Νόμος 4052/12 - Άρθρο 23

Άρθρο 23


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνονται, μετά από εισήγηση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, δύο κατάλογοι με τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα για θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ως εξής: i) για αποκλειστική διάθεση από νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές και ii) για διάθεση και από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Με όμοια απόφαση οι εν λόγω κατάλογοι αναθεωρούνται και συμπληρώνονται τουλάχιστον κατ' έτος. Για τον προσδιορισμό του κόστους λαμβάνεται υπόψη η χονδρική τιμή των ιδιοσκευασμάτων και η συσκευασία τους σε συνδυασμό με το κόστος ημερήσιας θεραπείας. Ο τρόπος διαμόρφωσης της τιμής διάθεσης των ιδιοσκευασμάτων του καταλόγου i) από τα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές ορίζεται στη νοσοκομειακή τιμή +5% + Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ενώ των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων του καταλόγου ii) από τα ιδιωτικά φαρμακεία ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που έχει ισχύ αγορανομικής διάταξης στην οποία θα ορίζεται ένα πάγιο ποσό ως κέρδος φαρμακοποιού ή συνδυασμός ποσοστού κέρδους και πάγιου ποσού ως κέρδος φαρμακοποιού.}

 

2. Στο τέλος του άρθρου 40 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με όμοιες αποφάσεις θα πρέπει να καθορίζεται αντί ποσοστού κέρδους φαρμακοποιού, πάγιο ποσό ανά φάρμακο ως κέρδος φαρμακοποιού ή συνδυασμός ποσοστού κέρδους και πάγιου ποσού ως κέρδος φαρμακοποιού, σε συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων υψηλού κόστους, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από εισήγηση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων εντός δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού και για τα φάρμακα που αποζημιώνονται από την Κοινωνική Ασφάλιση και η χονδρική τιμή τους διαμορφώνεται πάνω από 200 €, τα ποσοστά κέρδους των φαρμακείων διαμορφώνονται ως εξής:

 

Φάρμακα της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 3816/2010

Αξία φαρμάκων

Ποσοστά και τελική τιμή

Με ειδική χονδρική* έως 500 €

Νοσοκομειακή + 2% + 8 % + 30 €

Με ειδική χονδρική 501 - 1000 €

Νοσοκομειακή + 2% + 7% + 30 €

Με ειδική χονδρική πάνω από 1001 €

Νοσοκομειακή + 2 % + 6 % + 30 €

 

* Ειδική χονδρική = νοσοκομειακή + 2%

 

Για τα λοιπά φάρμακα εκτός της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 3816/2010, και με χονδρική τιμή πάνω από 200€, ως ο πίνακας:

 

Αξία φαρμάκων

Ποσοστά και τελική τιμή

Με χονδρική από 200 - 500 €

Χονδρική + 8% + 30 €

Με χονδρική από 501 - 1000 €

Χονδρική + 7% + 30 €

Με χονδρική πάνω από 1001 €

Χονδρική + 6 % + 30€

 

Στην επόμενη ανακοστολόγηση που δεν μπορεί να είναι αργότερα από τις 15-06-2012 το κέρδος του φαρμακείου για τα φάρμακα που η χονδρική τιμή διαμορφώνεται στα 200 € και πάνω, θα αντιστοιχεί σε 30 € επί της χονδρικής τιμής και της ειδικής χονδρικής τιμής.}

 

3. Στο άρθρο 9 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής:

 

{10. Η χρέωση των φαρμάκων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών του καταλόγου της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/2010) και όσων φαρμάκων εξαιρούνται του κλειστού νοσηλείου από τα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης γίνεται στη νοσοκομειακή τιμή +5% + Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.