορά μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου, διεκπεραίωση εγγράφων και αποστολής εντύπων και βεβαιώσεων και τήρηση αρχείων.

 

4. Οι μετοχές της Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων - Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. είναι ονομαστικές και δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά. Το μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων - Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ανήκει σε περισσότερους του ενός Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, καταβάλλεται σε μετρητά και έχει ελάχιστο ύψος τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ και δύναται να μεταβιβάζεται από Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης σε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Οι διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 του νόμου 3283/2004 (ΦΕΚ 210/Α/2004) εφαρμόζονται προκειμένου για την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της με πρόσθετο ποσό, όταν η αξία των χαρτοφυλακίων της Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων - Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) ευρώ.

 

Οι Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και η Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων - Ασφαλιστικών Οργανισμών συγκροτούν και λειτουργούν αμοιβαία κεφάλαια όλων των κατηγοριών σύμφωνα με το νόμο 3283/2004 (ΦΕΚ 210/Α/2004).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.