Νόμος 4049/12 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 40 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παράγραφος 11 του νόμου 2947/2001, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Το Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού και αποτελείται από δεκαπέντε μέλη με τετραετή θητεία, ως εξής:

 

α) τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, ως πρόεδρο,

β) τον Ειδικό Γραμματέα Υγείας, Διατροφής και Άθλησης,

γ) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής,

δ) 2 μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής οριζόμενα από την ολομέλειά της,

ε) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής,

στ) τον Διευθυντή Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

ζ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονομικών,

η) τον Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,

θ) τον Διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών,

ι) πέντε επιστήμονες κύρους με γνωστικό αντικείμενο και επιστημονική ή επαγγελματική δραστηριότητα τον αθλητισμό.

 

Οι αθλητικές ομοσπονδίες, επαγγελματικές ενώσεις και συλλογικοί φορείς εκπροσώπησης αθλητών, διαιτητών, προπονητών και φιλάθλων ορίζουν εκπροσώπους τους στο Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού, οι οποίοι μπορούν να μετέχουν, κατά την κρίση του Συμβουλίου, στις συνεδριάσεις και εργασίες του ύστερα από κλήση αυτού, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

3. Οι δαπάνες λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Αθλητικού Σχεδιασμού βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η οποία διαθέτει και το απαραίτητο για τη γραμματειακή του υποστήριξη προσωπικό. Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Αθλητικού Σχεδιασμού δεν δικαιούνται αποζημίωση.

 

4. Το Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) εισηγείται το πρόγραμμα του εθνικού αθλητικού σχεδιασμού ανά τετραετία, εντός του πρώτου τετραμήνου από τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων,

β) παρακολουθεί την εκτέλεση του προγράμματος του αθλητικού σχεδιασμού και εισηγείται τις αναγκαίες διορθωτικές ή συμπληρωματικές παρεμβάσεις,

γ) εισηγείται την κατανομή του ποσού των επιχορηγήσεων προς τις αθλητικές ομοσπονδίες. Το συνολικό ύψος του ποσού αυτού προσδιορίζεται κατ' έτος με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού,

δ) εισηγείται την έκτακτη επιχορήγηση αθλητικών φορέων, καθώς και την επιχορήγηση φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' και Β' βαθμού), για προγράμματα και δραστηριότητες αθλητικού ενδιαφέροντος,

ε) εισηγείται κίνητρα για την ανάπτυξη του αθλητισμού, καθώς και τα κριτήρια επιχορηγήσεων των αθλητικών σωματείων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών,

στ) εισηγείται για τις προϋποθέσεις ανάληψης διεθνών διοργανώσεων από τις αθλητικές ομοσπονδίες,

ζ) εισηγείται για τη σκοπιμότητα κατασκευής νέων αθλητικών εγκαταστάσεων,

η) γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που παραπέμπεται σε αυτό από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού.}

 

2. Στο άρθρο 40 του νόμου 2725/1999 προστίθεται παράγραφος 6 η οποία έχει ως εξής:

 

{6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, μετά από πρόταση του οικείου Περιφερειάρχη, συνιστώνται στις περιφέρειες Περιφερειακά Συμβούλια Αθλητικού Σχεδιασμού (ΠΕΣΑΣ). Κύριο έργο των Περιφερειακών Συμβουλίων Αθλητικού Σχεδιασμού είναι η κατάρτιση και η παρακολούθηση προγράμματος αθλητικού σχεδιασμού για την οικεία περιφέρεια ανά τετραετία. Η σύνθεση, οι ειδικότερες αρμοδιότητες των Περιφερειακών Συμβουλίων Αθλητικού Σχεδιασμού και κάθε άλλο θέμα για τη συγκρότηση και τη λειτουργία τους καθορίζονται με την υπουργική απόφαση για τη σύσταση τους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.