Νόμος 4052/12 - Άρθρο 91

Άρθρο 91


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ειδικότερες υποχρεώσεις εργοδοτών που πρόκειται να απασχολήσουν πολίτες τρίτων χωρών, που κατέχουν έγκυρη άδεια διαμονής ή άλλο έγκυρο τίτλο διαμονής, και προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία, εξακολουθούν, πέραν των οριζομένων στο άρθρο 80 του παρόντος, να ισχύουν

 

2. Ο έλεγχος της τήρησης των υποχρεώσεων των εργοδοτών, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 80, ασκείται από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις που το διέπουν.

 

3. α) Υφιστάμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, που προβλέπουν τη διενέργεια ελέγχων από άλλες αρμόδιες Αρχές, σχετικά με την τήρηση υποχρεώσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 80, εξακολουθούν να ισχύουν

 

β) Κάθε αρμόδια Αρχή, που σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, διενεργεί ελέγχους, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου αυτής και διαπιστώνει τη μη τήρηση υποχρεώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 80, συντάσσει διαπιστωτική πράξη ελέγχου, την οποία και κοινοποιεί αμελλητί στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

 

γ) Η διαπιστωτική πράξη της περίπτωσης β' της παραγράφου αυτής είναι δεσμευτική για τα αρμόδια όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, τα οποία υποχρεούνται άνευ ετέρου και μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από τη λήψη της να επιβάλουν στον παραβάτη εργοδότη τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και εφόσον συντρέχει μία εκ των περιπτώσεων του άρθρου 88 του παρόντος, υποβάλουν μηνυτήρια αναφορά στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές. Μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από τη λήψη της διαπιστωτικής πράξης της περίπτωσης β' της παραγράφου αυτής, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας κοινοποιεί στην αρμόδια Αρχή, που διαπίστωσε αρχικά την παράβαση σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, την απόφαση επιβολής κυρώσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013).

 

4. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να αυξάνεται ο χρόνος διατήρησης των αντιγράφων που αναφέρονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 80, καθώς και να καθορίζεται συγκεκριμένος χρόνος ενημέρωσης των αρμόδιων Αρχών για την πρόσληψη και την έναρξη της απασχόλησης σε κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις συγκεκριμένος χρόνος ενημέρωσης. Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση μπορούν να προσδιορίζονται ή να επαναπροσδιορίζονται οι κατά περίπτωση αρμόδιες Αρχές που αναφέρονται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 80.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.