Προεδρικό διάταγμα 99/92 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Προσωπικό επιβλέψεως και εκτελέσεως έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, που εκτελούν έργα και εργασίες με αυτεπιστασία, εκτός από την διάθεση προσωπικού που προβλέπεται από τις διατάξεις του Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, δηλαδή τακτικού και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προβαίνουν στην πρόσληψη του κάθε κατηγορίας και ειδικότητας εποχιακού ή πρόσκαιρου ωρομισθίου προσωπικού που είναι αναγκαίο και κατάλληλο, κατά την κρίση τους, εκάστοτε για την εκτέλεση, επίβλεψη, συντήρηση και φύλαξη των έργων, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 81 του νόμου [Ν] 1958/1991. Το έκτακτο προσωπικό που προσλαμβάνεται αμείβεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του νόμου [Ν] 1876/1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990), σε βάρος των πιστώσεων για την εκτέλεση των έργων. Το ίδιο ισχύει και προκειμένου περί των κάθε φύσεως αναγκών των μελετών που εκπονούνται δια της Υπηρεσίας, όταν προς τούτο απαιτείται η πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για εκτέλεση επί μέρους εργασιών ή μελετών.

 

2. Οι προσλήψεις του ανωτέρω ωρομίσθιου προσωπικού γίνονται κατόπιν ανακοίνωσης που αναρτάται στο κατάστημα της αρμόδιας Κεντρικής, Περιφερειακής ή Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας. Ο Προϊστάμενος της κατά τα ανωτέρω αρμόδιας Υπηρεσίας συντάσσει κατάλογο που περιέχει τους, κατά την κρίση του, κατάλληλους για πρόσληψη, τον οποίο αποστέλλει αμέσως μετά τη σύνταξή του στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση, με όλες τις αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης εγκρίνει, τροποποιεί ή συμπληρώνει τον κατάλογο αυτόν, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη του κατά τα ανωτέρω οριστικού καταλόγου ο Προϊστάμενος της Κεντρικής, Περιφερειακής ή Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας υποχρεούται να εκδώσει, σύμφωνα με τον οριστικό κατάλογο, τις αποφάσεις πρόσληψης του ωρομίσθιου προσωπικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 3525/2007 (ΦΕΚ 16/Α/2007).

 

3. Η δαπάνη μετακινήσεων εκτός έδρας του τακτικού και εκτάκτου προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίες είναι αναγκαίες για την μελέτη ή εκτέλεση των αρχαιολογικών εν γένει έργων βαρύνει το προϋπολογισμό του αντιστοίχου έργου, καταβάλλεται δε και εκκαθαρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 65/1973 Περί των δαπανών κινήσεως των τακτικών πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων ή κατά το άρθρο 23 παράγραφος 4 του νόμου [Ν] 1735/1987, όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

4. Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, που εκτελούν αρχαιολογικά έργα, εν γένει μπορούν να εισηγούνται την ανάθεση καθηκόντων επίβλεψης έργων σε ιδιώτες με σύμβαση έργου, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 3 του προεδρικού διατάγματος 263/1987.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 13 του προεδρικού διατάγματος 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.