Νόμος 1797/88

Ν1797/1988: Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1797/1988: Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων, (ΦΕΚ 164/Α/1988), 04-08-1988.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Πεδίο εφαρμογής του νόμου - Προγραμματισμός προμηθειών

 

Άρθρο 1: Έννοια προμηθειών - Πεδίο εφαρμογής του νόμου

Άρθρο 2: Προγραμματισμός προμηθειών

 

Κεφάλαιο Β: Εκτέλεση προμηθειών

 

Άρθρο 3: Φορείς και διαδικασία εκτέλεσης των προμηθειών

Άρθρο 4: Προμήθειες σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας

Άρθρο 5: Δικαιούμενοι συμμετοχής - Κατακύρωση προμηθειών

Άρθρο 6: Τελική έγκριση προμηθειών

 

Κεφάλαιο Γ: Τεχνικές προδιαγραφές - Μητρώα - Εγγυοδοσία - Ενστάσεις - Κανονισμοί προμηθειών

 

Άρθρο 7: Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 8: Μητρώο προμηθευτών

Άρθρο 9: Εγγυοδοσία

Άρθρο 10: Ενστάσεις

Άρθρο 11: Κανονισμοί προμηθειών

 

Κεφάλαιο Δ: Επιτροπές

 

Άρθρο 12: Επιτροπή Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών

Άρθρο 13: Έκτακτες επιτροπές - Ομάδες εργασίας

 

Κεφάλαιο Ε: Ειδικές διατάξεις για την κεντρική εκτέλεση

 

Άρθρο 14: Παραλαβή υλικών

Άρθρο 15: Λογιστικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 16: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 17: Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις

Άρθρο 18

Άρθρο 19: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα 27-07-1988

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.