Νομοθετικό διάταγμα 496/74 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Διαγωνισμός και εξαιρέσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πάσης συμβάσεως νομικού προσώπου συνεπαγόμενης έσοδο ή δαπάνη του προϋπολογισμού αυτού, προηγείται η ενέργεια δημοσίου, πλειοδοτικού ή μειοδοτικού, διαγωνισμού, ο οποίος διεξάγεται κατά την διαδικασία την προβλεπόμενη υπό των οικείων δια το δημόσιο διατάξεων, αναλόγως εφαρμοζομένων.

 

2. Επιτρέπεται η απευθείας, άνευ δημοσίου διαγωνισμού, κατάρτιση συμβάσεων συνεπαγομένων έσοδον, εφόσον τούτο εκτιμάται υπό της Διοικήσεως του νομικού προσώπου εις ποσό μη υπερβαίνον τις δραχμάς 150.000, δυνάμενο να αυξομειώνεται δι' αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 της υπ' αριθμόν 51827/213/1984 απόφασης (ΦΕΚ 322/Β/1984), με την παράγραφο 1 της υπ' αριθμόν 119459/1313/1986 απόφασης (ΦΕΚ 902/Β/1986).

 

3. Ομοίως επιτρέπεται η απευθείας άνευ δημοσίου διαγωνισμού κατάρτισις συμβάσεων, δια προμήθειας και εκτέλεσιν εργασιών, οσάκις:

 

α) Η ολική δαπάνη δεν υπερβαίνει τις 150.000 δραχμών. Εάν η ολική δαπάνη υπερβαίνει τις 150.000, ουχί όμως και τις 300.000 δραχμών, αντί δημοσίου διαγωνισμού ενεργείται πρόχειρος διαγωνισμός παρά τριμελούς επιτροπής. Τα ποσά ταύτα δύναται να αυξομειώνονται δι' αποφάσεων του Υπουργού των Οικονομικών.

 

β) Πρόκειται περί υποθέσεως αφορώσης εις απόρρητα του Κράτους. Ο χαρακτηρισμός ως κρατικού απορρήτου δίδεται δια προηγουμένης αποφάσεως του Πρωθυπουργού.

 

γ) Πρόκειται περί προμήθειας αντικειμένων, δια τα οποία υπάρχει αποκλειστικότητα διαθέσεως, λόγω αποκλειστικότητας εκμεταλλεύσεως ή εισαγωγής.

 

δ) Πρόκειται περί εργασιών, η εκτέλεσις των οποίων απαιτεί ειδικές ικανότητες, κατεχομένου υπό ενός μόνον φυσικού ή νομικού προσώπου.

 

ε) Πρόκειται περί εργασιών που γίνονται δοκιμαστικά.

 

στ) Πρόκειται περί προμήθειας γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, τα οποία αγοράζονται εις τον τόπον της παραγωγής των απευθείας από τους παραγωγούς αυτών ή περί προμήθειας ζώων αναπαραγωγής και σπόρων.

 

ζ) Ο δημόσιος διαγωνισμός απέτυχε ή κρίθηκε ασύμφορο το αποτέλεσμα αυτού. Εις τις περιπτώσεις όμως αυτές δεν επιτρέπεται οι όροι της συμβάσεως που καταρτίζεται απευθείας να απομακρυνθούν των όρων διαγωνισμού που προκηρύχθηκε, εκτός εάν είναι ευνοϊκότεροι δια το νομικό πρόσωπο.

 

η) Πρόκειται περί προβολής Ελληνικών προϊόντων ή πνευματικών έργων, διαφημίσεων εν γένει και καλλιτεχνικών και πνευματικών εκδηλώσεων,

 

θ) Πρόκειται περί προφανώς κατεπειγουσών περιπτώσεων, επαρκώς αιτιολογημένων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 της υπ' αριθμόν 51827/213/1984 απόφασης (ΦΕΚ 322/Β/1984), με την παράγραφο 1 της υπ' αριθμόν 119459/1313/1986 απόφασης (ΦΕΚ 902/Β/1986).

 

4. Κείμενες περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου διατάξεις, δι' ων προβλέπονται και έτερες περιπτώσεις, πέραν των εν τη προηγουμένη παραγράφω του παρόντος άρθρου που απαριθμούνται δια την σύναψη συμβάσεων άνευ προηγουμένης διενέργειας δημοσίου διαγωνισμού, πλειοδοτικού ή μειοδοτικού, καταργούνται εφόσον δεν ήθελον διατηρηθεί μετά τροποποίηση ή ου, δια προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο ετών από της δημοσιεύσεως του παρόντος με πρόταση του αρμοδίου Υπουργού και του Υπουργού των Οικονομικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 17 του νόμου 1797/1988 (ΦΕΚ 164/Α/1988).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.