Νόμος 2725/99 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού (ΕΣΑΣ), που έχει σκοπό την υποβολή στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό εισηγήσεων, γνωμοδοτήσεων και προτάσεων αναφορικά με τον εθνικό αθλητικό σχεδιασμό και προγραμματισμό.

 

2. Το Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού και αποτελείται από δεκαπέντε μέλη με τετραετή θητεία, ως εξής:

 

α) τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, ως πρόεδρο,

β) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ως Αντιπρόεδρο,

γ) τον Πρόεδρο των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Αθηνών,

δ) δύο (2) μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής οριζόμενα από την ολομέλειά της,

ε) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής,

στ) τον Διευθυντή Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

ζ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονομικών,

η) τον Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,

θ) τον Διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών,

ι) πέντε επιστήμονες κύρους με γνωστικό αντικείμενο και επιστημονική ή επαγγελματική δραστηριότητα τον αθλητισμό.

 

Οι αθλητικές ομοσπονδίες, επαγγελματικές ενώσεις και συλλογικοί φορείς εκπροσώπησης αθλητών, διαιτητών, προπονητών και φιλάθλων ορίζουν εκπροσώπους τους στο Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού, οι οποίοι μπορούν να μετέχουν, κατά την κρίση του Συμβουλίου, στις συνεδριάσεις και εργασίες του ύστερα από κλήση αυτού, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 38 του νόμου 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/2013).

 

3. Οι δαπάνες λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Αθλητικού Σχεδιασμού βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η οποία διαθέτει και το απαραίτητο για τη γραμματειακή του υποστήριξη προσωπικό. Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Αθλητικού Σχεδιασμού δεν δικαιούνται αποζημίωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012).

 

4. Το Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) εισηγείται το πρόγραμμα του εθνικού αθλητικού σχεδιασμού ανά τετραετία, εντός του πρώτου τετραμήνου από τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων,

 

β) παρακολουθεί την εκτέλεση του προγράμματος του αθλητικού σχεδιασμού και εισηγείται τις αναγκαίες διορθωτικές ή συμπληρωματικές παρεμβάσεις,

 

γ) Ιεραρχεί την ανάπτυξη και τη δυναμική των αθλημάτων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη διεθνή παρουσία τους, χαράσσοντας αντίστοιχες πολιτικές για την υποστήριξη του Αθλητισμού,

 

δ) Συνεργάζεται με τα Περιφερειακά Συμβούλια Αθλητικού Σχεδιασμού, της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, καταγράφοντας τις ανάγκες και την αθλητική δυναμική κάθε περιοχής της χώρας,

 

ε) εισηγείται κίνητρα για την ανάπτυξη του αθλητισμού, καθώς και τα κριτήρια επιχορηγήσεων των αθλητικών σωματείων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών,

 

στ) εισηγείται για τις προϋποθέσεις ανάληψης διεθνών διοργανώσεων από τις αθλητικές ομοσπονδίες,

 

ζ) Αποφαίνεται για τη σκοπιμότητα κατασκευής νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, ύστερα από εισήγηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Αθλητικών Σχεδιασμού,

 

η) Γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που τυχόν ανακύπτει στο πλαίσιο των προαναφερομένων αρμοδιοτήτων του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 38 του νόμου 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/2013).

 

5. Το Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού λειτουργεί, με την επιφύλαξη των διατάξεων του επόμενου εδαφίου, σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων. Με κανονιστική απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται η έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Αθλητικού Σχεδιασμού, η οργάνωση και λειτουργία αυτού, η άσκηση και η κατανομή αρμοδιοτήτων, ο τρόπος λήψης των αποφάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, μετά από πρόταση του οικείου Περιφερειάρχη, συνιστώνται στις περιφέρειες Περιφερειακά Συμβούλια Αθλητικού Σχεδιασμού (ΠΕΣΑΣ). Κύριο έργο των Περιφερειακών Συμβουλίων Αθλητικού Σχεδιασμού είναι η κατάρτιση και η παρακολούθηση προγράμματος αθλητικού σχεδιασμού για την οικεία περιφέρεια ανά τετραετία. Η σύνθεση, οι ειδικότερες αρμοδιότητες των Περιφερειακών Συμβουλίων Αθλητικού Σχεδιασμού και κάθε άλλο θέμα για τη συγκρότηση και τη λειτουργία τους καθορίζονται με την υπουργική απόφαση για τη σύσταση τους. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατόν να ιδρύεται σε κάθε Περιφερειακό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού, Αθλητικό Γραφείο, με αντικείμενο την υποβοήθηση του έργου του. Με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού, είναι δυνατόν σε κάθε Αθλητικό Γραφείο να αποσπάται 1 πτυχιούχος φυσικής αγωγής που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή στους εποπτευόμενους από αυτήν φορείς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 38 του νόμου 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 29 του νόμου [Ν] 4373/2016 (ΦΕΚ 49/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.