Νομοθετικό διάταγμα 496/74 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Παραγραφή αξιώσεων κατά του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο χρόνος παραγραφής των χρηματικών αξιώσεων κατά του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου είναι πέντε ετών, εφ' όσον δεν ορίζεται άλλως υπό του παρόντος.

 

2. Ο χρόνος παραγραφής των χρηματικών αξιώσεων κατά του νομικού προσώπου δι' αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά είναι τριών ετών.

 

3. Ο χρόνος παραγραφής των κατά του νομικού προσώπου αξιώσεων των υπαλλήλων τούτου των επί σχέσει δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μετ' αυτού συνδεομένων, εκ καθυστερουμένων αποδοχών ή άλλων πάσης φύσεως απολαυών ή αποζημιώσεων εξ αδικαιολογήτου πλουτισμού είναι δύο ετών.

 

4. Η παραγραφή του καθόλου δικαιώματος των εν παραγράφω 3 περιπτώσεων είναι δέκα ετών.

 

5. Ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των συνταξιούχων εν γένει και βοηθηματούχων του νομικού προσώπου ως και των κληρονόμων αυτών εκ καθυστερουμένων συντάξεων, μερισμάτων, επιδομάτων και βοηθημάτων είναι δύο ετών, έστω και αν ενετάλησαν εσφαλμένως.

 

Οι κατά την εκτέλεσιν το πρώτον, πράξεων ή αποφάσεων κανονισμού συντάξεως, μερίσματος, επιδόματος ή βοηθήματος, εντελλόμενες δεδουλευμένες συντάξεις, μερίσματα, βοηθήματα ή επιδόματα, παραγράφονται εντός διετίας, αρχομένης μετά πάροδο τριμήνου από της χρονολογίας εκδόσεως της σχετικής πράξεως ή αποφάσεως.

 

6. Χρηματική αξίωσις κατά του νομικού προσώπου βεβαιωθείσα δια τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως ή δια την οποίαν εξεδόθη τίτλος πληρωμής, υπόκειται εις παραγραφή πέντε ετών, αρχομένη από της τελεσιδικίας ή εκδόσεως του τίτλου πληρωμής αντιστοίχως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.