Προεδρικό διάταγμα 99/92 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Προμήθειες - Μισθώσεις - Επισκευές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προμήθεια των υλικών, εργαλείων κ.λ.π., που είναι αναγκαία για τα έργα που εκτελούνται ή τις μελέτες που εκπονούνται, ενεργείται από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, που εκτελεί τα έργα βάσει των κειμένων διατάξεων και των οριζομένων στις επόμενες παραγράφους, χωρίς να απαιτείται γι' αυτό έγκριση ή εξουσιοδότηση των Υπηρεσιών άλλων Υπουργείων.

 

Κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων, το όριο της δαπάνης κάθε είδους προμήθειας κατά εκτελούμενο έργο που ανατίθεται με πρόχειρο διαγωνισμό είναι διπλάσιο του ορίου του ποσού που ισχύει κάθε φορά για πρόχειρους διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 33 του άρθρου 19 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001), με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

2. Η μίσθωση, κατ' αποκοπή ή με ημερομίσθιο ή με ωριαία αντιμισθία ιδιωτικών μέσων μεταφοράς, προωθητήρων, ισοπεδωτήρων, εκσκαφέων, ελκυστήρων, φορτωτών, αντλιών, γερανών και λοιπών εν γένει μηχανημάτων  που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των έργων ενεργείται κατά την διαδικασία του άρθρου 11 του παρόντος διατάγματος, που εφαρμόζεται ανάλογα, εφόσον το μίσθωμα κατά το είδος εργασίας και κατά μήνα δεν υπερβαίνει τα χρηματικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο αυτό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

3. Για την λειτουργία των εργοταξίων, δηλαδή την στέγαση του προσωπικού εκτέλεσης και επίβλεψης των έργων καθώς και την αποθήκευση και διασφάλιση των ευρημάτων, των υλικών, μηχανημάτων, εργαλείων κ.λ.π στις περιοχές που εκτελούνται τα έργα, μπορούν να μισθώνονται, προσωρινά, και για διάρκεια μέχρι δώδεκα μηνών οικήματα και αποθήκες. Οι μισθώσεις αυτές ενεργούνται, με απ' ευθείας συμφωνία, από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, εφόσον το μίσθωμα, κατά περίπτωση, δεν υπερβαίνει κατά μήνα το ένα δέκατο του ποσού που ορίζεται, κάθε φορά σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 20 εδάφιο θ' του νόμου 1797/1988.

 

Επίσης, κατασκευές πρόχειρων εγκαταστάσεων στην περιοχή των έργων μπορούν να εκτελούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος όσες φορές τα έργα εκτελούνται μακριά από κατοικημένους χώρους και η μίσθωση οικήματος κρίνεται ασύμφορη για την Υπηρεσία.

 

4. Επισκευές οδών ή ατραπών που υπάρχουν στην περιοχή των έργων για τη βελτίωση της βατότητάς τους, καθώς και κατασκευή οδών ή ατραπών προσπέλασης προς τα εκτελούμενα έργα, εφόσον οι εργασίες αυτές κρίνονται συμφέρουσες για τη διευκόλυνση των μεταφορών και της κίνησης των εργαζομένων, μπορούν να εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος.

 

5. Η εκτίμηση ζημιών, που προκαλούνται σε ιδιοκτησίες τρίτων κατά την εκτέλεση των έργων, συνεπεία αυτής, καθώς και η εκτίμηση αποζημίωσης για την προσωρινή χρήση, με την συγκατάθεση των ιδιοκτητών ιδιωτικών διαβάσεων, μικροεκτάσεων, πηγών κ.λ.π., εφόσον η χρήση του είναι συμφέρουσα για την διενέργεια μεταφορών, υδροληψίας, ρευματοληψίας, προσωρινών εγκαταστάσεων κ.λ.π. ενεργείται από τριμελή επιτροπή της Υπηρεσίας που εκτελεί το έργο. Στις περιπτώσεις αυτές η Υπηρεσία είτε αποκαθιστά την κατάσταση που υπήρχε πριν από την χρησιμοποίηση είτε εγκρίνει την καταβολή της αποζημίωση δεν υπερβαίνει το ήμισυ του ποσού που ορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με το εδάφιο θ' της παραγράφου 20 του άρθρου 3 του νόμου 1797/1988, κατά περίπτωση έργου.

 

6. Ο προϊστάμενος τη αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, που εκτελεί το έργο, μπορεί να εγκρίνει τη χορήγηση προκαταβολής έναντι της αξίας των παραγγελλόμενων ειδών ή ανατιθέμενων εργασιών, εφόσον τούτο προβλέπεται από την οικεία διακήρυξη ή απόφαση ανάθεσης, με τον όρο προσαγωγής ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

 

7. Οι συμβάσεις προμήθειας ή ανάθεσης εκτέλεσης εργασίας, υπογράφονται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας που εκτελεί το έργο ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή άλλο υπάλληλο εξουσιοδοτημένο από τον προϊστάμενο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 13 του προεδρικού διατάγματος 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.