Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 27/6/19

ΠΝΠ 27-06-2019: Διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της 07-07-2019 και ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 27-06-2019: Διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της 07-07-2019 και ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων, (ΦΕΚ 106/Α/2019), 27-06-2019.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

 

2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της 07-07-2019 και για την αντιμετώπιση κατεπειγόντων θεμάτων, τα οποία απαιτείται να ρυθμιστούν με την παράταση προθεσμιών και την τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων, προκειμένου να αποτραπούν προβλήματα στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα και στην εύρυθμη λειτουργία του Κράτους.

 

3. Το γεγονός ότι από 11-06-2019 δεν υφίσταται δυνατότητα τακτικής νομοθέτησης, λόγω διάλυσης της Βουλής.

 

4. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο πρώτο: Ρυθμίσεις για τα διόδια στους αυτοκινητοδρόμους των έργων παραχώρησης

 

1. Για τη διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της 07-07-2019, όλα τα οχήματα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης διέρχονται ελεύθερα χωρίς την καταβολή διοδίων από τους μετωπικούς σταθμούς διοδίων των αυτοκινητοδρόμων όλων των έργων παραχώρησης, από την 12.00 π.μ. της 6ης Ιουλίου μέχρι την 8.00 π.μ. της 08-07-2019.

 

2. Αναστέλλεται οποιαδήποτε αύξηση των διοδίων τελών που προβλέπονται στο πλαίσιο της Σύμβασης Παραχώρησης της Μελέτης - Κατασκευής - Αυτοχρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 2445/1996 (ΦΕΚ 274/Α/1996), όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 3/1998 (ΦΕΚ 14/Α/1998) και το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 75/1999 (ΦΕΚ 88/Α/1999), μέχρι την έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία θα διαπιστώνεται η ολοκλήρωση από το Ελληνικό Δημόσιο της διαδικασίας ελέγχου των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης και των χρηματοοικονομικών αποσβέσεων που επηρεάζουν τη Μέση Απόδοση του Μετοχικού Κεφαλαίου, προκειμένου να καθοριστούν σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης η χρονική διάρκεια της παραχώρησης και ο χρόνος επιστροφής της Αττικής Οδού στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

Παράβαση του προηγούμενου εδαφίου συνιστά ουσιώδη παράβαση των όρων της Σύμβασης Παραχώρησης και επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται σε αυτήν.

 

Άρθρο δεύτερο: Ρυθμίσεις για την εύρυθμη εφαρμογή του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

 

1. Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως εξής:

 

α) των προέδρων εφετών κατά 10, οριζομένων αυτών σε 125,

 

β) των εισαγγελέων εφετών κατά 7, οριζομένων αυτών σε 59,

 

γ) των εφετών κατά 25, οριζομένων αυτών σε 485,

 

δ) των αντεισαγγελέων εφετών κατά 8, οριζομένων αυτών σε 147,

 

ε) των προέδρων πρωτοδικών κατά 12, οριζομένων αυτών σε 312,

 

στ) των εισαγγελέων πρωτοδικών κατά 6, οριζομένων αυτών σε 150,

 

ζ) των πρωτοδικών κατά 12, οριζομένων αυτών και των οργανικών θέσεων παρέδρων πρωτοδικείου σε 852,

 

η) των αντεισαγγελέων πρωτοδικών κατά 5, οριζομένων αυτών και των οργανικών θέσεων παρέδρων εισαγγελίας σε 256.

 

2. Στον Ποινικό Κώδικα που κυρώθηκε με το νόμο 4619/2019 (ΦΕΚ 95/Α/2019) γίνονται οι εξής διορθώσεις:

 

α) Στην περίπτωση α' του άρθρου 8 η φράση προδοσία της χώρας αντικαθίσταται από τη φράση προσβολές της διεθνούς υπόστασης της χώρας.

 

β) Η περίπτωση δ' του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. πράξη που στρέφεται εναντίον υπαλλήλου του ελληνικού κράτους ή Έλληνα υπαλλήλου οργάνου ή οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή απευθύνεται προς αυτούς, εφόσον τελείται κατά την άσκηση της υπηρεσίας τους ή σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων τους,}

 

γ) Στο άρθρο 20 η φράση 308 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από τη φράση 308 παράγραφος 3.

 

δ) Ο τίτλος του τέταρτου κεφαλαίου του Γενικού Μέρους αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ποινές και μέτρα ασφαλείας}

 

ε) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 81 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η κοινωφελής εργασία πραγματοποιείται προς όφελος του κοινού σε δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή μη κερδοσκοπικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών.}

 

στ) Στον τίτλο του έκτου κεφαλαίου του Γενικού Μέρους διαγράφεται η φράση και των μέτρων ασφαλείας.

 

ζ) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 127 διαγράφεται η φράση ή η έκτιση της ποινής στην κατοικία σε συνδυασμό με τέτοια μέτρα.

 

η) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 132 η φράση 133 παράγραφος 1 στοιχείο α' αντικαθίσταται από τη φράση 133 περίπτωση α'.

 

θ) Στο άρθρο 169 η φράση άρθρου 13 παράγραφος α', αντικαθίσταται από τη φράση άρθρου 13 περίπτωση α'.

 

ι) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 289 η φράση , 279 και 285 αντικαθίσταται από τη φράση και 279 και της παραγράφου 4 του άρθρου 285.

 

ι)α) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 292Α η φράση άρθρο 134Α αντικαθίσταται από τη φράση άρθρο 134.

 

ι)β) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 298 η φράση , 291, 292 αντικαθίσταται από τη φράση και 292 και της παραγράφου 3 του άρθρου 291.

 

ι)γ) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 463 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

 

{Όπου σε ειδικούς νόμους απειλείται ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δεκαπέντε ετών, επιβάλλεται ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών.}

 

3. Στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 4620/2019 (ΦΕΚ 96/Α/2019) γίνονται οι εξής διορθώσεις:

 

α) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 35, πριν από τη λέξη βουλευτές, προστίθενται οι λέξεις υπουργοί, υφυπουργοί,.

 

β) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 48 η φράση 375 παράγραφος 3 και 390 παράγραφος 2 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται από τη φράση 375 παράγραφος 1 και 390  παράγραφος 1 εδάφιο α' του Ποινικού Κώδικα.

 

γ) Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 49 η φράση Σε περίπτωση απόπειρας η βεβαίωση για την αντικαθίσταται από τη φράση Σε περίπτωση απόπειρας ως αποκατάσταση νοείται η.

 

δ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 52 η φράση με τις παραγράφους 1 και 2 του προηγούμενου άρθρου αντικαθίσταται από τη φράση με τις παραγράφους 2 και 3 του προηγούμενου άρθρου.

 

ε) Στην αρχή του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 56, πριν την λέξη και, προστίθεται η λέξη Ακόμη.

 

στ) Η περίπτωση Β' της παραγράφου 1 του άρθρου 113 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Β. Το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων δικάζει τις αξιόποινες πράξεις που τελούνται από ανήλικους και αναφέρονται στο άρθρο 127 του Ποινικού Κώδικα.}

 

ζ) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 129 η φράση παράγραφος 2 αντικαθίσταται από τη φράση παράγραφος 3.

 

η) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 204 διαγράφεται η λέξη αυτεπάγγελτη.

 

θ) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 218 η φράση 348 παράγραφοι 2, 3 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται από τη φράση 348 παράγραφος 2 του Ποινικού Κώδικα.

 

ι) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 227 ο αριθμός 351 αντικαθίσταται από τον αριθμό 351Α.

 

ι)α) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 245 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Εφόσον ο κατηγορούμενος κλητεύθηκε νόμιμα και δεν εμφανίστηκε, η προανάκριση περατώνεται και χωρίς την απολογία του. Παραγγελία για προανάκριση δίνεται μόνο στις περιπτώσεις του εδαφίου δ' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου καθώς και στις περιπτώσεις των άρθρων 322 παράγραφος 3 εδάφιο α' περίπτωση γ' και 323 εδάφιο γ' περίπτωση γ'.}

 

ι)β) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 254 ο αριθμός 351 αντικαθίσταται από τον αριθμό 351Α.

 

ι)γ) Στο άρθρο 318 ο αριθμός 309 αντικαθίσταται από τον αριθμό 310.

 

ι)δ) Στο άρθρο 409 η λέξη εντός αντικαθίσταται από τη λέξη ενός.

 

ι)ε) Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 452 η φράση 12 αντικαθίσταται από τη φράση 24.

 

Άρθρο τρίτο: Τροποποίηση του άρθρου 3 του νόμου 4256/2014

 

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 του νόμου 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α/2014) προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ. Σύμβαση ναύλωσης επαγγελματικού τουριστικού πλοίου αναψυχής στην οποία ως ναυλωτής συμβάλλεται τουριστικό γραφείο, στο πλαίσιο προγράμματος οργανωμένου ταξιδιού (πακέτου) κατά την έννοια του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 7/2018 (ΦΕΚ 12/Α/2018), επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι η διάρκεια της σύμβασης:

 

α)α) είναι μεγαλύτερη των 24 ωρών ή

 

β)β) είναι ίση ή μικρότερη των 24 ωρών, εφόσον ο αριθμός των επιβατών του πλοίου αντιστοιχεί στον αριθμό των κλινών που διαθέτει το πλοίο, ανεξάρτητα αν το ταξίδι περιλαμβάνει διανυκτέρευση.

 

Στις ναυλώσεις του προηγούμενου εδαφίου τα τουριστικά γραφεία μπορεί να προσλαμβάνουν τον κυβερνήτη του επαγγελματικού τουριστικού πλοίου αναψυχής. Στο ναυλοσύμφωνο πρέπει να αναφέρεται ότι το ταξίδι πραγματοποιείται στο πλαίσιο προγράμματος οργανωμένου ταξιδιού που διοργανώνει το τουριστικό γραφείο. Το τουριστικό γραφείο εκδίδει ατομικές διατακτικές ταξιδιού (voucher), με τις οποίες εφοδιάζει τους επιβάτες. Το ναυλοσύμφωνο και η κατάσταση επιβατών τηρούνται στο πλοίο και επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο της λιμενικής αρχής. Το τουριστικό γραφείο καθίσταται συνυπεύθυνο με τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή του πλοίου για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου και των όρων του ναυλοσυμφώνου.}

 

Άρθρο τέταρτο: Ρυθμίσεις για τον Κανονισμό Παιγνίων και τις πράξεις πιστοποίησης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

 

1. Η πρώτη φράση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θεσπίζεται ο Κανονισμός Παιγνίων, ο οποίος διακρίνεται στα ακόλουθα κεφάλαια:}

 

2. Μέχρι τη θέσπιση του Κανονισμού Παιγνίων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του νόμου 4002/2011, όπως αυτή τροποποιείται με την παράγραφο 1 του παρόντος, και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας πράξης, εφαρμόζονται μεταβατικά οι ρυθμίσεις της απόφασης 225/2/2016 της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία διά του παρόντος αποκτά ισχύ νόμου.

 

3. Εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση του Κανονισμού Παιγνίων της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του νόμου 4002/2011, όπως αυτή τροποποιείται με την παράγραφο 1 του παρόντος, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων επανεξετάζει τις πράξεις πιστοποίησης που εκδόθηκαν κατ' εφαρμογή της απόφασης 225/2/2016 της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων ή θα έχουν εκδοθεί μέχρι τη θέση του Κανονισμού σε ισχύ. Αν οι πράξεις πιστοποίησης του προηγούμενου εδαφίου είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Κανονισμού, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων εκδίδει σχετική βεβαιωτική πράξη, διαφορετικά τις αντικαθιστά με νέα πράξη πιστοποίησης.

 

Άρθρο πέμπτο: Τροποποίηση των άρθρων 98 και 100 του νόμου [Ν] 4611/2019

 

1. α. Στην περίπτωση Γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 98 του νόμου [Ν] 4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α/2019), η υφιστάμενη υποπερίπτωση δ' αναριθμείται σε ε' και προστίθεται νέα υποπερίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ. Κατ' εξαίρεση, για οφειλέτες νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό έτος 2017 έως 2.000.000 €, χορηγείται αποκλειστικά δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους σε έως και 120 δόσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης Β' της παρούσας παραγράφου και υπό τους εκεί προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις. Αν οι οφειλέτες του προηγούμενου εδαφίου έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών, ως ακαθάριστα έσοδα για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους διακοπής εργασιών.}

 

β. Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό έτος 2017 έως 2.000.000 €, που κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας πράξης έχουν ήδη υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως 36 δόσεις κατά τις διατάξεις της περίπτωσης Γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 98 του νόμου [Ν] 4611/2019, μπορούν να ζητήσουν τη ρύθμιση των οφειλών τους σύμφωνα με την υποπερίπτωση δ' της περίπτωσης Γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 98 του νόμου [Ν] 4611/2019, όπως προστίθεται με την παράγραφο 1)α' του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορεί να ορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.

 

2. Στο τέλος του άρθρου 100 του νόμου [Ν] 4611/2019, μετά τις λέξεις είναι σε ισχύ, προστίθεται η φράση , καθώς και οφειλές που βεβαιώνονται μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση και αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31-12-2018.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο πέμπτο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 4621/2019 (ΦΕΚ 128/Α/2019).

 

Άρθρο έκτο: Ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

1. α. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998) η φράση 7 ετών αντικαθίσταται από τη φράση 8 ετών.

 

β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 4585/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018) η φράση 15 έτη αντικαθίσταται από τη φράση 16 έτη.

 

2. Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του νόμου 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/2018) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Μέχρι την ανάρτηση των οριστικών πινάκων κατάταξης του άρθρου 7, οι δαπάνες μισθοδοσίας καλύπτονται από το Πράσινο Ταμείο και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.}

 

Άρθρο έβδομο: Παράταση προθεσμιών

 

1. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 96 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017) η ημερομηνία 30-06-2019 αντικαθίσταται από την ημερομηνία 07-11-2019.

 

β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 18 του άρθρου 187 του νόμου [Ν] 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α/2018) η φράση Εντός 6 μηνών από την 01-01-2019 αντικαθίσταται από τη φράση Μέχρι την 30-11-2019.

 

2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του νόμου [Ν] 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α/2019), η ημερομηνία 15-07-2019 αντικαθίσταται από την ημερομηνία 23-08-2019.

 

3. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019) η ημερομηνία 31-01-2019 αντικαθίσταται από την ημερομηνία 31-05-2019.

 

β. Στο πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019) η ημερομηνία 30-06-2019 αντικαθίσταται από την ημερομηνία 30-09-2019.

 

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 75 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018) η ημερομηνία 31-05-2019 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, από την ημερομηνία 31-12-2019.

 

Άρθρο όγδοο: Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 27-06-2019

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.