Νόμος 3232/04 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Ρυθμίσεις φορέων ασθένειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο κλάδος ασθένειας του Ταμείου Συντάξεων και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών καλύπτει δαπάνες στέγης και περίθαλψης των δικαιούχων της Στέγης Υγειονομικών, που προβλέπονται από το άρθρο 16 του νόμου [Ν] 3796/1957 (ΦΕΚ 251/Α/1957) σε συνδυασμό με το άρθρο 138 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992), σε: α) ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Ταμείου Συντάξεων και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών, ή σε μίσθιες εγκαταστάσεις με προσωπικό αυτού ή με μισθούμενες υπηρεσίες τρίτων και β) δημόσιες ή ιδιωτικές μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Συντάξεων και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τον αριθμό των δικαιούχων, τη διαδικασία εισαγωγής τους σε δημόσιες ή ιδιωτικές μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, το ποσό που καταβάλλει το Ταμείο, το ποσό ή ποσοστό συμμετοχής των περιθαλπόμενων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την υλοποίηση της παροχής αυτής.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 2737/1999 (ΦΕΚ 174/Α/1999) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Με προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και των μελών οικογενείας τους των ασφαλιστικών φορέων σχετικά με τη χρήση, θεώρηση και έλεγχο του ατομικού τους συνταγολογίου και βιβλιαρίου υγείας κατά την παροχή της φαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησής τους.}

 

3. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4277/1962 (ΦΕΚ 191/Α/1962), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του νόμου 1469/1984 (ΦΕΚ 111/Α/1984), προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Ως οργανισμοί ασφάλισης ασθένειας νοούνται και το Ταμείο Υγείας Υπαλλήλων Αγροτικής Τράπεζας, το Ταμείο Υγείας Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης της Ελλάδος, η Υγειονομική Υπηρεσία της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας και ο Λογαριασμός Υγείας των μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΕΛ).}

 

4. Το εδάφιο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στους ασφαλισμένους και στα μέλη οικογενείας που αναφέρονται στο άρθρο 33 παρέχεται ιατρική περίθαλψη, από πρώτης Μαρτίου κάθε έτους και επί ένα δωδεκάμηνο, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει πενήντα τουλάχιστον ημέρες εργασίας, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, πριν από την αναγγελία της ασθένειας ή της πιθανής ημέρας του τοκετού, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου.}

 

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 997/1979 (ΦΕΚ 287/Α/1979) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ασφαλισμένες που υπάγονται από ίδιο δικαίωμα σε φορείς και κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορούν να ασφαλίζουν τα τέκνα τους με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους άνδρες ασφαλισμένους.

 

Σε περίπτωση που τα τέκνα έχουν ασφαλισθεί στο φορέα του πατέρα, μπορούν να ασφαλισθούν από την μητέρα ασφαλισμένη, εφόσον διαγραφούν από το φορέα ασθένειας του πατέρα.}

 

6. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 982/1979 (ΦΕΚ 239/Α/1979) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Από 01-07-2004 με την ίδια διαδικασία παρακρατούνται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αποδίδονται στο Ταμείο Συντάξεων και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών και οι εισφορές του κλάδου πρόνοιας, ασθένειας και στέγης υγειονομικών των εν λόγω φαρμακοποιών.}

 

7. Κατ' εξαίρεση για την περίοδο μέχρι 28-02-2005, οι εργαζόμενοι της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης του Περάματος και τα μέλη οικογένειάς τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33 του νόμου [Ν] 1846/1951 (ΦΕΚ 179/Α/1951), καλύπτονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον έχουν συμπληρώσει είκοσι πέντε ημέρες ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο.

 

8. Οι μέχρι τη δημοσίευση του νόμου υπηρετούντες τακτικοί υπάλληλοι του Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών, οι συνταξιούχοι και τα μέλη οικογένειάς τους υπάγονται στην υγειονομική περίθαλψη του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρέχεται αυτή στους τακτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, τους συνταξιούχους και τα μέλη οικογενείας τους, όπως καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις.

 

Οι μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού προσλαμβανόμενοι υπάλληλοι υπάγονται για υγειονομική περίθαλψη στο καθεστώς των μονίμων υπαλλήλων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.