Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 31/12/12 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Οργανωτικά Θέματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που συστάθηκε με το νόμο 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/2003), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νόμο 4019/2011, μετονομάζεται σε Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής. Η Διεύθυνση αυτή αναλαμβάνει, πλέον των ήδη υφιστάμενων αρμοδιοτήτων της, τις αρμοδιότητες του μηχανισμού για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης, προστασίας και κοινωνικής συνοχής, ως επιτελικός φορέας. Ειδικότερα, στη Διεύθυνση αυτή ανατίθεται επιπλέον ο επιτελικός ρόλος του σχεδιασμού, του συντονισμού, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης όλων των πολιτικών που συνιστούν την εθνική πολιτική για την κοινωνική ένταξη και προστασία και την κοινωνική συνοχή και των αναγκαίων ενεργειών για την αποτελεσματική εφαρμογή τους. Η ως άνω Διεύθυνση, πλέον των ανωτέρω, μεριμνά για την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ως μέσο ένταξης στην απασχόληση και εισηγείται στην Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας την Εθνική Στρατηγική για την πρόληψη και καταπολέμηση των συνθηκών αποκλεισμού, με στόχο την προώθηση της εργασιακής και κοινωνικής ένταξης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.