Νόμος 3586/07 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Ανάθεση έργων και εργασιών αξιοποίησης ακινήτων στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου ή στην τεχνική διεύθυνση του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας ενεργείται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από εμπεριστατωμένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του.

 

2. Με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, οι Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται, στο πλαίσιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας τους, να αναθέτουν απευθείας στην Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου ή στις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες του Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών τα ακόλουθα έργα και εργασίες:

 

α. Τις διαδικασίες αγοράς, πώλησης, μισθώσεως, εκμισθώσεως και ανταλλαγής ακινήτων. Τη σύνταξη προδιαγραφών και την κατάρτιση σχεδίου συμβάσεων για αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις και ανταλλαγές ακινήτων, την οργάνωση αρχείου ακινήτων, καθώς και την έρευνα της αγοράς για αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις και ανταλλαγές ακινήτων.

 

β. Τις μελέτες αξιοποίησης ακινήτων ιδιοκτησίας τους για την αποδοτικότερη εκμετάλλευση τους.

 

γ. Την κατάρτιση προγραμμάτων στέγασης των διοικητικών και υγειονομικών υπηρεσιών αυτών με τα οποία θα εξετάζονται οι εναλλακτικές δυνατότητες αγοράς ακινήτων ή αξιοποίησης των υφισταμένων.

 

δ. Το σύνολο ή μέρος των διαδικασιών και εργασιών διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας, καθώς και εργασίες συντήρησης των ακινήτων.

 

ε. Την ανάληψη και διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών για εκπόνηση τεχνικών μελετών ή εκτέλεση τεχνικών έργων.

 

στ. Τη διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης ακινήτων που έχουν κριθεί διατηρητέα με σκοπό την αξιοποίηση του υπολειπόμενου συντελεστή δόμησης.

 

ζ. Τις αποτυπώσεις οικοπέδων και κτιρίων, τις επιθεωρήσεις και πραγματογνωμοσύνες των ακινήτων, καθώς και τις εκτιμήσεις για αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση και ανταλλαγή ακινήτων.

 

η. Κάθε άλλη προκαταρκτική ή συμπληρωματική πράξη ή ενέργεια που αφορά στην εκτέλεση οποιουδήποτε από τα παραπάνω έργα ή εργασίες.

 

3. Η ανάθεση γίνεται με σύμβαση η οποία συνάπτεται μεταξύ των νομίμων εκπροσώπων των συμβαλλομένων.

 

4. Με τη σύμβαση ανάθεσης περιγράφεται το ανατιθέμενο έργο και καθορίζεται το ύψος της αμοιβής, ο τρόπος πληρωμής, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση του έργου.

 

Με την ίδια σύμβαση επιτρέπεται να παρέχεται πληρεξουσιότητα στους αντισυμβαλλόμενους της παραγράφου 2 φορείς να ενεργούν ως νόμιμοι αντιπρόσωποι, με δικαίωμα υπογραφής εγγράφων για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, στην ευθύνη του οποίου εναπόκειται η οριστική απόφαση αγοράς, πώλησης, μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων και η εν γένει αξιοποίηση της περιουσίας.

 

5. Όταν οι παραπάνω διαδικασίες εκτελούνται από τους Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, παρέχεται η δυνατότητα σε αυτούς να αναθέτουν το έργο του τεχνικού συμβούλου στους αντισυμβαλλόμενους της παραγράφου 2 φορείς.

 

6. Τα ανατιθέμενα έργα και εργασίες της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εκτελούνται από τους αντισυμβαλλόμενους φορείς με βάση τις διαδικασίες που ορίζονται από τους κανονισμούς τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.