Νόμος 1797/88 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Κανονισμοί προμηθειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εκτέλεση των προμηθειών του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου.

 

2. Κατ' εξαίρεση το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εκτελεί τις προμήθειές του σύμφωνα με τις οικείες για τις προμήθειες του διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης του νόμου αυτού και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης με βάση ενιαίο κανονισμό προμηθειών, ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

3. Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου καταρτίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέσα σε 2 μήνες από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου και ρυθμίζει κάθε θέμα που αναφέρεται ιδίως:

 

α) στον τύπο, το περιεχόμενο και τον τρόπο δημοσίευσης των διακηρύξεων

β) στις τεχνικές προδιαγραφές,

γ) στον τρόπο, τις προθεσμίες και γενικά τη διαδικασία της διεξαγωγής των διαγωνισμών,

δ) στον τύπο, το περιεχόμενο, τη χρονική ισχύ και τον τρόπο υποβολής των προσφορών,

ε) στην παραλαβή και αποσφράγιση των υποβαλλόμενων προσφορών,

στ) στα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στους διαγωνισμούς των υποψήφιων προμηθευτών,

ζ) στους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στους διαγωνισμούς ενώσεων προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,

η) στα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων προμηθευτών για συμμετοχή τους σε κλειστούς διαγωνισμούς,

θ) στις ενστάσεις,

ι) στη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και γενικά στα θέματα κρίσης και κατακύρωσης αποτελεσμάτων διαγωνισμών,

ι)α) στη συνέχιση των διαγωνισμών με έγγραφες προσφορές,

ι)β) στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης προμηθειών,

ι)γ) στην ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης των προμηθειών,

ι)δ) στην κατάρτιση, εκτέλεση ή τροποποίηση των συμβάσεων,

ι)ε) στα όρια, τον τύπο, το νόμισμα και το περιεχόμενο των εγγυήσεων συμμετοχής, καλής εκτέλεσης της σύμβασης και προκαταβολής,

ι)στ) στη σταδιακή αποδέσμευση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής,

ι)ζ) στον τρόπο παραλαβής των υπό προμήθεια υλικών,

ι)η) στον ποσοτικό και ποιοτικό τους έλεγχο,

ι)θ) στις συνέπειες της μη εμπρόθεσμης παράδοσης και παραλαβής των συμβατικών υλικών,

κ) στις συνέπειες της μη εμπρόθεσμης παραλαβής των συμβατικών ειδών από τις επιτροπές παραλαβής που προβλέπονται στο άρθρο 14 του νόμου αυτού,

κ)α) στην παράταση των συμβατικών προθεσμιών παράδοσης των υλικών,

κ)β) στη μεταφορά και ασφάλιση των συμβατικών υλικών,

κ)γ) στην κατάθεση των δειγμάτων και στον τρόπο υποβολής, διαφύλαξης, διακίνησης και διαχείρισής τους,

κ)δ) στον τρόπο δειγματοληψίας και εξέτασης των δειγμάτων των συμβατικών υλικών,

κ)ε) στον καθορισμό χρονικών ορίων για την παραλαβή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, την επιθεώρηση, τον εργαστηριακό έλεγχο και την οριστική παραλαβή των υλικών,

κ)στ) στον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος, καθώς και στη χορήγηση προκαταβολών,

κ)ζ) στις κάθε μορφής διοικητικές κυρώσεις κατά των προμηθευτών που δεν συμμορφώνονται προς τις συμβατικές τους υποχρεώσεις,

κ)η) στη συγκρότηση συλλογικών οργάνων, αρμόδιων για θέματα εκτέλεσης των προμηθειών, στους επί μέρους φορείς του δημόσιου τομέα οι οποίοι εκτελούν τις προμήθειες τους σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου,

κ)θ) στον τρόπο επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και

λ) γενικά σε κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η άνω προθεσμία για την έκδοση προεδρικού διατάγματος μέχρι 31-12-1989 παρατάθηκε με την ΠΙ/4052/1989 (ΦΕΚ 847/Β/1989) απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Βιομηχανίας, Ενεργείας, Τεχνολογίας και Εμπορίου.

 

4. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να παραταθεί με απόφαση των ίδιων υπουργών που ορίζονται σ' αυτήν.

 

5. Όλοι οι άλλοι φορείς, πέρα από εκείνους της παραγράφου 1, εκτελούν τις προμήθειές τους, σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς προμηθειών φορέων (ΚΠΦ), που καταρτίζονται από τους ίδιους τους φορείς και εγκρίνονται με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παράγραφο 1 του άρθρου 38 του νόμου [Ν] 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α/1991).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

6. Οι κανονισμοί προμηθειών φορέων ρυθμίζουν θέματα όμοια με εκείνα που ρυθμίζει ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου και συντάσσονται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου.

 

7. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και οι κανονισμοί υποβάλλονται στα συναρμόδια υπουργεία για έγκριση μέσα σε δύο μήνες από την έκδοση της απόφασης και εγκρίνονται μέσα σε τέσσερις μήνες από την υποβολή τους.

 

8. Οι προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να παρατείνονται κατά περίπτωση, με απόφαση των υπουργών που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.