Νόμος 3586/07 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Ανάθεση έργων και εργασιών αξιοποίησης ακινήτων σε Τράπεζες ή θυγατρικές Τραπεζών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους να αναθέτουν σε Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή θυγατρικές των Τραπεζών αυτών τα ακόλουθα έργα και εργασίες:

 

α. Τις μελέτες αξιοποίησης ακινήτων ιδιοκτησίας τους για την αποδοτικότερη εκμετάλλευση τους.

 

β. Την κατάρτιση προγραμμάτων στέγασης των διοικητικών και υγειονομικών υπηρεσιών αυτών με σκοπό την αγορά κτιρίων ή την αξιοποίηση της ήδη υφιστάμενης ακίνητης περιουσίας.

 

γ. Τις διαδικασίες αγοράς, πώλησης, μισθώσεως, εκμισθώσεως και ανταλλαγής ακινήτων. Τη σύνταξη προδιαγραφών και κατάρτιση σχεδίου συμβάσεων για αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση και ανταλλαγή ακινήτων, την οργάνωση αρχείου ακινήτων, καθώς και την έρευνα της αγοράς για αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση και ανταλλαγή ακινήτων.

 

δ. Το σύνολο ή μέρος των διαδικασιών και εργασιών διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας, καθώς και εργασίες συντήρησης μικρής έκτασης.

 

ε. Την ανάληψη και διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών για εκπόνηση τεχνικών μελετών, καθώς και εκτέλεση τεχνικών έργων μικρής έκτασης.

 

Ως έργα μικρής έκτασης νοούνται τα έργα των οποίων η συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το δέκα τοις εκατό (10%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

 

στ. Τις αποτυπώσεις οικοπέδων και κτιρίων, τις επιθεωρήσεις και πραγματογνωμοσύνες επί ακινήτων, καθώς και τις εκτιμήσεις για αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση και ανταλλαγή ακινήτων.

 

ζ. Τη διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης ακινήτων που έχουν κριθεί διατηρητέα, με σκοπό την αξιοποίηση του υπολειπόμενου συντελεστή δόμησης.

 

η. Κάθε άλλη συμπληρωματική εργασία που αφορά στην εκτέλεση οποιουδήποτε από τα παραπάνω έργα ή εργασίες.

 

2. Η ανάθεση γίνεται με τις διαδικασίες της νομοθεσίας περί συνάψεως συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και συνάπτεται μεταξύ των νόμιμων εκπροσώπων των ενδιαφερόμενων μερών.

 

Με τη σύμβαση ανάθεσης περιγράφεται το ανατιθέμενο έργο, το ύψος της αμοιβής, ο τρόπος πληρωμής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση του έργου.

 

3. Οι Τράπεζες ή οι θυγατρικές αυτών, που αναλαμβάνουν τα προαναφερόμενα έργα ή εργασίες, ενεργούν για λογαριασμό του Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, στην ευθύνη του οποίου εναπόκειται η οριστική απόφαση αγοράς, πώλησης, μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων και η εν γένει αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας.

 

4. Όταν οι εργασίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εκτελούνται από τους Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή και για οποιοδήποτε έργο ή εργασία που σχετίζεται με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους, οι Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να αναθέτουν το έργο του τεχνικού συμβούλου σε Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε θυγατρικές αυτών.

 

5. Οι Τράπεζες ή οι θυγατρικές τους εταιρίες στις οποίες ανατίθενται τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 έργα και εργασίες ενεργούν σύμφωνα με τις δικές τους διαδικασίες, δεν υπόκεινται στην τήρηση των διαδικασιών του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 715/1979 κατά την εκπλήρωση του ανατεθέντος σε αυτές έργου για τη διενέργεια αγοραπωλησιών, μισθώσεων και εκμισθώσεων ακινήτων και εν γένει για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.