Νόμος 4052/12 - Άρθρο 104

Άρθρο 104: Υποχρεώσεις των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας και των υποκαταστημάτων τους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας και τα υποκαταστήματα τους είναι υποχρεωμένα για τη διαρκή τήρηση των προϋποθέσεων σύστασης και λειτουργίας τους, όπως τίθενται στις διατάξεις του παρόντος.

 

2. Οποιαδήποτε μεταβολή στη λειτουργία Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας τους, πρέπει να ανακοινώνεται στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την αλλαγή.

 

Ειδικά αν μεταβληθεί η έδρα του Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας ή του υποκαταστήματος αυτού εφαρμόζεται η διαδικασία για έναρξη της άσκησης δραστηριότητας - επαγγέλματος Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας του άρθρου 101, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν την επελθούσα μεταβολή, καθώς και τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί ήδη αλλά έχει παρέλθει η ημερομηνία ισχύος τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο ΙΑ9 του άρθρου ΙΑ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

3. Όταν με τη μεταβολή δεν συντρέχουν πλέον οι νόμιμες προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας εκδίδεται, εντός 3 μηνών από την ανακοίνωση της μεταβολής, απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την οποία απαγορεύεται η άσκηση της δραστηριότητας του Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας, αφού προηγουμένως κληθεί ο νόμιμος εκπρόσωπος του Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας να παράσχει έγγραφες εξηγήσεις εντός δέκα ημερών από την πρόσκληση του. Στην περίπτωση κατά την οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας προβεί σε αποκατάσταση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων προ της εκδόσεως της αναφερόμενης στο προηγούμενο εδάφιο απόφασης, ενημερώνεται από τη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ότι και μετά την επελθούσα μεταβολή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας - επαγγέλματος.

 

Κατά της απόφασης του πρώτου εδαφίου, χωρεί άσκηση από τον ενδιαφερόμενο ενδικοφανούς προσφυγής εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης. Η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης.

 

4. Τα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας που έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα και τα υποκαταστήματα τους έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου και του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, αναλυτική κατάσταση των συμβάσεων εργασίας για τη σύναψη των οποίων μεσολάβησαν το προηγούμενο εξάμηνο.

 

5. Τα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας που έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα και τα υποκαταστήματα τους έχουν την υποχρέωση:

 

α) Να παρέχουν στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου και του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, έκθεση δραστηριότητας η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: τον αριθμό των θέσεων εργασίας για τις οποίες μεσολάβησαν το προηγούμενο εξάμηνο, τις ειδικότητες που αυτές αφορούσαν, το επίπεδο εκπαίδευσης, το φύλο και την ηλικία των τοποθετηθέντων, καθώς και το εάν αυτοί ήταν ήδη εργαζόμενοι ή άνεργοι πριν τη μεσολάβηση του Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας.

 

β) Να τηρούν για τους πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους οποίους μεσολάβησαν για την προώθηση τους σε εργασία, σε φωτοτυπία:

 

α)α) ταυτότητα ή διαβατήριο ή ισοδύναμο έγγραφο,

β)β) έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η εξαρτημένη εργασία τους στη χώρα (π.χ. άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, βεβαίωση τύπου Α', του άρθρου 11 του νόμου 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α/2005), ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς, άδεια εργασίας αιτούντος άσυλο, άδεια εργασίας πρόσφυγα κ.λ.π.),

γ)γ) τη σύμβαση εργασίας.

 

6. Τα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας έχουν την υποχρέωση να συνεργάζονται με τον ΟΑΕΔ και το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, το περιεχόμενο, η διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά στην εν λόγω συνεργασία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.