Νόμος 4410/16 - Άρθρο 52

Άρθρο 52


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 36 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Ο τρόπος λειτουργίας, η διαδικασία λήψης απόφασης, η ιεράρχηση κριτηρίων και η συγκριτική αξιολόγηση των κρινόμενων των Συμβουλίων προσλήψεων - κρίσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, των Συμβουλίων Επιλογής Διευθυντών και Επιλογής Συντονιστών Διευθυντών των υποπεριπτώσεων β' και δ' της περίπτωσης Θ' του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3754/2009 (ΦΕΚ 43/Α/2009), όπως ισχύει, καθώς και των Συμβουλίων προσλήψεων - κρίσεων και Επιλογής Διευθυντών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας των περιπτώσεων Α' και Β' της παραγράφου 24 του άρθρου 11 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 16 του άρθρου 8 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010), ρυθμίζονται με την απόφαση του Υπουργού Υγείας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.}

 

2. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 98 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) παρατείνεται για 7 μήνες από τη λήξη της, ήτοι από 01-06-2016 έως 31-12-2016.

 

3. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 66 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014) παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 30-06-2017.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 74 του νόμου [Ν] 4445/2016 (ΦΕΚ 236/Α/2016).

 

4. Η ισχύς των συμβάσεων μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και των ιατρών, διαγνωστικών εργαστηρίων, φυσικοθεραπευτών, πολυϊατρείων, κέντρων διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας, οικοτροφείων, ειδικών ιδρυμάτων για ΑΜΕΑ, ιδρυμάτων ασυλικού τύπου, ιδρυμάτων/κλινικών χρονιών παθήσεων, μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, οδοντοτεχνιτών, ιδιωτικών κλινικών, ΜΧΑ, ΜΤΝ και κέντρων αποκατάστασης -αποθεραπείας, που έχουν λήξει ή/και λήγουν από τις 30-06-2016 και μετά, παρατείνονται από τη λήξη τους, ήτοι από 01-07-2016, μέχρι την υπογραφή των νέων συμβάσεων μεταξύ Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και των ανωτέρω παρόχων.

 

Οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και ενταλματοποιούνται και εκκαθαρίζονται από αυτόν, σύμφωνα με τα απαιτούμενα παραστατικά που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν.

 

5. Οι μετακινήσεις του πάσης φύσεως προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου και του ιατρικού, των υπηρεσιών των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών και των Φορέων Παροχής υπηρεσιών Υγείας εντός της αυτής Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας ή/και μεταξύ διαφορετικών Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών, που έχουν λήξει ή/και λήγουν από τις 30-06-2016 και μετά, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι τις 31-12-2016, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.

 

6. Η ισχύς των οριζόμενων στην παράγραφο 2 του άρθρου 73 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016), στην παράγραφο 28 του άρθρου 66 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011) και στο άρθρο 37 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014), όπως παρατάθηκαν, παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 30-06-2016.

 

7. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 54 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Δύναται να παραταθεί η θητεία των υπηρετούντων σε φορείς παροχής υπηρεσιών Υγείας (ΦΠΥΥ) κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επικουρικών ιατρών, η οποία λήγει στις 30-09-2016, για ένα έτος, ήτοι μέχρι τις 30-09-2017, εάν η θέση δεν έχει προκηρυχθεί, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου ή της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας.}

 

β. Το πρώτο εδάφιο της πρώτης υποπαραγράφου της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του νόμου 4320/2015 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Παρατείνεται μέχρι τις 30-09-2017 η θητεία του επικουρικού προσωπικού της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος σε φορείς Παροχής υπηρεσιών Υγείας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.