Νόμος 4052/12 - Άρθρο 101

Άρθρο 101: Όροι, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει αναγγελία έναρξης ασκήσεως της δραστηριότητας - επαγγέλματος Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας είναι οι εξής:

 

α) Το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την αναγγελία έναρξης της ως άνω δραστηριότητας, πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή ομογενής που διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα.

 

Εάν η αναγγελία έναρξης υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, αυτό πρέπει να έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και να έχει την καταστατική του έδρα, την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση του εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

 

β) Το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που υποβάλλει την αναγγελία έναρξης της δραστηριότητας Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, απάτη, υπεξαίρεση, κλοπή, πλαστογραφία, σωματεμπορία, λαθρεμπορία ή για έγκλημα κατά των ηθών, παράβαση των διατάξεων για ναρκωτικά, ασφαλιστικά αδικήματα (αναγκαστικός νόμος [Ν] 86/1967 (ΦΕΚ 136/Α/1967)) και φορολογικά αδικήματα (νόμος 2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α?1997)).

 

2. Τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα υποβάλλουν στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναγγελία έναρξης ασκήσεως της δραστηριότητας - επαγγέλματος Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας. συνοδευόμενη από φάκελο που περιέχει σε δυο αντίτυπα τα ακόλουθα:

 

α) Ως προς το φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

 

α)α) Βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας για έναρξη επιτηδεύματος.

 

β)β) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας.

 

γ)γ) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

 

δ)δ) Σε περίπτωση νομικού προσώπου, πρέπει να κατατίθεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού του με τις τυχόν τροποποιήσεις.

 

ε)ε) Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης για το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που υποβάλλει την αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας - επαγγέλματος του Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας.

 

στ(στ) Σε περίπτωση που φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί τη δραστηριότητα της μεσολάβησης σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιθυμεί τη λειτουργία υποκαταστήματος Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας στην Ελλάδα, πρέπει να προσκομίσει στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή να αποστείλει στο Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης, πλέον των δικαιολογητικών που ορίζονται στα άρθρα 101 και 102 του παρόντος, τη χορηγηθείσα άδεια ή βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία ή φορέα, συνοδευόμενη από την επίσημη μετάφραση της στην ελληνική γλώσσα, από την οποία να προκύπτει ότι αυτό ασκεί νόμιμα τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, σε αυτό το κράτος - μέλος.

 

β) ως προς την κτιριακή υποδομή: Το Ιδιωτικό Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας πρέπει να διαθέτει έναν επαγγελματικό χώρο, ιδιόκτητο ή μισθωμένο, αυτόνομο για τους σκοπούς του, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των αναζητούντων εργασία και των εργοδοτών. Ο ανωτέρω χώρος πρέπει να είναι σύμφωνος με το προεδρικό διάταγμα 16/1996 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 1989/654/EOK (ΦΕΚ 10/Α/1996). Το Ιδιωτικό Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας πρέπει να προσκομίζει πιστοποιητικό πυρασφάλειας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας ή του μισθωτηρίου συμβολαίου.

 

γ) Ως προς τον διευθυντή του Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας.

 

α)α) επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου των περιπτώσεων α' ή β' της παραγράφου 2 του άρθρου 100 του παρόντος.

 

β)β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) και της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) του Διευθυντή του Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας, στην οποία θα αναφέρεται η επαγγελματική εμπειρία του και η οποία θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά απόδειξης της διετούς εμπειρίας της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 100

 

i) αποδεικτικά της απαιτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας για τον Διευθυντή [πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εργοδοτών-επιχειρήσεων, βεβαίωση κύριου ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφα των δελτίων ασφαλιστικών εισφορών ή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στις βεβαιώσεις των επιχειρήσεων, βεβαίωση από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας ή απόσπασμα κατατεθειμένου Πίνακα Προσωπικού από αυτήν ή αναγγελία πρόσληψης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού από τις επιχειρήσεις που χορήγησαν τη βεβαίωση προϋπηρεσίας

 

ii) βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή φωτοτυπία του ασφαλιστικού βιβλιάριου και έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, στην περίπτωση που ο Διευθυντής του Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας δεν απασχολήθηκε κατά το παρελθόν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

 

iii) ή κάθε άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό από το κράτος εγκατάστασης του Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας.

 

γ)γ) αναγγελία πρόσληψης από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και Πίνακα Προσωπικού και ωρών εργασίας που έχει κατατεθεί στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, εκ των οποίων αποδεικνύεται η πρόσληψη του διευθυντή του Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας στην περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 100 του παρόντος. Ο Πίνακας Προσωπικού και ωρών εργασίας αναζητείται από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας από τη Διεύθυνση Απασχόλησης.

 

δ) Ως προς τον τεχνικό εξοπλισμό

 

α)α) Ηλεκτρονικό Υπολογιστή εφοδιασμένο με κατάλληλο Λογισμικό έτσι ώστε να είναι δυνατή η παροχή στατιστικών ή άλλων στοιχείων για το σύνολο και τη διάρκεια των συμβάσεων για τη σύναψη των οποίων έχουν μεσολαβήσει.

β)β) φωτοτυπικό μηχάνημα.

γ)γ) συσκευή τηλεομοιοτυπίας (FAX).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο ΙΑ9 του άρθρου ΙΑ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.