Νόμος 4052/12 - Άρθρο 103

Άρθρο 103: Διαδικασία για την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας - επαγγέλματος Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας για την κεντρική δομή και τα υποκαταστήματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που παρατίθενται στο άρθρο 101 του παρόντος και κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους, μαζί με την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεως της δραστηριότητας - επαγγέλματος Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας κεντρικής εγκατάστασης ή υποκαταστήματος, αποστέλλονται στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είτε απευθείας είτε μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης.

 

2. Η αρμόδια υπηρεσία αποστέλλει βεβαίωση παραλαβής στο ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην οποία, σε περίπτωση που ο φάκελος είναι πλήρης, αναγράφεται η προθεσμία απάντησης και τα μέσα έννομης προστασίας. Αν ο φάκελος δεν είναι πλήρης, ο αιτών ενημερώνεται εγγράφως με την αποστολή συστημένης αλληλογραφίας για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών εγγράφων

 

Ειδικότερα: α. στην περίπτωση που η αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας / επαγγέλματος συνοδευόμενη από το φάκελο με τα νόμιμα δικαιολογητικά υποβάλλεται στη Διεύθυνση Απασχόλησης, η προθεσμία των τριών μηνών, μετά την παρέλευση της οποίας η ως άνω δραστηριότητα - επάγγελμα ασκείται ελευθέρως εφόσον δεν υπάρχει απαγόρευση άσκησης της / του από την αρμόδια διοικητική αρχή, αρχίζει από τη χρονική στιγμή που ο φάκελος καθίσταται πλήρης, β. όταν η αναγγελία έναρξης άσκησης της συγκεκριμένης δραστηριότητας υποβάλλεται σε Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης, η τρίμηνη προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία που η αναγγελία γνωστοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου, στην περίπτωση που ο συνοδεύων αυτή φάκελος με τα δικαιολογητικά είναι πλήρης. Σε διαφορετική περίπτωση η τρίμηνη προθεσμία αρχίζει από τη χρονική στιγμή που ο φάκελος καθίσταται πλήρης.

 

3. Εάν ο φάκελος είναι πλήρης, προωθείται για επιτόπιο έλεγχο και πιστοποίηση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων. Ο επιτόπιος έλεγχος ανατίθεται σε τριμελείς Επιτροπές που απαρτίζονται από υπαλλήλους του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ένας εκ των οποίων είναι επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία. Σκοπός του επιτόπιου ελέγχου είναι η επαλήθευση των στοιχείων του φακέλου. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, πρέπει να παρίσταται ο διευθυντής του Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας ή του υποκαταστήματος αυτού.

 

4. Η τριμελής Επιτροπή, ύστερα από τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου, υποβάλλει στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπληρωμένο το έντυπο ελέγχου και πιστοποίησης συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων.

 

5. Η άσκηση της δραστηριότητας των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας και των υποκαταστημάτων τους προϋποθέτει την καταβολή παραβόλου 147 € υπέρ του Δημοσίου, το οποίο εισπράττεται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ως δημόσιο έσοδο και κατατίθεται στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά την παρέλευση της τρίμηνης προθεσμίας από την υποβολή της αίτησης και εφόσον εν τω μεταξύ δεν υπάρχει απαγόρευση άσκησης της δραστηριότητας από την αρμόδια διοικητική αρχή.

 

6. Όταν δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας - επαγγέλματος του Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας εκδίδεται απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία απαγορεύεται η άσκηση της ως άνω δραστηριότητας - επαγγέλματος. Κατά της απόφασης αυτής, χωρεί, άσκηση από τον ενδιαφερόμενο ενδικοφανούς προσφυγής εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης, ενώπιον Ειδικής Επιτροπής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης η οποία συστήνεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης.

 

Η σύνθεση και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ενώ με την ίδια απόφαση δύνανται να δοθούν στην Επιτροπή και άλλες αρμοδιότητες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.