Νόμος 3586/07 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Διαδικασίες διενέργειας επενδύσεων σε ακίνητα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διάθεση κεφαλαίων για επενδύσεις σε ακίνητα ενεργείται με αιτιολογημένη απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από εμπεριστατωμένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. Η απόφαση υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

 

Με την έκδοση της υπουργικής απόφασης εγκρίνονται τα απαιτούμενα προς επένδυση κεφάλαια και καθορίζονται ο χρόνος ισχύος της απόφασης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για το σκοπό αυτόν.

 

2. Ως επενδύσεις σε ακίνητα νοούνται οι πάσης φύσεως αγορές ακινήτων, οι ανοικοδομήσεις και οι δαπάνες έργων και εργασιών εκτεταμένων επισκευών, συντηρήσεων, αναπλάσεων, βελτιώσεων και ανακαίνισης κτιρίων πλην των έργων ή εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος 328/1998 (ΦΕΚ 222/Α/1998), όπως ισχύει.

 

3. Οι εκποιήσεις ακινήτων ενεργούνται με αιτιολογημένη απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από εμπεριστατωμένη και αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Φορέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010).

 

4. Οι διαδικασίες για μισθώσεις, εκμισθώσεις, αγορές, εκποιήσεις, ανταλλαγές και αντιπαροχές ακινήτων από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην των Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών και Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων ενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 715/1979 (ΦΕΚ 212/Α/1979) όπως ισχύει, με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 50 παράγραφος 3, 52 παράγραφος 2, 54 παράγραφος 3 και 59 παράγραφος 3 του διατάγματος αυτού, κατά το μέρος που οι διατάξεις αυτές προβλέπουν την εκτίμηση της αγοραίας αξίας του προς αγορά ή πώληση ακινήτου.

 

5. Οι διαδικασίες για μισθώσεις, εκμισθώσεις, αγορές, εκποιήσεις, ανταλλαγές και αντιπαροχές ακινήτων από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών και τον Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων ενεργούνται σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς αυτών.

 

6. Για την αγορά ή εκποίηση ακινήτου ενεργείται εκτίμηση της αγοραίας αξίας αυτού από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 1041/1980, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 2753/1999 και ισχύει.

 

Στις περιπτώσεις που διενεργούνται διαδοχικά επαναληπτικοί ή νέοι διαγωνισμοί για την αγορά ή εκποίηση ακινήτων, απαιτείται η επικαιροποίηση ή επανεκτίμηση της εκτιμηθείσας αξίας του προς αγορά ή πώληση ακινήτου.

 

7. Το τίμημα αγοράς ακινήτου δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να είναι ανώτερο από την εκτιμηθείσα από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών αγοραία αξία του ακινήτου. Επίσης το τίμημα εκποίησης του ακινήτου δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερο από την εκτιμηθείσα από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών αγοραία αξία του ακινήτου.

 

8. Σε κάθε περίπτωση, πριν την υπογραφή του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού υποβάλλεται μαζί με όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισμού προς έγκριση στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 75 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010).

 

9. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, τα ακίνητα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ασφαλίζονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις παροχής υπηρεσιών. Με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων, καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.