Προεδρικό διάταγμα 263/87 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διευθύνουσα υπηρεσία - επιβλέποντες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι:

 

α) Η αρμόδια περιφερειακή ή ειδική περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για τα έργα Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων όπως ειδικότερα αυτά αναφέρονται στα άρθρα 10 και 11 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 941/1977 (ΦΕΚ 320/Α/1977).

 

β) (α) Το τμήμα Συντηρήσεως της Διεύθυνσης Συντηρήσεως του Υπουργείου Πολιτισμού.

(β) Η αρμόδια περιφερειακή ή ειδική περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για τα έργα συντηρήσεως αρχαιοτήτων που ειδικότερα αναφέρονται στο άρθρο 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 941/1977.

 

γ) (α) Τα αρμόδια τμήματα των Κεντρικών Διευθύνσεων ή πρώην Υπηρεσίας αναστηλώσεως και της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Κτιρίων και Αναστηλώσεως Νεωτέρων Μνημείων για έργα της αρμοδιότητάς τους όπως περιγράφονται στα άρθρα 5, 6, 7, 8, 9-23 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 941/1977.

(β) Η τεχνική-αναστηλωτική μονάδα της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, για τα έργα που της ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις περί διοικητικής αποκεντρώσεως ([ΠΔ] 16/1980 και [ΠΔ] 733/1980).

2. Επιβλέποντες τα έργα ορίζονται τεχνικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 1418/1984, καθώς και ιδιώτες τεχνικοί, που έχουν τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα, ως εξής:

 

α) Για τα έργα της περιπτώσεως α' της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου αρχαιολόγοι του Υπουργείου Πολιτισμού που έχουν τη σχετική εμπειρία με συνεπιβλέποντες (άρθρο 28, παράγραφος 2 προεδρικό διάταγμα 609/1985) ή βοηθούς (άρθρο 28 παράγραφο 2 προεδρικό διάταγμα 609/1985) όπου κρίνεται απαραίτητο, υπαλλήλους των αναγκαίων ειδικοτήτων. Ειδικώς προκειμένου περί ανασκαφών, ο ορισμός του διευθύνοντος την ανασκαφή γίνεται κατά τις διατάξεις του κώδικα νόμου [Ν] 5351/1932 Περί αρχαιοτήτων.

 

β) Για τα έργα της περιπτώσεως β' της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, του κλάδου συντηρητών, κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε βαθμού του Υπουργείου Πολιτισμού που έχουν τη σχετική εμπειρία, με συνεπιβλέποντες ή βοηθούς όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο, υπαλλήλους οιασδήποτε κατηγορίας και βαθμού των αναγκαίων ειδικοτήτων.

 

γ) Για τα έργα της περιπτώσεως γ' της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου τεχνικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού που έχουν τη σχετική εμπειρία, με συνεπιβλέποντες ή βοηθούς, όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο, υπαλλήλους των αναγκαίων ειδικοτήτων.

 

3. Για την ανάθεση επίβλεψης έργων επί μνημείων σε ιδιώτες τεχνικούς απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου συμβουλίου μνημείων (Κεντρικού Αρχαιολογικού ή Νεωτέρων Μνημείων).

 

4. Οι περιφερειακές ή ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, που δεν διαθέτουν τεχνική - αναστηλωτική μονάδα, συνεχίζουν να εκτελούν έργα της περιπτώσεως γ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μόνο με αυτεπιστασία απολογιστικά με τακτικό ή έκτακτο προσωπικό που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.