Νόμος 4316/14 - Άρθρο 66

Άρθρο 66


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της περίπτωσης 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 2194/1994 προστίθεται η φράση καθώς και τον ορισμό μεταβατικού καθεστώτος.

 

2. α. Το εδάφιο α' της παραγράφου 22 του άρθρου 11 του νόμου 2889/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στο Υπουργείο Υγείας καταρτίζεται κατάλογος επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων. Στον κατάλογο αυτόν εγγράφονται με αίτησή τους ειδικευμένοι ιατροί που δεν κατέχουν καμία άλλη έμμισθη θέση στον στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ιατροί οι οποίοι μετά την εγγραφή τους στον κατάλογο καταλαμβάνουν θέση στον στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα οφείλουν με αίτησή τους να διαγραφούν από τον κατάλογο των επικουρικών. Τα ανωτέρω δεν αφορούν ιατρούς που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα.

 

Η προτεραιότητα μεταξύ αυτών καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2)β εδάφιο β' του νόμου 3868/2010 και του άρθρου 3 της οίκοθεν Υ10Α/ΓΠ/114191/2010 (ΦΕΚ 1579/Β/2010).

 

Οι ιατροί αυτοί δεν μπορούν να παραμείνουν στον κατάλογο περισσότερο από 5 έτη.}

 

β. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2)β του άρθρου 2 του νόμου 3868/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Αν υποβάλλονται περισσότερες από μία αιτήσεις για συγκεκριμένη θέση του Β' Καταλόγου, και μόνο αυτού αυτή καλύπτεται με βάση: α. το διάστημα που υπηρέτησαν σε περιοχή του πρώτου καταλόγου.}

 

3. Οι συμβάσεις των θεραπευτών ιατρών και όσων εντάχθηκαν στο δίκτυο των συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με τις διατάξεις του άρθρου 182 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014), ανανεώνονται κατόπιν έγκρισης της επιτροπής της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 όπως ισχύει για μία μόνο φορά και για μεγίστη χρονική διάρκεια έξι μηνών.

 

Λήγουν δε αυτοδικαίως με την προκήρυξη από τον Οργανισμό της σύναψης νέων συμβάσεων με ιατρούς.

 

4. Οι περιπτώσεις α', δ' και ε' της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του νόμου 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α/2003) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α) Τον Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος αναπληρώνεται σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος από τον Γενικό Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης.

 

δ) Έναν (1) ιατρό κλάδου Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας με βαθμό Διευθυντή, ο οποίος υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.

 

ε) Έναν (1) ιατρό κλάδου Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας με βαθμό Διευθυντή, ο οποίος υπηρετεί σε οποιαδήποτε Περιφέρεια και ο οποίος προτείνεται από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος.}

 

5. Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης και ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας αποζημιώνουν απευθείας τους προμηθευτές για τα φίλτρα μαζί με τις αρτηριοφλεβικές γραμμές που τα συνοδεύουν και για τις βελόνες fistula που χρησιμοποιούν οι Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων και οι Μονάδες Τεχνητού Νεφρού που λειτουργούν εντός ιδιωτικών κλινικών κατά τις συνεδρίες αιμοκάθαρσης ασφαλισμένων νεφροπαθών. Δεν αποζημιώνονται χορηγούμενα προϊόντα τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου. Η εξόφληση γίνεται στις τιμές που αναγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών κατά την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου πώλησης. Οι προμηθευτές υποβάλλουν στο φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας τα τιμολόγια ανά ασφαλισμένο ασθενή, μαζί με δήλωση του υπεύθυνου νεφρολόγου ιατρού της Μονάδας που βεβαιώνει τη χρησιμοποίηση των τιμολογηθέντων πιστοποιημένων υλικών.

 

6. Οίκος Ναύτου

 

Στην παράγραφο 17 του άρθρου 13 του νόμου 4052/2012, όπως αυτή ισχύει, προστίθεται περίπτωση στ' ως εξής:

 

{στ. Οι απαιτήσεις των συμβεβλημένων θεραπόντων ιατρών του Οίκου ναύτου για παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους του μέχρι την 31-03-2012, για τις οποίες είχαν υποβληθεί ηλεκτρονικά οι αντίστοιχοι λογαριασμοί σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 5001/20/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου εξοφλούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Οι ανωτέρω οφειλές εξοφλούνται με την υποβολή στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας εκ μέρους του δικαιούχου ιατρού του αντίστοιχου πιστωτικού τιμολογίου και υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι αποδέχεται τη ρύθμιση αυτή και παραιτείται από οποιαδήποτε άλλη αξίωση συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας και κατόπιν ελέγχου της προσήκουσας υποβολής των αντίστοιχων λογαριασμών συμφώνως προς την υπ' αριθμόν 5001/20/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου. Στην έννοια των ανωτέρω οφειλών δεν περιλαμβάνονται οι παραγεγραμμένες απαιτήσεις, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του νομοθετικού διατάγματος 496/1974.}

 

7. α. Υποχρέωση Δημοσιοποίησης

 

Κάθε Φαρμακευτική Επιχείρηση οφείλει να δημοσιοποιεί ονομαστικά στην ιστοσελίδα της και στην ειδική ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, το αργότερο εντός έξι μηνών από το κλείσιμο εκάστου ημερολογιακού έτους, κάθε παροχή που χορηγεί προς τρίτους Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δωρεές, χορηγίες, κόστος εγγραφής σε συνέδρια και εκδηλώσεις επιστημονικής ενημέρωσης της ιατρικής κοινότητας, όπως αυτές ορίζονται ειδικότερα στις εκάστοτε εγκυκλίους του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, έξοδα μετάβασης και διαμονής ως και κάθε άλλη παροχή βάσει σύμβασης ή από ελευθεριότητα, αναφορικά με την προώθηση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Οι παροχές οι οποίες αφορούν σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης, καθώς και σε μη παρεμβατικές μελέτες (με ή χωρίς φάρμακο) θα δημοσιοποιούνται συγκεντρωτικά από κάθε φαρμακευτική επιχείρηση. Ρητώς εξαιρούνται από την υποχρέωση δημοσιοποίησης τα κόστη από τις έρευνες αγοράς, τα γεύματα και τα ποτά, καθώς και αντικείμενα αμελητέας αξίας εφαρμογών ιατρικής και εκπαιδευτικής χρήσης, που συνδέονται άμεσα με τη διεξαγωγή της καθημερινής ιατρικής πρακτικής των Επαγγελματιών Υγείας και των Επιστημονικών Υγειονομικών Φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 1 της υπουργικής απόφασης ΔYΓ3Α/ΓΠ3221/2013 (ΦΕΚ 1049/Β/2013). Ως αμελητέα αξία εννοείται κάθε αντικείμενο η αξία του οποίου δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 15 € συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ6Α/28403/01/2002 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του νόμου 2519/1997 Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την οίκοθεν Υ6Α/121863/2002 κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών, οι ενταύθα ειδικώς οριζόμενες δαπάνες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των φαρμακευτικών εταιρειών.

 

β. Κυρώσεις

 

Η εποπτεία τήρησης του παρόντος ανήκει στις αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Στους παραβάτες επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις από 30.000 έως 100.000 ευρώ υπέρ του δημοσίου ταμείου.

 

8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 54 του νόμου 4272/2014, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Παρατείνεται η θητεία των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επικουρικών ιατρών μέχρι 30-06-2015, εάν η θέση δεν έχει προκηρυχθεί, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου. Δύναται να παραταθεί η θητεία των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επικουρικών ιατρών μέχρι 31-12-2015, εάν η θέση δεν έχει προκηρυχθεί, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015).

 

9. Για λόγους δημοσίου συμφέροντος και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης περί εφοδιασμού φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητή κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ), παρέχεται η δυνατότητα εφοδιασμού των φορέων ΥΠΕ-ΠΕΔΥ, από τους προμηθευτές των Νοσοκομείων εποπτείας κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας με επέκταση των αντιστοίχων συμβάσεων, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

 

Οι πρόσθετες αυτές πράξεις θα υπογράφονται από τον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας και τον προμηθευτή και θα πληρώνονται σε βάρος των πιστώσεων των προϋπολογισμών ΥΠΕ-ΠΕΔΥ έτους 2019. Η ισχύς της ρύθμισης αυτής παρατείνεται από τη λήξη της έως 30-06-2019.

 

Με απόφαση του Διοικητή κάθε Υγειονομική Περιφέρεια ορίζονται τα Νοσοκομεία αναφοράς και κάθε σχετική λεπτομέρεια ως προς τον εφοδιασμό και διάθεση των φαρμάκων των φορέων ΥΠΕ-ΠΕΔΥ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 17 του νόμου 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α/2015), με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 της από 30-12-2015 πράξης υπουργικού συμβουλίου (ΦΕΚ 184/Α/2015), με την παράγραφο 3 του άρθρου 52 του νόμου 4410/2016 (ΦΕΚ 141/Α/2016), με την παράγραφο 1 του άρθρου έκτου του νόμου 4517/2018 (ΦΕΚ 22/Α/2018), με την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του νόμου [Ν] 4578/2018 (ΦΕΚ 200/Α/2018), με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019), με την παράγραφο 1 του άρθρου έβδομου της από 27-06-2019 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 106/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.