Νόμος 4052/12 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Θέματα Νοσοκομείων και Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε κάθε ιατρικό τομέα είναι δυνατόν να λειτουργούν τμήματα κατά ειδικότητα, ειδικές μονάδες που είτε υπάγονται οργανικά και λειτουργικά σε ιατρικά τμήματα χωρίς δική τους σύνθεση προσωπικού, είτε αναπτύσσονται και λειτουργούν αυτόνομα, καθώς και λοιπές μονάδες διάφορου γνωστικού αντικειμένου από το παρεχόμενο γνωστικό αντικείμενο του ιατρικού τμήματος στο οποίο ανήκουν και λειτουργούν υποστηρικτικά σε αυτό.

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στα τμήματα ή στις μονάδες που απαρτίζουν τους τομείς τοποθετούνται γιατροί ειδικοτήτων των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι αντίστοιχο με το παρεχόμενο από το τμήμα και τις μονάδες που το υποστηρίζουν ιατρικό έργο. Οι ειδικότητες προσδιορίζονται με την απόφαση σύστασης των θέσεων. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του νόμου [Ν] 1397/1983.}

 

3. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κάθε κλινικός τομέας έχει ορισμένο αριθμό κλινών που εξυπηρετούν αδιακρίτως όλα τα τμήματα και τις μονάδες του. Η δύναμη κάθε κλινικού τομέα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 250 κλίνες.}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) καταργείται.

 

5. Τα αυτοτελή γραφεία Επιστασίας και Ιματισμού, όπως ορίζονται με το ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης νοσοκομείων, ενοποιούνται και αποτελούν 1 τμήμα. Σε νοσοκομεία μικρής δυναμικότητας, τα τμήματα Τεχνικού και βιοϊατρικής Τεχνολογίας όπως ορίζονται με το ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης νοσοκομείων, είναι δυνατόν να ενοποιούνται και να αποτελούν 1 τμήμα.

 

6. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Σε νοσοκομεία με δυναμικότητα μεγαλύτερη των 200 κλινών, δύναται: α) να συνίσταται Υποδιεύθυνση Πληροφορικής και να προβλέπεται αυτοτελές τμήμα Ελέγχου Ποιότητας και Έρευνας και συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης που υπάγεται απευθείας στον Διοικητή του νοσοκομείου και β) να συνίσταται τμήμα προμηθειών υπαγόμενο στη Διοικητική - Οικονομική Υπηρεσία.}

 

6Α. Το οριζόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010) Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη εξακολουθεί να προβλέπεται σε κάθε νοσοκομείο που περιλαμβάνεται στο ενιαίο νομικό πρόσωπο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6Α προστέθηκε με την παράγραφο Β του άρθρου 18 του νόμου 4213/2013 (ΦΕΚ 261/Α/2013).

 

7. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 30 του νόμου 3209/2003 (ΦΕΚ 304/Α/2003) μετά τις λέξεις εφόσον στελεχώνονται από διαγράφεται η λέξη ιατρούς.

 

8. Οι υποπεριπτώσεις 2 και 3 της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2) Η χορήγηση αιγίδας μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων φορέων σε συνέδρια, σεμινάρια και παρόμοιες εκδηλώσεις συνεχιζόμενης εκπαίδευσης με επιστημονικό χαρακτήρα που οργανώνονται από κρατικούς φορείς, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, επιστημονικές ενώσεις κάθε νομικής μορφής και από ιδιωτικά θεραπευτήρια, καθώς και ο καθορισμός κριτηρίων χορήγησης αιγίδας.

 

3) Η οικονομική ενίσχυση συλλογικών επιστημονικών φορέων για προώθηση προγραμμάτων αγωγής υγείας και εν γένει εκδηλώσεων, που συμβάλλουν στην προαγωγή της υγείας, καθώς και ο καθορισμός κριτηρίων της οικονομικής ενίσχυσης.}

 

9. Μετά το στοιχείο 18 της παραγράφου 2)α του άρθρου 15 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2010 Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 76/Α/2010) προστίθεται στοιχείο 19 ως εξής:

 

{19) Η εποπτεία του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.}

 

10. Στο υπό στοιχείο 8 της παραγράφου 2)α του άρθρου 16 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2000 Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 76/Α/2010) καταργείται η φράση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.