Νόμος 4052/12 - Άρθρο 100

Άρθρο 100: Διευθυντής Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Ιδιωτικό Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας πρέπει να έχει διευθυντή, ο οποίος στην περίπτωση φυσικού προσώπου μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης αυτού, στη δε περίπτωση νομικού προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπος του, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα δεν συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, το Ιδιωτικό Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας οφείλει να προσλάβει διευθυντή με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου τουλάχιστον ενός έτους. Η διάρκεια της ημερήσιας εργασίας μπορεί να είναι κανονική (πλήρης) ή μικρότερης διάρκειας (μερική απασχόληση).

 

2. Ο διευθυντής του Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας πρέπει:

 

α. είτε να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο αλλοδαπής της κοινωνιολογίας, ψυχολογίας, κοινωνικού λειτουργού, οικονομικών σπουδών, νομικών σπουδών, πολιτικής επιστήμης, διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων ή να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα προαναφερόμενα αντικείμενα, είτε

 

β. να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο αλλοδαπής, οποιουδήποτε αντικειμένου, αλλά να διαθέτει αποδεδειγμένη διετή εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα στοιχεία i), ii) και iii) της υποπερίπτωσης β)β' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 101.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο ΙΑ9 του άρθρου ΙΑ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

3. Οι μεσολαβήσεις διενεργούνται από τον διευθυντή του Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας ή και από υπάλληλο του Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας, ο οποίος έχει τα προσόντα που προβλέπονται στην παράγραφο 2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο ΙΑ9 του άρθρου ΙΑ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.