Νόμος 3996/11 - Άρθρο 79

Άρθρο 79: Θέματα αξιοποίησης κινητής και ακίνητης περιουσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 38 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 715/1979 (ΦΕΚ 212/Α/1979), όπου αναφέρονται οι λέξεις πέντε ετών αντικαθίστανται από τις λέξεις δώδεκα ετών.

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 34/1995 (ΦΕΚ 34/Α/1995) εφαρμόζεται και στις μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων που διέπονται από τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 715/1979.

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 19 του άρθρου 7 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

 

{Ειδικότερα στις κατά τα ανωτέρω παρατάσεις μισθώσεων, αλλά και σε κάθε περίπτωση αναπροσαρμογής μισθώματος, όπου εκμισθωτής είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το ετήσιο μίσθωμα δεν μπορεί να καθορισθεί κατώτερο από το 4,8% της εκάστοτε ισχύουσας αντικειμενικής αξίας του μισθίου ή της αγοραίας αξίας στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια. Στις μισθώσεις ειδικών κτιρίων, ακάλυπτων χώρων, καθώς και κτιρίων στην περιοχή των οποίων υπάρχει δυσμενής εξέλιξη των μισθωτικών συνθηκών, το ετήσιο μίσθωμα μπορεί να συμφωνηθεί και κατώτερο του ως άνω αναφερομένου, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εκτίμηση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.

 

Στις ως άνω περιπτώσεις, δεν εφαρμόζεται το τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής. Σε κάθε περίπτωση, το μηνιαίο μίσθωμα θα πρέπει να είναι ανάλογο με τα ισχύοντα στην αγορά.

 

Μισθώσεις ακινήτων με εκμισθωτή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, βρίσκονται εν ισχύ, δύνανται να τροποποιηθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω.}

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του νόμου 3586/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Επίσης, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται, με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, να επενδύουν, μέχρι ποσοστού 10% του ποσού που προκύπτει από το συνυπολογισμό των στοιχείων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου σε προθεσμιακές καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής, καθώς και σε τίτλους Ελληνικού Δημοσίου της παραγράφου 1)α του άρθρου 3, ετήσιας ή μικρότερης διάρκειας, με απόδοση μεγαλύτερη από την απόδοση του Κοινού Κεφαλαίου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση, μόνο από την πρωτογενή αγορά, με θεματοφύλακα την Τράπεζα της Ελλάδος.}

 

5. Η διενέργεια εκ μέρους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης προθεσμιακών καταθέσεων, καθώς και η ανάθεση της ταμειακής τους διαχείρισης σε πιστωτικό ίδρυμα, με βάση τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του νόμου 3587/2007, διενεργούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής. Στη σύμβαση που καταρτίζεται καθορίζονται, κατά περίπτωση, το ύψος του επενδυόμενου ποσού και η χρονική διάρκεια της κατάθεσης, το ύψος του επιτοκίου, οι όροι και οι προϋποθέσεις της ανάθεσης, η διάρκεια της σύμβασης, οι προμήθειες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

6. Η ακίνητη περιουσία του πρώην Ταμείου Ασφαλίσεως Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων κατανέμεται σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου μεταξύ του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών και του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτορείων του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα.

 

7. Το οικόπεδο επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 175 που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο δυνάμει της υπ' αριθμού 2990/06-02-1958 απόφασης [Α] του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, με το επ' αυτού κτίσμα περιέρχεται χωρίς όρους στον Τομέα Υγείας Υγειονομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων. Τα έσοδα από την εκμετάλλευση του χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του σκοπού της Στέγης Υγειονομικών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 3232/2004 και στην κατ' εξουσιοδότηση αυτού Φ.40042/5038/374/2005 απόφαση [Α] του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 280/Β/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.