Νόμος 2725/99 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Μαζικός αθλητισμός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Διεύθυνση Άθληση για όλους, με αρμοδιότητα τη μελέτη, οργάνωση, διάδοση, υλοποίηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, υποστήριξη και χρηματοδότηση των προγραμμάτων Άθληση για όλους σε πανελλήνιο επίπεδο.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, καθορίζεται το πλαίσιο της οργάνωσης και οι λειτουργίες των προγραμμάτων Άθλησης για όλους, οι συναρμόδιοι φορείς, οι κατηγορίες και τα είδη των προγραμμάτων, η οργανωτική δομή, οι διαδικασίες υλοποίησης, υποστήριξης και χρηματοδότησης, το σύστημα διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου των προγραμμάτων και κάθε άλλο συναφές θέμα. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η οργανωτική δομή της Διεύθυνσης Άθληση για όλους.

 

Στη Διεύθυνση, Άθληση για όλους προΐσταται υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, κλάδου ΠΕ1 ή ΠΕ5 ή ειδικός επιστήμονας απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με γνώση και εμπειρία στο μαζικό αθλητισμό, αποσπασμένος από το δημόσιο τομέα ή νομικά πρόσωπα του κράτους μετά από απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.

 

Στις προβλεπόμενες θέσεις Διευθυντών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προστίθεται και μία θέση βαθμού Διευθυντή, εκτός βαθμολογικής κλίμακας, για τους κλάδους ΠΕ5 και ΠΕ1.

 

Στη Διεύθυνση συνιστώνται και υπάγονται τα παρακάτω τμήματα:

 

Α) Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης Προγραμμάτων Άθλησης για όλους.

Β) Τμήμα Σχεδιασμού και Επιστημονικής Υποστήριξης Προγραμμάτων Άθλησης για όλους.

Γ) Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για όλους.

 

Στα συνιστώμενα τμήματα Σχεδιασμού και Επιστημονικής υποστήριξης και Παρακολούθησης και Ελέγχου προγραμμάτων, οι θέσεις των Προϊσταμένων καταλαμβάνονται από υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ5 πτυχιούχων Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

 

Στο τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης η θέση του Προϊσταμένου καταλαμβάνεται από υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού και ελλείψει αυτού από υπάλληλο του κλάδου ΠΕ5 Πτυχιούχο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του νόμου 3262/2004 (ΦΕΚ 173/Α/2004).

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Πολιτισμού μπορεί να συνιστώνται θέσεις ειδικού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού και Πτυχιούχων της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την υποστήριξη των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους. Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 2947/2001.

 

4. Για την εκπλήρωση των σκοπών των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους και τη χρηματοδότηση των φορέων υλοποίησης αυτών συντάσσεται ετήσιος προϋπολογισμός με εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης και των ανεξάρτητων γραφείων, ο οποίος θα καλύπτεται από τον ειδικό λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

 

5. Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού το οποίο έχει ήδη διατεθεί ή μεταφερθεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την υποστήριξη των προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, κατατάσσεται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με την ίδια σχέση εργασίας για την κατά τόπους διοικητική υποστήριξη των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους. Η κατάταξη γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται σε προθεσμία ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Ο χρόνος προϋπηρεσίας του παραπάνω προσωπικού στα παραπάνω εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υπολογίζεται για τη μισθολογική του κατάταξη.

 

6. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από αυτήν, καθώς και οι φορείς που υλοποιούν προγράμματα Άθλησης για Όλους μετά από έγκρισή της, μπορούν να προσλαμβάνουν και να απασχολούν πτυχιούχους φυσικής αγωγής αποκλειστικά για τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους ή και Αναπτυξιακού Αθλητισμού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας όχι μεγαλύτερης των οκτώ μηνών. Επιτρέπεται να συνάπτονται συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου, καθ' υπέρβαση των προβλεπομένων περιορισμών της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του νόμου 3986/2011, όπως κάθε φορά ισχύει, μέχρι ύψους δαπάνης του ποσού που εγγράφουν οι προσλαμβάνοντες φορείς ως πρόβλεψη στον προϋπολογισμό αυτών του τρέχοντος έτους από είσπραξη διδάκτρων ή συνδρομών συμμετοχής στα προγράμματα Άθλησης για Όλους ή από είσπραξη δωρεών ή χορηγιών για τα προγράμματα Άθλησης για Όλους και άλλων οικονομικών πόρων και το οποίο ποσό της δαπάνης δεν υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξαν κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

 

Οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής εξαιρούνται των διαδικασιών της υπ' αριθμόν 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 280/Α/2006). Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προτείνει τις θέσεις των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των τμημάτων των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους και Αναπτυξιακού Αθλητισμού, που υλοποιούν οι φορείς - Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο που αυτή εκδίδει. Για την έγκριση της πρόσληψης του προσωπικού αυτού και την κατανομή των εγκεκριμένων θέσεων ανά φορέα, εκδίδεται κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών. Η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού καλύπτεται αποκλειστικά από το αντίτιμο που καταβάλλουν οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι και δημότες με τη μορφή διδάκτρων ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού έως το ποσό του αντίστοιχου προβλεπόμενου ΚΑΕ. Η απασχόληση αυτή δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 34 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 55 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 του νόμου 4151/2013 (ΦΕΚ 103/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 76 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.