Νόμος 4256/14 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Όροι και προϋποθέσεις εκμετάλλευσης των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εκμετάλλευση πλοίου αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας, απαιτείται: α) βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης και β) καταχώριση των στοιχείων του πλοίου στο Μητρώο του άρθρου 2.

 

2. α. Για την εκμετάλλευση του πλοίου αναψυχής συνάπτεται σύμβαση ολικής ναύλωσης. Μερική ναύλωση απαγορεύεται.

 

β. Η διάρκεια της σύμβασης ναύλωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 12 ώρες. Ως τόπος και χρόνος έναρξης και λήξης της σύμβασης ναύλωσης θεωρούνται, αντίστοιχα, ο τόπος και ο χρόνος παράδοσης και επαναπαράδοσης του πλοίου αναψυχής που αναγράφονται στο ναυλοσύμφωνο.

 

γ. Επιτρέπεται η εκτέλεση μέχρι και 2 συμβάσεων ολικής ναύλωσης μέσα στο ίδιο εικοσιτετράωρο.

 

Οι συμβάσεις ναύλωσης οι οποίες εκτελούνται, από το ίδιο πλοίο, μέσα στο ίδιο εικοσιτετράωρο θεωρούνται ως 1 ημέρα ναύλωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 94 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017), με το άρθρο 43 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018).

 

3. α. Η εκτέλεση σύμβασης ναύλωσης, στην οποία ο τόπος παράδοσης και ο τόπος επαναπαράδοσης του πλοίου αναψυχής βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια, επιτρέπεται στα ακόλουθα πλοία αναψυχής:

 

α) υπό σημαία ελληνική ή άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και

β) υπό σημαία κράτους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ολικού μήκους άνω των 35 m, εφόσον είναι κατασκευασμένα κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από μέταλλο ή πλαστικό.

 

β. Η εκτέλεση σύμβασης ναύλωσης από επαγγελματικό πλοίο αναψυχής με σημαία κράτους - μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σημαίας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται, μόνο όταν ο τόπος επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών του πλοίου αναψυχής βρίσκεται στην αλλοδαπή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα πλοία αυτά δεν αναγνωρίζονται στην ελληνική επικράτεια ως επαγγελματικά πλοία αναψυχής αλλά ως ιδιωτικά και υποχρεούνται σε έκδοση Δελτίου Κίνησης Πλοίων Αναψυχής (ΔΕΚΠΑ) ή Δελτίου Κίνησης (transit log).

 

γ. Για τα σκάφη της περίπτωσης α', τα οποία φέρουν σημαία άλλη πλην της ελληνικής απαιτείται να συμμορφώνονται πλήρως με τις αντίστοιχες απαιτήσεις που αφορούν πλοία με ελληνική σημαία. Προς απόδειξη της ως άνω συμμόρφωσης, τα σκάφη αυτά πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Πιστοποιητικό Ελέγχου Ξένου Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής το οποίο εκδίδεται από Αναγνωρισμένο Οργανισμό (Νηογνώμονα), ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να εκδίδει πιστοποιητικά αξιοπλοΐας για πλοία με ελληνική σημαία αντίστοιχης κατηγορίας. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα λοιπά ζητήματα που αφορούν την έκδοση του ανωτέρω Πιστοποιητικού.

 

δ. Σύμβαση ναύλωσης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής στην οποία ως ναυλωτής συμβάλλεται τουριστικό γραφείο, στο πλαίσιο προγράμματος οργανωμένου ταξιδιού (πακέτου) κατά την έννοια του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 7/2018 (ΦΕΚ 12/Α/2018), επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι η διάρκεια της σύμβασης:

 

α)α) είναι μεγαλύτερη των 24 ωρών ή

β)β) είναι ίση ή μικρότερη των 24 ωρών, εφόσον ο αριθμός των επιβατών του πλοίου αντιστοιχεί στον αριθμό των κλινών που διαθέτει το πλοίο, ανεξάρτητα αν το ταξίδι περιλαμβάνει διανυκτέρευση.

 

Στις ναυλώσεις του προηγούμενου εδαφίου τα τουριστικά γραφεία μπορεί να προσλαμβάνουν τον κυβερνήτη του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής. Στο ναυλοσύμφωνο πρέπει να αναφέρεται ότι το ταξίδι πραγματοποιείται στο πλαίσιο προγράμματος οργανωμένου ταξιδιού που διοργανώνει το τουριστικό γραφείο. Το τουριστικό γραφείο εκδίδει ατομικές διατακτικές ταξιδιού (voucher), με τις οποίες εφοδιάζει τους επιβάτες. Το ναυλοσύμφωνο και η κατάσταση επιβατών τηρούνται στο πλοίο και επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο της λιμενικής αρχής. Το τουριστικό γραφείο καθίσταται συνυπεύθυνο με τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή του πλοίου για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου και των όρων του ναυλοσυμφώνου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 94 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017), με την παράγραφο 1 του άρθρου 136 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017), με το άρθρο 17 του νόμου 4532/2018 (ΦΕΚ 72/Α/2018), με το άρθρο 103 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 

4. Χρήση πλοίου αναψυχής για τη μεταφορά προσώπων με εισιτήριο ή πραγμάτων με ναύλο απαγορεύεται.

 

5. α. Δικαίωμα εκναύλωσης έχουν οι πλοιοκτήτες για τα υπό την πλοιοκτησία τους και οι εφοπλιστές για τα υπό τον εφοπλισμό τους πλοία αναψυχής.

 

β. Δικαίωμα εκναύλωσης έχουν επίσης, οι ναυλομεσίτες, οι ναυτικοί πράκτορες και τα τουριστικά γραφεία. Η άσκηση του δικαιώματος εκναύλωσης από τα πρόσωπα αυτά προϋποθέτει την έγγραφη συγκατάθεση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, με τους οποίους καθίστανται συνυπεύθυνα για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου και των όρων του ναυλοσυμφώνου.

 

γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τουρισμού, και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ναυλομεσιτικών γραφείων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

δ. Σύμβαση ναύλωσης επαγγελματικού τουριστικού πλοίου αναψυχής στην οποία ως ναυλωτής συμβάλλεται τουριστικό γραφείο, στο πλαίσιο προγράμματος οργανωμένου ταξιδιού (πακέτου) κατά την έννοια του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 7/2018 (ΦΕΚ 12/Α/2018), επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι η διάρκεια της σύμβασης:

 

α)α) είναι μεγαλύτερη των 24 ωρών ή

 

β)β) είναι ίση ή μικρότερη των 24 ωρών, εφόσον ο αριθμός των επιβατών του πλοίου αντιστοιχεί στον αριθμό των κλινών που διαθέτει το πλοίο, ανεξάρτητα αν το ταξίδι περιλαμβάνει διανυκτέρευση.

 

Στις ναυλώσεις του προηγούμενου εδαφίου τα τουριστικά γραφεία μπορεί να προσλαμβάνουν τον κυβερνήτη του επαγγελματικού τουριστικού πλοίου αναψυχής. Στο ναυλοσύμφωνο πρέπει να αναφέρεται ότι το ταξίδι πραγματοποιείται στο πλαίσιο προγράμματος οργανωμένου ταξιδιού που διοργανώνει το τουριστικό γραφείο. Το τουριστικό γραφείο εκδίδει ατομικές διατακτικές ταξιδιού (voucher), με τις οποίες εφοδιάζει τους επιβάτες. Το ναυλοσύμφωνο και η κατάσταση επιβατών τηρούνται στο πλοίο και επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο της λιμενικής αρχής. Το τουριστικό γραφείο καθίσταται συνυπεύθυνο με τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή του πλοίου για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου και των όρων του ναυλοσυμφώνου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τρίτο της από 27-06-2019 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 106/Α/2019).

 

6. Επιβίβαση στο πλοίο αναψυχής άλλων προσώπων, πέραν αυτών που αναγράφονται στην ενημερωμένη κατάσταση επιβαινόντων, ή οριστική αποβίβαση ενός ή περισσότερων από τους επιβαίνοντες, πριν από τη λήξη του ναυλοσυμφώνου, επιτρέπεται, εάν αυτό προβλέπεται από το ναυλοσύμφωνο, με την αναγραφή των ονοματεπωνύμων των προσώπων που θα επιβιβαστούν ή αποβιβαστούν και του λιμένα επιβίβασής ή αποβίβασής τους ή αν πρόκειται για λόγους που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή ηθελημένη αποχώρηση επιβαίνοντος. Προσωρινή αποβίβαση ενός ή περισσοτέρων από τους επιβαίνοντες επιτρέπεται, εφόσον στην ενημερωμένη κατάσταση επιβαινόντων αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των προσώπων που θα επιβιβαστούν ή αποβιβαστούν και ο λιμένας επιβίβασής ή αποβίβασής τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 94 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017).

 

7. Πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής επαγγελματικού πλοίου αναψυχής επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των ελάχιστων προβλεπομένων ημερών ναύλωσης, να είναι και κυβερνήτης ή πλοίαρχος του πλοίου αναψυχής, εφόσον καταχωρίζεται με την ανωτέρω ιδιότητα στην κατάσταση επιβαινόντων, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 7.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 94 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.