Νόμος 2947/01 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 44 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999) προστίθεται 16η παράγραφος που έχει ως εξής:

 

{16. Για το άθλημα του ποδοσφαίρου και κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 11 του παρόντος άρθρου, τα θέματα που αφορούν τη διαιτησία ποδοσφαίρου ρυθμίζονται από τον κανονισμό διαιτησίας, ο οποίος ψηφίζεται από τη γενική συνέλευση της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και ελέγχεται ως προς τη νομιμότητά του από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Ο κανονισμός οφείλει να κατοχυρώνει τις αρχές της διαφάνειας και της ισονομίας και να διασφαλίζει το ανεπηρέαστο έργο των οργάνων διαιτησίας και γενικά των διαιτητών, ιδίως δε οφείλει να προβλέπει ότι:

 

α) Στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία λειτουργεί τριμελής Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, η οποία έχει διετή θητεία και συγκεντρώνει όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με την επιλογή, την αξιολόγηση, τον ορισμό και τον πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών και των παρατηρητών διαιτησίας των εθνικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου και του Κυπέλλου Ελλάδας. Το έργο και τις εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας υποβοηθάει και παρακολουθεί χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας μη εν ενεργεία διαιτητής, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδας

 

β) Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας στελεχώνεται από μη εν ενεργεία διαιτητές υψηλού κύρους που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδία και μπορούν να παυθούν μόνο από τη γενική συνέλευση της ομοσπονδίας με απόφαση των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών της για ιδιαίτερα σοβαρό λόγο.

 

γ) Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας συνεργάζεται με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και την Ομοσπονδία Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδας για θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της διαιτησίας ποδοσφαίρου.

 

δ) Προκειμένου για το εθνικό ερασιτεχνικό πρωτάθλημα και για τα περιφερειακά πρωταθλήματα, μπορούν να συγκροτούνται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας σύμφωνα με τον οικείο κανονισμό διαιτησίας, τριμελή όργανα διαιτησίας με αρμοδιότητες ανάλογες με αυτές της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Τα τοπικά όργανα διαιτησίας είναι πάντοτε μονομελή ή τριμελή και συγκεντρώνουν όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με τη διαιτησία των πρωταθλημάτων της δικαιοδοσίας τους. Το έργο και τις εργασίες των τριμελών τοπικών οργάνων διαιτησίας παρακολουθεί και υποβοηθάει χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας μη εν ενεργεία διαιτητής που ορίζεται από τον οικείο σύνδεσμο διαιτητών.}

 

2. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η ισχύς του κανονισμού διαιτησίας αρχίζει από την έγκρισή του με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού κατά το άρθρο 27 του νόμου 2725/1999 μετά την ψήφισή του από το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, διαρκεί δε μέχρι τις 30-06-2004. Τυχόν τροποποίησή του μπορεί να γίνει μόνο από τη γενική συνέλευση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών της συνέλευσης. Η πρώτη θητεία της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας είναι τριετής.

 

3. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου αρχίζει από τις 25-07-2001.

 

4. Στο άρθρο 119 του νόμου 2725/1999 προστίθενται 8η και 9η παράγραφοι που έχουν ως εξής:

 

{8. Το πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου είναι τριμελές και συγκροτείται από έναν (1) πρόεδρο πρωτοδικών της πολιτικής δικαιοσύνης ως πρόεδρο του οργάνου και δύο (2) νομικούς, δικηγόρους ή πρώην δικαστικούς λειτουργούς της πολιτικής δικαιοσύνης, υψηλού κύρους και ειδικής εμπειρίας, τους οποίους επιλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο του επαγγελματικού συνδέσμου. Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών μαζί με τον αναπληρωτή του επιλέγονται και διορίζονται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

 

9. Στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία λειτουργεί πενταμελής πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή που συγκροτείται από έναν (1) πρόεδρο πρωτοδικών της πολιτικής δικαιοσύνης ως πρόεδρο, έναν (1) πρωτοδίκη της πολιτικής δικαιοσύνης και τρεις (3) νομικούς, δικηγόρους ή πρώην δικαστικούς λειτουργούς της πολιτικής δικαιοσύνης, υψηλού κύρους και ειδικής εμπειρίας, τους οποίους επιλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Οι δικαστικοί λειτουργοί επιλέγονται με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Με την ίδια διαδικασία των τακτικών μελών επιλέγονται ένας (1) πρόεδρος πρωτοδικών, ένας (1) πρωτοδίκης και ένας (1) νομικός ως αναπληρωτές. Τα μέλη της πειθαρχικής επιτροπής δεν μπορούν να μετέχουν σε όργανα διοίκησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αθλητικών ενώσεων ή του επαγγελματικού συνδέσμου. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής ορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του καταστατικού της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ενώ δευτεροβάθμιο έλεγχο επί των αποφάσεών της ασκεί η Επιτροπή Εφέσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 123 κατά τις ίδιες ανωτέρω διατάξεις.}

 

5. Στο άρθρο 120 του νόμου 2725/1999 προστίθεται 3η παράγραφος που έχει ως εξής:

 

{3. Ειδικά για το ποδόσφαιρο, τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα δεν έχουν αρμοδιότητα να ελέγχουν με οποιονδήποτε τρόπο τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ενώ και οι πράξεις ή αποφάσεις τους δεν χρειάζονται επικύρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο του επαγγελματικού συνδέσμου ή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ούτε μπορούν να ελεγχθούν, ανασταλούν ή ακυρωθούν για οποιονδήποτε λόγο από τα όργανα αυτά.}

 

6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 123 του νόμου 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Ειδικά για το ποδόσφαιρο συνιστάται στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Επιτροπή Εφέσεων. Αυτή είναι πενταμελής και συγκροτείται από έναν (1) δικαστή του Αρείου Πάγου ή πρόεδρο εφετών της πολιτικής δικαιοσύνης ως πρόεδρο, έναν (1) εφέτη της πολιτικής δικαιοσύνης, έναν (1) δικηγόρο που επιλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας από κατάλογο τεσσάρων (4) ονομάτων που προτείνουν εκ περιτροπής οι δικηγορικοί σύλλογοι Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης μετά από αίτημα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και δύο (2) νομικούς, δικηγόρους ή πρώην δικαστικούς λειτουργούς της πολιτικής δικαιοσύνης, υψηλού κύρους και ειδικής εμπειρίας, τους οποίους επιλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Με την ίδια διαδικασία επιλέγονται ένας (1) πρόεδρος εφετών, ένας (1) εφέτης και ένας (1) νομικός ως αναπληρωτές. Τα μέλη της Επιτροπής Εφέσεων διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Για τον ορισμό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3. Στα μέλη της Επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι οι καθοριζόμενες στο καταστατικό της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και στο άρθρο 124, πλην από την περίπτωση δ'.}

 

7. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 115 του νόμου 2725/1999 η φράση Από την αγωνιστική περίοδο 2001 - 2002 αντικαθίσταται από τη φράση Από την αγωνιστική περίοδο 2004 - 2005.

 

8. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 117 του νόμου 2725/1999 η φράση Για τις αγωνιστικές περιόδους 1999 - 2000 και 2000 - 2001 αντικαθίσταται με τη φράση Για τις αγωνιστικές περιόδους 2001 - 2002, 2002 - 2003 και 2003 - 2004.}

 

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 118 του νόμου 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Για τις αγωνιστικές περιόδους 2001 - 2002, 2002 - 2003 και 2003 - 2004 σε κάθε Τμήμα Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών της Α2 Εθνικής κατηγορίας καλαθοσφαίρισης παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ετήσια τακτική επιχορήγηση τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών.

 

10. Η παράγραφος 15 του άρθρου 135 του νόμου 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{15. Τα τμήματα αμειβομένων πετοσφαιριστών Α1 και Α2 εθνικής κατηγορίας πετοσφαίρισης, που ιδρύθηκαν και λειτουργούν με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1958/1991, οφείλουν να μετατραπούν σε Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρείες μέσα σε προθεσμία που λήγει δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος της αγωνιστικής περιόδου 2004 - 2005. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός αποφασίζει αν τα ανωτέρω πρωταθλήματα θα διεξάγονται αποκλειστικά με ομάδες Ανώνυμων Αθλητικών Εταιρειών ή αποκλειστικά με ομάδες ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων. Για τις αγωνιστικές περιόδους 2001 - 2002, 2002 - 2003 και 2003 - 2004 στα σωματεία που διατηρούν τμήματα αμειβομένων πετοσφαιριστών παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ετήσια επιχορήγηση ως ακολούθως:

 

α) κάθε τμήμα αμειβομένων πετοσφαιριστών Α1 εθνικής κατηγορίας πετοσφαίρισης επιχορηγείται με το ποσό των τριάντα πέντε εκατομμυρίων (35.000.000) δραχμών,

 

β) κάθε τμήμα αμειβομένων πετοσφαιριστών Α2 εθνικής κατηγορίας πετοσφαίρισης επιχορηγείται με το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών.

 

Η επιχορήγηση αυτή προσαυξάνεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) στην περίπτωση που το τμήμα αμειβομένων πετοσφαιριστών μετάσχει στην ημιτελική φάση επίσημης ευρωπαϊκής διοργάνωσης και διπλασιάζεται στην περίπτωση που το τμήμα αμειβομένων πετοσφαιριστών μετάσχει στην τελική φάση της. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 102 του παρόντος νόμου εφαρμόζεται ανάλογα και στην προκείμενη περίπτωση.}

 

11. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Μαζικού Αθλητισμού, που συνεστήθη με την παράγραφο 1 του άρθρου 39 του νόμου 2725/1999, καταργείται. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του νόμου 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ζ) έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού αρμόδιο για θέματα μαζικού Αθλητισμού.}

 

12. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του νόμου 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

 

{2. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας διαιτητή, εν ενεργεία ή μη, και η συμμετοχή του σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησης, πριν από την παρέλευση τριών πλήρων ετών από τη διαγραφή του από τα μητρώα του συνδέσμου διαιτητών στον οποίο ανήκε. Η ημερομηνία διαγραφής του πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 του προέδρου του συνδέσμου, η οποία πρέπει να συνοδεύει την υποβολή της υποψηφιότητας. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.