Νόμος 4368/16 - Άρθρο 98

Άρθρο 98


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 13 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), όπως ισχύει, αντικαθίσταται με τα εξής εδάφια:

 

{Εάν η τιμή που επιτυγχάνεται με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου είναι μικρότερη, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%, από την προηγούμενη τελευταία αναρτημένη στο Παρατηρητήριο Τιμών για το ίδιο είδος τιμή, για την ανάρτηση ή μη αυτής στο Παρατηρητήριο ακολουθείται η εξής διαδικασία: Η ανάρτηση ή όχι της εν λόγω τιμής αποφασίζεται από τριμελή Επιτροπή Παρατηρητηρίου, η οποία δεν είναι αμειβόμενη, συστήνεται στην ΕΠΥ και αποτελείται από: α) δυο μέλη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και β) από έναν υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας, τα οποία ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας. Η Επιτροπή αποφασίζει για την ανάρτηση ή όχι της τιμής του προηγούμενου εδαφίου στο Παρατηρητήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα ποιοτικά χαρακτηριστικά εκάστου είδους, κατά την ίδια χρονική περίοδο, καθώς και την τιμή που αυτό διατέθηκε στο παρελθόν.

 

Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται.

 

Η διάταξη αυτή ισχύει αναδρομικά από 01-0-2015.}

 

2. Επιπλέον δύναται, για λόγους κάλυψης ζωτικών λειτουργικών αναγκών των Δημόσιων Νοσοκομείων και δημοσίου συμφέροντος, και μέχρι την ολοκλήρωση των κεντρικών διαγωνισμών ή των διαγωνισμών των Νοσοκομείων, ο Υπουργός Υγείας με απόφασή του να εξαιρεί ορισμένα είδη από την ανάρτηση της τιμής τους στο Παρατηρητήριο, όταν παρατηρείται μείωση που ξεπερνά το ποσοστό του ανωτέρω εδαφίου. Η τιμή αγοράς αυτών καθορίζεται με την ανωτέρω υπουργική απόφαση, έπειτα από διαπραγμάτευση του Υπουργείου Υγείας με τους αντίστοιχους προμηθευτές και έχει καθολική εφαρμογή για όλη την επικράτεια. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν έως 31-12-2017.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 52 του νόμου 4410/2016 (ΦΕΚ 141/Α/2016), με την παράγραφο 6 του άρθρου 74 του νόμου [Ν] 4445/2016 (ΦΕΚ 236/Α/2016)

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.