Νόμος 4052/12 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Ρύθμιση θεμάτων νοσοκομείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 1397/1983 (ΦΕΚ 143/Α/1983) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Υπεύθυνος για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι ιατρός γενικής ιατρικής ή παθολόγος, ο οποίος κατέχει οργανική θέση Διευθυντή Εθνικού Συστήματος Υγείας και ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Εάν στο Κέντρο Υγείας δεν υπηρετεί ιατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής ή παθολογίας, ο οποίος κατέχει οργανική θέση Διευθυντή Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο Διοικητής της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας μπορεί να αναθέσει το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας στον αρχαιότερο ιατρό με ειδικότητα γενικής ιατρικής ή παθολογίας, ο οποίος πήρε το βαθμό του Διευθυντή με αναβάθμιση ή που κατέχει προσωποπαγή θέση. Εάν στο Κέντρο Υγείας δεν υπηρετεί ιατρός αυτών των ειδικοτήτων σε οργανική θέση Διευθυντή ή θέση Διευθυντή από αναβάθμιση ή σε προσωποπαγή θέση, ο Διοικητής της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας μπορεί να αναθέσει το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας σε ιατρό άλλης ειδικότητας ή οδοντίατρο με βαθμό Διευθυντή και εφόσον δεν υπάρχουν, σε Επιμελητή Α' του Κέντρου Υγείας. Η θητεία του Υπεύθυνου για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι τριετής. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ως άνω υπεύθυνου. Οι ιατροί της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Κέντρο Υγείας και τον αντίστοιχο τομέα του νοσοκομείου, στο οποίο υπάγεται το κέντρο, στα όρια του τακτικού ωραρίου εργασίας και του προγράμματος εφημερίας του νοσοκομείου και του Κέντρου Υγείας.}

 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 1397/1983 (ΦΕΚ 143/Α/1983) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{5. Υπεύθυνος για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι ιατρός γενικής ιατρικής ή παθολόγος, ο οποίος κατέχει οργανική θέση Διευθυντή Εθνικού Συστήματος Υγείας και ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Εάν στο Κέντρο Υγείας δεν υπηρετεί ιατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής ή παθολογίας, ο οποίος κατέχει οργανική θέση Διευθυντή Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο Διοικητής της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας μπορεί να αναθέσει το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας στον αρχαιότερο ιατρό με ειδικότητα γενικής ιατρικής ή παθολογίας, ο οποίος πήρε το βαθμό του Διευθυντή με αναβάθμιση ή που κατέχει προσωποπαγή θέση. Εάν στο Κέντρο Υγείας δεν υπηρετεί ιατρός αυτών των ειδικοτήτων σε οργανική θέση Διευθυντή ή θέση Διευθυντή από αναβάθμιση ή σε προσωποπαγή θέση, ο Διοικητής της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας μπορεί να αναθέσει το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας σε ιατρό άλλης ειδικότητας ή οδοντίατρο με βαθμό Διευθυντή και εφόσον δεν υπάρχουν, σε Επιμελητή Α' του Κέντρου Υγείας. Η θητεία του Υπεύθυνου για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι τριετής. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ως άνω Υπεύθυνου.}

 

3. Νοσοκομειακά φάρμακα υψηλού κόστους του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) που αγοράζονται για διανομή μόνο σε εξωτερικούς ασθενείς, στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας εξαιρούνται του μητρώου δεσμεύσεων, με την προϋπόθεση ότι το τιμολόγιο αγοράς αντιστοιχίζεται με το δελτίο παροχής υπηρεσιών που εκδίδεται για το συγκεκριμένο εξωτερικό ασθενή εξ ονόματος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή του φορέα κοινωνικής ασφάλισης που ανήκει.

 

4. Στο άρθρο 5 του νόμου 3868/2010 προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως:

 

{4. Για την κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών στις άγονες και νησιωτικές περιοχές διατίθενται στις Υγειονομικές Περιφέρειες επιπλέον θέσεις επικουρικού προσωπικού όλων των προβλεπόμενων ειδικοτήτων αντίστοιχες των κενών οργανικών ή άλλων θέσεων που δε καλύπτονται. Οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται στους Φορείς και στις ειδικότητες με Πράξη του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο έτος.

 

Για τον ίδιο λόγο επιτρέπεται η παράταση σύμβασης επικουρικού προσωπικού έως 6 μήνες και μέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέα πρόσληψη επικουρικού προσωπικού.

 

Στην περίπτωση αδυναμίας κάλυψης της δαπάνης μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού από τους Φορείς στους οποίους διορίζονται, τη συγκεκριμένη δαπάνη αναλαμβάνει η οικεία Υγειονομική Περιφέρεια.}

 

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της κάθε Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας καταρτίζονται κατάλογοι επικουρικού προσωπικού, κατά κλάδο, για τους κλάδους Νοσηλευτών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αδελφών Νοσοκόμων, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Τραυματιοφορέων, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ιατρικών Εργαστηρίων, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ραδιολογίας Ακτινολογίας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χειριστών Εμφανιστών, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληρώματος Ασθενοφόρου, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Φυσιοθεραπείας, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοθεραπείας, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ειδικών Παιδαγωγών, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Εργασίας και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θεραπευτών Παιδαγωγών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών Εθνικού Συστήματος Υγείας, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιοχημικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιολόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ψυχολόγων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοηθών Φαρμακείου, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διαιτολόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ακτινοφυσικών, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μαιών - Μαιευτών, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βρεφονηπιοκόμων και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Εργασίας, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θεραπευτών Παιδαγωγών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Λογιστικής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικού διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων. Στους καταλόγους αυτούς εγγράφονται όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.

 

Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού λαμβάνεται υπόψη η ανεργία σε ποσοστό 40% και η εμπειρία σε ποσοστό 60%. Η προτεραιότητα μεταξύ των ανέργων καθορίζεται από τη σειρά εγγραφής τους στα μητρώα επιδοτούμενων ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Η εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση υπηρεσίας του οικείου φορέα, εφόσον έχει προσφερθεί στο δημόσιο τομέα, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, από βεβαίωση του εργοδότη με κατάθεση των αντίστοιχων ενσήμων εργασίας του οικείου ασφαλιστικού φορέα εφόσον έχει προσφερθεί στον ιδιωτικό τομέα και από βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει ιδιωτεύσει. Οι υποψήφιοι που εγγράφονται στους καταλόγους επικουρικού προσωπικού δεν μπορούν να παραμείνουν στον κατάλογο πέραν του επόμενου έτους από το έτος εγγραφής τους.}

 

6. Η φράση Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης των επικουρικών ιατρών είναι υποχρεωτικά 1 έτος και μπορεί να παρατείνεται για το ίδιο χρονικό διάστημα μόνο εφόσον η θέση προκηρυχθεί εκ νέου και δεν καλυφθεί. της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης των επικουρικών ιατρών είναι υποχρεωτικά 1 έτος και μπορεί να παρατείνεται για το ίδιο χρονικό διάστημα μόνο εφόσον η θέση επικουρικού ιατρού προκηρυχθεί εκ νέου και δεν καλυφθεί. Στην περίπτωση που η θέση επικουρικού ιατρού προκηρυχθεί και καλυφθεί, η θητεία του υπηρετούντος επικουρικού ιατρού παρατείνεται μέχρι την κάλυψη της θέσης από τον επικουρικό ιατρό που διορίζεται.

 

Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης των επικουρικών ιατρών οι οποίοι τοποθετούνται σε άγονες, απομακρυσμένες, νησιωτικές και προβληματικές περιοχές μπορεί να ορίζεται έως και 3 έτη. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών δύνανται να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής για τον τοποθετημένο επικουρικό ιατρό και ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου στην περιοχή τους, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή θητείας τους. Σε περίπτωση κατά την οποία τοποθετηθεί ως επικουρικός ιατρός σε νησιωτική, άγονη, προβληματική ή απομακρυσμένη περιοχή ένας εκ των συζύγων, δικαιούται, κατά παρέκκλιση του καταλόγου, να τοποθετηθεί κατά προτεραιότητα ο / η σύζυγος στην αντίστοιχη ειδικότητα εφόσον αυτή προκηρυχθεί.

 

Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις και είναι σύζυγοι των επικουρικών ιατρών που θα τοποθετηθούν σε νησιωτικές, άγονες, απομακρυσμένες ή προβληματικές περιοχές επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο / η σύζυγός τους.

 

Γιατροί για τους οποίους έχει παρέλθει επταετία από την ημερομηνία κτήσης του τίτλου ειδικότητας και οι οποίοι κατά την εγγραφή τους στον κατάλογο δεν έχουν υπερβεί το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους μπορούν κατά παρέκκλιση να παραμένουν στον κατάλογο και να τοποθετούνται στις άγονες, απομακρυσμένες, νησιωτικές και προβληματικές περιοχές.

 

Για την κατάληψη θέσης κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας η προϋπηρεσία του επικουρικού ιατρού σε νησιωτικές, άγονες, απομακρυσμένες ή προβληματικές περιοχές θα υπολογίζεται εις διπλούν σε σχέση με την προϋπηρεσία στα υπόλοιπα νοσοκομεία.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι νησιωτικές, άγονες, προβληματικές και απομακρυσμένες περιοχές και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει 6 μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 4213/2013 (ΦΕΚ 261/Α/2013), με την παράγραφο 1 του άρθρου 38 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014).

 

7. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) των Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας απασχολούνται και ιατροί Γενικής Ιατρικής.}

 

8. 1. Παρατείνεται η θητεία των Επικουρικών Φαρμακοποιών και Βοηθών Φαρμακείου, οι οποίοι υπηρετούσαν σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας κατά την 31-12-2013, εφόσον οι ανάγκες των Φορέων που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους εξακολουθούν να υφίστανται για χρονικό διάστημα από 6 έως 12 μήνες και μέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέες προσλήψεις Επικουρικών Φαρμακοποιών.

 

2. Επικουρικοί Φαρμακοποιοί που υπηρετούσαν σε φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας κατά την 31-12-2013, αλλά δεν υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον οι ανάγκες των Φορέων που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους εξακολουθούν να υφίστανται, διορίζονται εκ νέου για χρονικό διάστημα από 6 έως 12 μήνες και μέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέες προσλήψεις Επικουρικών Φαρμακοποιών.

 

3. Σε περίπτωση που έχει λήξει ή λήγει η θητεία Επικουρικού Φαρμακοποιού, σύμφωνα με τα ανωτέρω και υφίστανται ανάγκες στο Φορέα που προσέφερε ή προσφέρει τις υπηρεσίες του, αλλά ο Επικουρικός Φαρμακοποιός που υπηρετούσε ή υπηρετεί δεν επιθυμεί να παραταθεί η θητεία του ή να διοριστεί εκ νέου, είναι δυνατό να διοριστεί άλλος Επικουρικός Φαρμακοποιός από το σχετικό κατάλογο που τηρείται στην οικεία ΔΥ Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης., για χρονικό διάστημα από 6 έως 12 μήνες και μέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέες προσλήψεις Επικουρικών Φαρμακοποιών.

 

4. Παρατείνεται η θητεία των Επικουρικών Φαρμακοποιών και Βοηθών Φαρμακείου, οι οποίοι υπηρετούν σε φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας μέχρι τις 31-12-2014, εφόσον οι ανάγκες των Φορέων που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους εξακολουθούν να υφίστανται, για χρονικό διάστημα από 6 έως 12 μήνες και μέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέες προσλήψεις Επικουρικών Φαρμακοποιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 

9. Ο συντελεστής του προτελευταίου εδαφίου της περίπτωσης δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003) διαμορφώνεται από 01-01-2012 σε 0,0052. Το ποσοστό της περίπτωσης ε' της παραγράφου 4 του ανωτέρω άρθρου και νόμου διαμορφώνεται από 01-01-2012 σε 49%.

 

10. Η δαπάνη των εφημεριών των Ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας που διενεργήθηκαν το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2011 και των ιατρών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, καθώς και του λοιπού ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού που εντάχθηκαν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 32 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2011, καθ' υπέρβαση των εγκεκριμένων πιστώσεων, θεωρείται νόμιμη και μπορεί να καταβληθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του έτους 2012. Ο τρόπος πληρωμής τόσο της ανωτέρω δαπάνης, όσο και αυτών που θα προκαλούνται από τούδε και στο εξής, θα γίνεται με χρηματικά εντάλματα πληρωμής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 55 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

11. Η παράγραφος 5 του άρθρου 22 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{5. Στα νησιά που δεν έχουν νοσοκομείο, ο μέχρι τώρα Αναπληρωτής Διοικητής ή ελλείψει αυτού ο Αντιπρόεδρος, μετέχει ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο.}

 

12. Πανεπιστημιακές Κλινικές και Εργαστήρια, καθώς και τμήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας που μετεγκαταστάθηκαν ή εγκαταστάθηκαν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου μπορεί να στελεχώνονται με ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό και λοιπό προσωπικό νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας με μετάταξη προσωπικού με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από αίτηση του υπαλλήλου και σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και του Διοικητή της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας στην οποία υπάγεται το νοσοκομείο από το οποίο μετατάσσεται ο υπάλληλος.

 

13. Οι κατά νόμο ετήσιες αξιολογήσεις των ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και οι αξιολογήσεις για αναβάθμιση θέσης ή νέας κρίσης για κάλυψη θέσης, είναι υποχρεωτικές και υποβάλλονται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους για το προηγούμενο έτος, με ευθύνη του Επιστημονικού Συμβουλίου και του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας προς το Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου. Οι αξιολογήσεις αυτές περιέχουν υποχρεωτικά ποσοτικά στοιχεία κλινικού έργου, όπως νοσηλευθέντες, ημέρες νοσηλείας μέση διάρκεια νοσηλείας, εξετάσεις, χειρουργικές ή άλλες επεμβάσεις, άμεση διακίνηση λίστας ασθενών, διαγνωστικές πράξεις, συμμετοχή στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τη χρήση γενοσήμων. τον ιατρικό φάκελο, τις κωδικοποιήσεις (διαγνώσεων και ιατρικών πράξεων), την τεκμηριωμένη εξοικονόμηση πόρων και την ικανοποίηση των ασθενών με έρευνες ποιότητας.

 

14. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 155 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Υπαλληλικός Κώδικας) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Το παραπάνω δεν ισχύει για τους ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των οποίων η παραμονή στην υπηρεσία παρατείνεται μέχρι το 65° έτος της ηλικίας τους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.