Προεδρικό διάταγμα 99/92 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Εργασίες εκτελούμενες από τρίτους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι επί μέρους εργασίες που εκτελούνται από τρίτους στα πλαίσια της εκτέλεσης του όλου έργου, με αυτεπιστασία, ανατίθενται:

 

α) είτε κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού, εφόσον η δαπάνη κάθε είδους εργασίας δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του ορίου του ποσού που ισχύει κάθε φορά για πρόχειρους διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου,

 

β) είτε απευθείας από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, που εκτελεί το έργο, εφόσον η δαπάνη κάθε επί μέρους εργασίας δεν υπερβαίνει κατά εκτελούμενο έργο, το ποσό που ορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 33 του άρθρου 19 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001).

 

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος ο πρόχειρος  διαγωνισμός και η απ' ευθείας ανάθεση διενεργούνται σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του προεδρικού διατάγματος 609/198585.

 

3. Στους πρόχειρους διαγωνισμούς που αναφέρονται ανωτέρω γίνονται δεκτοί εμπειροτέχνες ελεύθεροι επαγγελματίες, καλλιτέχνες, σχεδιαστές κ.λ.π. αναλόγου κάθε φορά ειδίκευσης, σύμφωνα με τους όρους που θέτει η Υπηρεσία, εφόσον κατά την κρίση της επιτροπής του προχείρου διαγωνισμού παρέχουν εχέγγυα καλής εκτέλεσης της εργασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.