Νόμος 4052/12 - Άρθρο 66

Άρθρο 66: Σχέση με άλλες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 12 της Οδηγίας)

 

1. Η ενημέρωση του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων (ΕΣΕ) και η διαβούλευση με αυτό συνδέονται με τις αντίστοιχες διαδικασίες που εφαρμόζονται στα εθνικά όργανα εκπροσώπησης των εργαζομένων, στο πλαίσιο του σεβασμού των αρμοδιοτήτων και των τομέων δράσης κάθε φορέα και των αρχών οι οποίες προβλέπονται από το άρθρο 49 παράγραφος 2.

 

2. Οι ρυθμίσεις για τη σύνδεση της ενημέρωσης και της διαβούλευσης μεταξύ του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων και των εθνικών οργάνων εκπροσώπησης των εργαζομένων καθορίζονται με τη συμφωνία που προβλέπεται στο άρθρο 56. Η συμφωνία αυτή ισχύει με την επιφύλαξη των διατάξεων του εθνικού δικαίου ή της εθνικής πρακτικής σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση των εργαζομένων, ιδίως του νόμου [Ν] 1387/1983 (ΦΕΚ 110/Α/1983), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 3488/2006 (ΦΕΚ 191/Α/2006) και με το άρθρο 74 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010), του προεδρικού διατάγματος 240/2006 (ΦΕΚ 252/Α/2006) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 178/2002 (ΦΕΚ 162/Α/2002).

 

3. Αν η συμφωνία δεν προβλέπει τις προαναφερθείσες ρυθμίσεις, η διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης γίνεται με το ΕΣΕ, καθώς και με τα εθνικά όργανα εκπροσώπησης των εργαζομένων, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις, οι οποίες ενδέχεται να επιφέρουν σοβαρές αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας ή στις συμβάσεις εργασίας.

 

4. Ο παρών νόμος δεν θίγει δικαιώματα των εργαζομένων σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση τους. τα οποία ήδη προβλέπονται στο νόμο [Ν] 1387/1983 (ΦΕΚ 110/Α/1983), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 3488/2006 (ΦΕΚ 191/Α/2006) και με το άρθρο 74 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010), στο προεδρικό διάταγμα 240/2006 (ΦΕΚ 252/Α/2006) και στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 178/2002 (ΦΕΚ 162/Α/2002). Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις διαδικασίες ενημέρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 190/2008 (ΦΕΚ 248/Α/2008).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του νόμου 4532/2018 (ΦΕΚ 63/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.