Νόμος 2947/01 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν το Υπουργείο Πολιτισμού και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 2833/2000 (ΦΕΚ 150/Α/2000) μετά τις λέξεις Υπουργείο Πολιτισμού προστίθεται η φράση και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς.

 

β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του νόμου 2833/2000 μετά τις λέξεις Υπουργείο Πολιτισμού προστίθεται η φράση και του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων.

 

2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 210/1997 Συμπλήρωση και κατάργηση διατάξεων του άρθρου 43 του προεδρικού διατάγματος 609/1985 (ΦΕΚ 223/Α/1985) (ΦΕΚ 166/Α/1997), μετά τη λέξη ανακαινίσεων προστίθεται η φράση καθώς και των έργων του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 99/1992.

 

3. Κατά τη σύνταξη των προϋπολογισμών των αρχαιολογικών έργων, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 99/1992 Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων (ΦΕΚ 46/Α/1992), μπορεί να προβλέπεται ποσοστό απρόβλεπτων δαπανών μέχρι το διπλάσιο από το εκάστοτε ισχύον, όπως αυτό προσδιορίζεται κάθε φορά από τις σχετικές εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

4. Για όσες τεχνικές μελέτες του Υπουργείου Πολιτισμού ανατίθενται σε συνεργαζόμενα γραφεία, το αντικείμενο των οποίων είναι αρμοδιότητας περισσότερων του ενός Τμημάτων της ίδιας Διεύθυνσης, ως διευθύνουσα υπηρεσία θεωρείται η αρμόδια διεύθυνση και ως προϊστάμενη αρχή ο Γενικός Διευθυντής Αναστηλώσεως Μουσείων και Τεχνικών Έργων.

 

5. Σε οικόπεδα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών, καθώς και σε γήπεδα εκτός σχεδίου, επιτρέπεται η προστατευτική κατασκευή για την προστασία διατηρητέων αρχαίων, κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης της περιοχής, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

 

6. α. Μετά το πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 263/1987 (ΦΕΚ 127/Α/1987), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων:

 

(α) συγκρότησης των Επιτροπών Διαγωνισμού, Προεπιλογής, Εισήγησης για Ανάθεση και Παραλαβής,

 

(β) έγκρισης της διαδικασίας ανάθεσης και του συστήματος προσφοράς,

 

(γ) απόφασης επί των αντιρρήσεων κατά τις διαδικασίες των δημοπρασιών και έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού ή της ανάθεσης.

 

(δ) έγκρισης συμπληρωματικών συμβάσεων,

 

(ε) έγκρισης Πρωτοκόλλου Παραλαβής Προϊσταμένη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή είναι ο Γενικός Διευθυντής Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού.}

 

β. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 263/1987 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και αποτελείται από τα εξής μέλη:

 

α) τον Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Πολιτισμού, αναπληρούμενο από άλλον Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

 

β) τον Γενικό Διευθυντή Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, αναπληρούμενο από Μηχανικό του Υπουργείου Πολιτισμού με Α' βαθμό,

 

γ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκτέλεσης Έργων Μουσείων, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκτέλεσης και Επίβλεψης Έργων Μουσείων,

 

δ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μελετών Μουσείων, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο του κάθε φορά αρμόδιου Τμήματος Μελετών Μουσείων της ίδιας Διεύθυνσης,

 

ε) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Έργων Αρχαίων Μνημείων,

 

στ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Έργων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων,

 

ζ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Κτιρίων και Αναστήλωσης Νεοτέρων Μνημείων, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών και Επιβλέψεως έργων της ίδιας Διεύθυνσης,

 

η) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων ή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαιοτήτων, ανάλογα με το συζητούμενο θέμα, αναπληρωμένους από τους νόμιμους αναπληρωτές τους,

 

θ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αποτυπώσεων και Συντήρησης κτιρίων του Τμήματος Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών της ίδιας Διεύθυνσης,

 

ι) έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας,

 

ι)α) έναν Τεχνικό υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης βαθμού Α', που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιων Έργων. Στην πιο πάνω σύνθεση του Τεχνικού Συμβουλίου συμμετέχει και εκπρόσωπος των Εργοληπτικών Οργανώσεων,σε περίπτωση επιλογής συστήματος προσφοράς, που περιλαμβάνει προεπιλογή ή μελέτη και κατασκευή, για την απαιτούμενη χορήγηση της αιτιολογημένης γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις,}

 

γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 263/1987 τροποποιείται ως εξής:

 

{Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Πολιτισμού αναπληρούμενος από άλλον Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του νόμου 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003).

 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού μπορεί να αναπροσαρμόζεται η ειδική αποζημίωση που καταβάλλεται στο φυλακτικό προσωπικό των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου, του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και του Τμήματος Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, για κάθε ημέρα απασχόλησης πλέον του πενθημέρου. Η κοινή απόφαση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να έχει και αναδρομική ισχύ. Η αποζημίωση αυτή θα καταβάλλεται και στο προσωπικό ασφαλείας του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων που υπηρετεί στα Μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους.

 

8. α. Ο καθορισμός της μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, καθώς και της αμοιβής των μελών, των εισηγητών και των γραμματέων του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του νόμου 2557/1997 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, γίνεται κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη.

 

β. Η προηγούμενη περίπτωση της παρούσας παραγράφου ισχύει και για τον καθορισμό της αμοιβής του Προέδρου, των μελών, των εισηγητών και των γραμματέων του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων,

 

9. Στο Υπουργείο Πολιτισμού συνιστώνται σε υφιστάμενους ή νέους κλάδους οι κάτωθι νέες οργανικές θέσεις:

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 2 Αρχαιολόγων: 600 θέσεις

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 3 Αρχιτεκτόνων: 280 θέσεις

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 4 Πολιτικών Μηχανικών: 100 θέσεις

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 6 Τοπογράφων: 80 θέσεις

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 5 Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων: 20 θέσεις

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 10 Μουσειακών Γλυπτών: 10 θέσεις

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 7 Καλλιτεχνών Συντηρητών και Μουσειακών Ζωγράφων: 20 θέσεις

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 1 Διοικητικού: 200 θέσεις

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 12 Φυσικών - Γεωλόγων - Βιολόγων - Γεωπόνων: 10 θέσεις

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 8 Χημικών Μουσείων: 10 θέσεις

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής: 50 θέσεις

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 11 Λαογράφοι - Ανθρωπολόγοι: 20 θέσεις

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Συντηρητών Έργων Τέχνης: 100 θέσεις

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιστορικών Τέχνης: 20 θέσεις

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχαιολόγων Μουσειολόγων: 10 θέσεις

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 1 Διοικητικού: 100 θέσεις

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 3 Λογιστών: 130 θέσεις

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Μηχανολόγων: 50 θέσεις

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Συντηρητών: 450 θέσεις

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Έργων Υποδομής ή Δομικών Έργων: 100 θέσεις

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής: 100 θέσεις

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: 20 Θέσεις

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 22 Φύλαξης - Πληροφόρησης: 290 θέσεις

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 23 Νυκτοφυλάκων: 100 θέσεις

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 5 Σχεδιαστών: 180 θέσεις

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 20 Εργατοτεχνιτών: 300 θέσεις

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνητών Συντήρησης: 40 θέσεις

 

Ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού για τους κλάδους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ορίζεται το 45o έτος της ηλικίας.

 

10. Οι διατάξεις της παραγράφου 21 του άρθρου 16 του νόμου 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000) αντικαθίστανται, από τότε που ίσχυσαν, ως εξής:

 

α. Για την προαγωγή στο βαθμό του Διευθυντή με τη διαδικασία των άρθρων 82 και 87 του νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999) των υπαλλήλων των Κλάδων ΠΕ2 Αρχαιολόγων, ΠΕ3 Αρχιτεκτόνων, ΠΕ4 Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ5 Μηχανολόγων και ΠΕ12 Φυσικών - Γεωλόγων - Βιολόγων - Γεωπόνων, ειδικότητας Γεωλόγου ή Βιολόγου του Υπουργείου Πολιτισμού, απαιτείται δεκαπενταετής υπηρεσία στον Α' βαθμό ή εξαετής υπηρεσία στο βαθμό αυτόν και άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας για μία τριετία.

 

Η διάταξη αυτή ισχύει μέχρι 30-04-2006.

 

β. Στην πρώτη εφαρμογή του νόμου 2683/1999, από τους υπαλλήλους των ανωτέρω κλάδων κρίνονται για προαγωγή στο βαθμό του Διευθυντή, πέραν των υπαγομένων στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου δεύτερου του ανωτέρω νόμου και όσοι κατά την έναρξη ισχύος αυτού είχαν δεκαεννέα (19) χρόνια υπηρεσίας, εκ των οποίων τα έξι (6) χρόνια στον Α' βαθμό. Οι υπάλληλοι των παραπάνω κλάδων, οι οποίοι κρίνονται για προαγωγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση αυτή δύνανται να κριθούν για προαγωγή στον ανωτέρω βαθμό και κατά την κατάρτιση πινάκων προακτέων, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παρούσας παραγράφου.

 

11. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε' της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του νόμου 2557/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ως καταδυόμενο προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού χαρακτηρίζεται εκείνο το οποίο ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού ή σε εποπτευόμενους από αυτό φορείς, ανεξαρτήτως κλάδου, ειδικότητας ή σχέσης εργασίας, νομίμως διατεθέν στο Υπουργείο Πολιτισμού και το οποίο προσφέρει καταδυτικό έργο στις Εφορείες Εναλίων Αρχαιοτήτων και Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας του Υπουργείου αυτού. Στο προσωπικό αυτό συμπεριλαμβάνεται και το ωρομίσθιο.}

 

12. α. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2433/1996 (ΦΕΚ 180/Α/1996), όπως αυτός ισχύει μετά την προσθήκη της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του νόμου 2557/1997, προστίθεται η φράση:

 

{καθώς επίσης και στους υπαλλήλους του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μουσειολόγων.}

 

β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2433/1996 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η χορήγηση της κατ' έτος δίμηνης εκπαιδευτικής άδειας στους υπαλλήλους της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1521/1942 (ΦΕΚ 182/Α/1942), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και στους υπαλλήλους της παραγράφου 1 του παρόντος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τη βιβλιογραφική τους ενημέρωση και την επιστημονική επεξεργασία θεμάτων του κλάδου τους, γίνεται με έγκριση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού. Η άδεια αυτή χορηγείται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, στην οποία δηλώνεται το αντικείμενο της επιστημονικής τους απασχόλησης κατά το διάστημα αυτό και ο τόπος που αυτή θα πραγματοποιηθεί Η άδεια αυτή δεν θα χορηγείται εάν η έκθεση των αποτελεσμάτων της χορηγηθείσας κατά το προηγούμενο έτος άδειας δεν κριθεί επιστημονικά επαρκής από τριμελή επιστημονική επιτροπή αποτελούμενη από στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, που ορίζει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Εφόσον το αντικείμενο της επιστημονικής τους απασχόλησης απαιτεί εκτός έδρας μετακινήσεις, παρέχεται πλήρης ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας, καθώς και τα έξοδα μετακίνησης, που καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.}

 

13. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Πολιτισμού, καταρτίζεται ειδικό βαθμολόγιο των κλάδων ΠΕ2 Αρχαιολόγων του Υπουργείου Πολιτισμού και καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετικά με το βαθμολόγιο αυτό.

 

14. α. Οι θέσεις του κλάδου ΠΕ2 Αρχαιολόγων του Υπουργείου Πολιτισμού σύμφωνα με το άρθρο 54 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 941/1977 (ΦΕΚ 320/Α/1977), όπως ισχύει, κατανέμονται στις ειδικότητες Προϊστορικών - Κλασικών Αρχαιοτήτων και Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, κατατάσσονται οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε θέσεις του κλάδου αυτού σε μία από τις δύο ειδικότητες. Για την κατάταξη λαμβάνονται υπόψη κριτήρια, όπως τα μαθήματα στα οποία εξετάσθηκαν οι υπάλληλοι κατά το διαγωνισμό προσλήψεώς τους στον κλάδο, οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών στις οποίες έχουν υπηρετήσει μέχρι της κατατάξεώς τους στην ειδικότητα, οι επιδόσεις, οι εμπειρίες και η ειδίκευσή τους, όπως αυτή προκύπτει από επιστημονικές δημοσιεύσεις κ.λ.π. Ο αριθμός των υπαλλήλων που διορίζονται εφεξής από κάθε ειδικότητα καθορίζεται με την προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση των κενών θέσεων του κλάδου. Αλλαγή ειδικότητας αρχαιολόγου επιτρέπεται μόνο μία φορά και μέχρι και του βαθμού Α' ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και απόφαση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται ανωτέρω.

 

β. Στη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων της Γενικής Διευθύνσεως Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και στα τμήματα αυτής, στις Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στην Εφορεία Σπηλαιολογίας - Παλαιοανθρωπολογίας, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και τις Συλλογές του, στο Επιγραφικό Μουσείο, καθώς και στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης στην Κέρκυρα (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 81/2000 (ΦΕΚ 66/Α/2000)), οι θέσεις των προϊσταμένων καταλαμβάνονται από υπαλλήλους του κλάδου ΠE2 Αρχαιολόγων με ειδικότητα Προϊστορικών - Κλασικών Αρχαιοτήτων.

 

γ. Στη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και τα τμήματά της, στις Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και τις Συλλογές του, καθώς και στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης και στα τμήματά του α', β' και δ' (υπουργική απόφαση Υπουργού Πολιτισμού ΓΝΟΣ/50304/26-10-1999 (ΦΕΚ 2018/Β/1999)) οι θέσεις των προϊσταμένων καταλαμβάνονται από υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ2 Αρχαιολόγων με ειδικότητα Βυζαντινών - Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

δ. Σε όλες τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Πολιτισμού, στις οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 88/2000 (ΦΕΚ 73/Α/2000), προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ2 Αρχαιολόγων, οι προϊστάμενοι προέρχονται και από τις δύο ειδικότητες του κλάδου.

 

ε. Στον Κλάδο ΠΕ2 Αρχαιολόγων συντάσσεται ενιαίος πίνακας προακτέων,ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκει ο κάθε υπάλληλος και εν συνεχεία πίνακας προακτέων κατά ειδικότητα, στον οποίο οι υπάλληλοι κάθε ειδικότητας κατατάσσονται τηρουμένης της σειράς που έχουν στον ενιαίο πίνακα. Για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένου της παραπάνω περίπτωσης δ' της παρούσας παραγράφου ισχύει ο ενιαίος πίνακας, ενώ για τις περιπτώσεις β' και γ' της παρούσας παραγράφου ο πίνακας προακτέων της αντίστοιχης ειδικότητας.

 

15. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 426/1990 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων στην οποία υπάγονται:

 

α) η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων,

β) η Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων,

γ) η Διεύθυνση Αρχείου Μνημείων και Δημοσιευμάτων,

δ) η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων,

ε) το Τμήμα Απαλλοτριώσεων,

στ) η Γραμματεία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και οι Γραμματείς των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων,

ζ) οι Περιφερειακές και οι Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού στις οποίες προΐσταται αρχαιολόγος.

 

Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων συντονίζει και εποπτεύει το έργο όλων των υπαγόμενων σε αυτήν υπηρεσιακών μονάδων με σκοπό την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία στα θέματα που έχουν σχέση με την αποκάλυψη,φύλαξη και προστασία των αρχαίων, την έκθεση αυτών στα Μουσεία, τη συντήρηση, καταγραφή, μηχανογράφηση, ταξινόμηση, ανάδειξη, μελέτη και δημοσίευσή τους, καθώς και τη διοικητική μέριμνα εφαρμογής των κειμένων διατάξεων.}

 

16. Ο αριθμός των κατ' έτος επιτρεπόμενων εκτός έδρας ημερών για τους μόνιμους και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού, που υπηρετούν στις μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και στις μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού, καθορίζεται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

 

17. Συνιστώνται στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων προσωποπαγείς θέσεις στους κλάδους ΔΕ20 Εργατοτεχνιτών και ΔΕ12 τεχνιτών εκμαγείων, προκειμένου να μεταταγούν σε αυτές οι υπηρετούντες, κατά τη δημοσίευση της, κατ' εφαρμογή του νόμου 2738/1999 από 29-12-2000 Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΦΕΚ 587/Β/2000), μόνιμοι υπάλληλοι των κλάδων ΥΕ6 και ΥΕ4 Εργατοτεχνιτών του Υπουργείου Πολιτισμού και ΥΕ5 και ΥΕ6 Εργατοτεχνιτών του Τμήματος Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. Για τη σύσταση των ανωτέρω θέσεων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Πολιτισμού, η δε μετάταξη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Οι κατά τα ανωτέρω συνιστώμενες θέσεις καταργούνται με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν.

 

18. α. Το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο καταργήθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του νόμου 2557/1997 επανασυνιστάται με το παρόν και τίθεται σε λειτουργία με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση αυτή, η οποία μπορεί να τροποποιείται με όμοια απόφαση, ορίζεται ο σκοπός, η διοίκηση και λειτουργία του παραπάνω Ταμείου, οι πόροι αυτού και η διανομή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η υπ' αριθμόν ΥΠΠΟ/ΔIΟIΚ/Β/5596/2000 (ΦΕΚ 150/Β/12000) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού παύει να ισχύει από την έκδοση της παραπάνω απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού.

 

β. Για την υλοποίηση των σκοπών του, το παραπάνω Ταμείο μπορεί να επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και ειδικότερα από πιστώσεις που προέρχονται από το αποδιδόμενο στο Υπουργείο ποσοστό της υποπερίπτωσης α)α' της περίπτωσης ι)α' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 736/1977 (ΦΕΚ 316/Α/1977). Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 μηνών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι προϋποθέσεις καταβολής και το ύψος της ανωτέρω επιχορήγησης του Ταμείου. Μετά την έκδοση της εν λόγω απόφασης, παύει κάθε χρηματοδότηση του Ταμείου από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 4598/2019 (ΦΕΚ 36/Α/2019).

 

19. Στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού τηρείται κατάλογος, όπου μπορούν να εγγράφονται εθελοντές, οι οποίοι αναλαμβάνουν, επικουρικά με το μόνιμο προσωπικό, καθήκοντα σχετικά με την εξυπηρέτηση των επισκεπτών αρχαιολογικών χώρων και μουσείων. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται τα καθήκοντα των εθελοντών και ρυθμίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες.

 

20. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Πολιτισμού, μπορεί να προβλεφθεί η μεταφορά υπηρεσιακών μονάδων και κάθε είδους προσωπικού του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων στο Υπουργείο Πολιτισμού και να ρυθμισθούν όλα τα σχετικά θέματα και ιδίως αυτά που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού που μεταφέρεται.

 

21.α. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του νόμου 2557/1997 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής δύναται να επιδίδεται και εκτελείται και από δικαστικό επιμελητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2318/1995 (ΦΕΚ 126/Α/1995).}

 

β. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 9 του νόμου 2557/1997 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής μπορεί να επιδίδεται και εκτελείται και από δικαστικό επιμελητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2318/1995.}

 

22. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ διοικείται από δεκαμελές διοικητικό συμβούλιο που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Το αξίωμα του Συμβούλου είναι τιμητικό και άμισθο. Τα πέντε μέλη του συμβουλίου επιλέγονται υποχρεωτικά μεταξύ προσώπων που υποδεικνύει ο σύλλογος Οι φίλοι της Μουσικής Θεσσαλονίκης, εφόσον αυτός έχει τουλάχιστον τριακόσια (300) μέλη και συνεισφέρει στον ετήσιο προϋπολογισμό του Οργανισμού τουλάχιστον το 1/10 των δαπανών. Η υπόδειξη γίνεται μέσα σε προθεσμία είκοσι πέντε (25) ημερών που τάσσεται σε σχετικό έγγραφο του Υπουργού Πολιτισμού. Μετά την άπρακτη περίοδο της προθεσμίας αυτής ο διορισμός όλων των μελών του συμβουλίου γίνεται κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής. Η θητεία του Συμβουλίου είναι τριετής, παρατείνεται δε μέχρι διορισμού νέου διοικητικού Συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα και ταμία. Η συμπλήρωση θέσης που κενώνεται γίνεται κατά την ίδια διαδικασία και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβουλίου.

 

23. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού, καθορίζεται η νομική μορφή της Σχολής Μαρμαρογλυπτικής Γιαννούλης Χαλεπάς που φέρει την επωνυμία Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου, που λειτουργεί στην Πάνορμο της νήσου Τήνου και ρυθμίζονται τα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Σχολής, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό, τα κριτήρια και τη διαδικασία εισόδου των σπουδαστών, την πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών, τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.

 

24. Το Μουσείο Κινηματογράφου, το Μουσείο Φωτογραφίας και η Όπερα Δωματίου, που λειτουργούν ως αυτοτελή τμήματα των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης και Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος αντίστοιχα, μπορούν να έχουν αυτοτελείς προϋπολογισμούς και να λαμβάνουν απευθείας επιχορηγήσεις από κάθε είδους φορείς. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

25. Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης (νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου) υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Όπου κατά τις κοινές διατάξεις αναφέρεται ο εποπτεύων ή ο αρμόδιος Υπουργός νοείται ο Υπουργός Πολιτισμού. Δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου προτείνονται από τον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης.

 

26.α. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 13 του άρθρου 7 του νόμου 2557/1997 μετά τη φράση από ιδιώτες που προσλαμβάνονται με σύμβαση έργου προστίθεται η φράση ή εργασίας.

 

β. Οι διατάξεις του άρθρου 81 του νόμου [Ν] 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/1991) και του κατά εξουσιοδότηση του προεδρικού διατάγματος 99/1992, όπως ισχύουν εκάστοτε, επεκτείνονται και εφαρμόζονται ανάλογα στα έργα που εκτελούνται από το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων, καθώς και στα έργα που εκτελούνται σε μνημεία υπαγόμενα στις διατάξεις του νόμου [Ν] 1469/1950 (ΦΕΚ 169/Α/1950), εκτός των άρθρων 3 και 10 παράγραφος 3 του προεδρικού διατάγματος 99/1992.

 

Όπου στο προεδρικό διάταγμα 99/1992 όπως ισχύει εκάστοτε:

 

Α) αναφέρονται υπηρεσίες ή διευθύνσεις του Υπουργείου Πολιτισμού νοούνται τα όργανα που ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων πλην της περιπτώσεως του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 99/1992,

 

Β) προβλέπονται χρηματικά όρια δαπανών για υπηρεσίες, προμήθειες, μελέτες και εκτέλεση έργων και εργασιών, ισχύουν τα όρια που προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων με την επιφύλαξη της σχετικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Για τα έργα που εκτελούνται από το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων, ως Προϊσταμένη Αρχή νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων, ενώ ως Διευθύνουσα Υπηρεσία νοείται, με την επιφύλαξη του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2121/1991 (ΦΕΚ 36/Α/1991), η Επιστημονική Επιτροπή του Έργου, η οποία ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 30 του νόμου 2190/1994 από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ως Τεχνικό Συμβούλιο νοείται το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού, στο οποίο εισηγητές ορίζονται οι προϊστάμενοι των καθ' ύλη αρμόδιων Διευθυνουσών Υπηρεσιών του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων αναπληρούμενοι από το νόμιμο αναπληρωτή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 26 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7)α του άρθρου 80 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 

γ. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2021/1992 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Καθήκοντα εισηγητή στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ο Διευθυντής του Ταμείου.}

 

27.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του νόμου 2833/2000 (ΦΕΚ 150/Α/2000) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 81 του νόμου [Ν] 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/1991) αντικαθίσταται ο αριθμός 880 με τον αριθμό 1390. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραπάνω παραγράφου προστίθεται νέο εδάφιο:

 

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) ισχύουν και για το προσωπικό των ανωτέρω έργων, το οποίο μπορεί να προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους, δυνάμενη να ανανεώνεται ή να παρατείνεται μέχρι το τέλος του έργου. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για το προσωπικό που απασχολείται σε έργα ή δραστηριότητες ή προγράμματα που σχετίζονται αποκλειστικά με την προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων 2004.}

 

β. Στο άρθρο 81 του νόμου [Ν] 1958/1991 προστίθενται παράγραφοι 6, 7 και 8 που έχουν ως εξής:

 

{6. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, από τότε που ίσχυσαν, και για το προσωπικό εκπόνησης των μελετών των σχετικών έργων, καθώς και για το προσωπικό που απασχολείται στην προετοιμασία και επίβλεψη των έργων τα οποία εκτελούνται, κατ' ανάθεση, από ειδικευμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις.

 

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, όπως διαμορφώνεται μετά τις ανωτέρω ρυθμίσεις, ισχύουν και για τα έργα που εκτελούνται από το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων, καθώς και για τα έργα που εκτελούνται σε μνημεία υπαγόμενα στις διατάξεις του νόμου [Ν] 1469/1950 (ΦΕΚ 169/Α/1950).

 

8. Ως προς τη διαδικασία των αναφερόμενων στις παραπάνω παραγράφους 6 και 7 του παρόντος προσλήψεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 99/1992.}

 

28. Οι οργανικές θέσεις εισηγητών - δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου αυξάνονται κατά πέντε (5) και ανέρχονται σε σαράντα πέντε (45).

 

29.α. Στις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999) υπάγονται, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων του παρόντος και οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας των φορέων του δημόσιου τομέα, που προβλέπονται στο άρθρο 1 του ίδιου νόμου.

 

β. Η επιλογή των δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της παραπάνω Επιτροπής, γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.

 

γ. Η Επιτροπή που έχει συσταθεί προ της ισχύος του παρόντος, με την υπ' αριθμόν [Π] 52/2000 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 221/Α/2000), για την προμήθεια συστημάτων ραδιοεπικοινωνιών, είναι αρμόδια από συστάσεώς της και για τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω των συστημάτων αυτών, κρινόμενων και των υπηρεσιών αυτών σημαντικής οικονομικής και τεχνολογικής αξίας.

 

δ. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος ως προς τις εν λόγω συμβάσεις ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

 

30. Τα μέλη της Ολυμπιακής Συμβουλευτικής Ομάδας Ασφαλείας κατά τις μετακινήσεις τους στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό δικαιούνται να ταξιδεύουν στις θέσεις που προβλέπονται για την κατηγορία Ι μετακινουμένων του άρθρου 4 του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999).

 

31. με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού συγκροτείται ενδεκαμελής Επιτροπή για τη σύνταξη σχεδίου νόμου για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το σχέδιο που θα συντάξει η Επιτροπή θα υποβληθεί για κύρωση κατά το άρθρο 76 παράγραφος 6 του Συντάγματος. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού ως Πρόεδρο, ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, δικηγόρους, αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς. Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού. Η Επιτροπή θα περατώσει το έργο της μέσα σε ένα εξάμηνο από τη συγκρότησή της. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μπορεί να παρατείνεται ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου της Επιτροπής και να ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται στη λειτουργία και στη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής. Για τον ορισμό των δικαστικών λειτουργών, μελών της Επιτροπής, τηρείται η προβλεπόμενη από το άρθρο 41 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 1756/1988, όπως ισχύει, διαδικασία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις.

 

32. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του νόμου 2557/1997 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Οι παραπάνω μηχανικοί διατηρούν όλα τα βαθμολογικά, μισθολογικά, ασφαλιστικά ή άλλα δικαιώματα, και συνεχίζουν εφόσον επιθυμούν, με την ίδια σχέση και τους ίδιους όρους την ασφάλιση στον ίδιο κλάδο κύριας και επικουρικής σύνταξης, νοσοκομειακής, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης και πρόνοιας.}

 

33. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος 99/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι επί μέρους εργασίες που εκτελούνται από τρίτους στα πλαίσια της εκτέλεσης του όλου έργου, με αυτεπιστασία, ανατίθενται:

 

α) είτε κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού, εφόσον η δαπάνη κάθε είδους εργασίας δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του ορίου του ποσού που ισχύει κάθε φορά για πρόχειρους διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου,

 

β) είτε απευθείας από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, που εκτελεί το έργο, εφόσον η δαπάνη κάθε επί μέρους εργασίας δεν υπερβαίνει κατά εκτελούμενο έργο, το ποσό που ορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου.}

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος 99/1992 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων, το όριο της δαπάνης κάθε είδους προμήθειας κατά εκτελούμενο έργο που ανατίθεται με πρόχειρο διαγωνισμό είναι διπλάσιο του ορίου του ποσού που ισχύει κάθε φορά για πρόχειρους διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 33 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

34. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 31 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

α. Στο δεύτερο εδάφιο μετά τη λέξη αποθηκών προστίθεται η φράση εργαστηρίων διασκευής και συντήρησης θεατρικού εξοπλισμού.

 

β. Η υποπερίπτωση α.α. αντικαθίσταται ως εξής:{Συνολική δομημένη επιφάνεια 4.800 m2.}

 

γ. Η υποπερίπτωση β.α. αντικαθίσταται ως εξής: {Συνολική επιτρεπόμενη δομημένη επιφάνεια του συνόλου των κτιρίων 1.500 m2}

 

δ. η υποπερίπτωση β.β. αντικαθίσταται ως εξής: {Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 7.50 m.}

 

35. Συνιστάται στο Υπουργείο Πολιτισμού Ειδικός Λογαριασμός μέσω του οποίου δύναται να χρηματοδοτούνται προγράμματα και έργα του επιχειρησιακού προγράμματος Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση, τα οποία έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ή θα εγκριθούν στο μέλλον στα πλαίσια άλλων Κοινοτικών Προγραμμάτων και εκτελούνται ή θα εκτελεστούν από το Υπουργείο Πολιτισμού ή από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και φυσικά πρόσωπα.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομικών ορίζονται κάθε φορά τα προγράμματα, τα έργα και οι λοιπές δραστηριότητες, τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω του ειδικού Λογαριασμού. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ιδίως ο σκοπός και οι πόροι του Ειδικού Λογαριασμού, τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης καθώς και οι αρμοδιότητες αυτών, τα όργανα και ο τρόπος ελέγχου της διαχείρισης και των δαπανών, οι διαδικασίες προκήρυξης, υποβολής, αξιολόγησης, επιλογής, ανάθεσης, παρακολούθησης και παραλαβής των έργων, προγραμμάτων και μελετών που χρηματοδοτούνται από τον Ειδικό Λογαριασμό, ο τρόπος ανάληψης και διάθεσης των κονδυλίων, η πληρωμή των λειτουργικών εξόδων προμήθειας των αναγκαίων υλικών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για τη λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.