Νόμος 4504/17 - Άρθρο 94

Άρθρο 94: Τροποποιήσεις του νόμου 4256/2014


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η υποπαράγραφος ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 4256/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι) Κυβερνήτης:

 

α)α. για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής τα οποία επιτρέπεται να εκναυλώνονται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα: είναι το πρόσωπο που προσλαμβάνεται από τον εκναυλωτή ή ο επιβάτης που διαθέτει τα κατά νόμο απαιτούμενα προσόντα για τη διακυβέρνηση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, όπως αυτά καθορίσθηκαν με την 3342/02/2004/2004 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 478/Β/2004), όπως τροποποιήθηκε με την 3342/13/2004/2004 (ΦΕΚ 1330/Β/2004),

 

β)β. για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής: είναι το πρόσωπο το οποίο ασκεί τη διακυβέρνηση του πλοίου και διαθέτει τα κατά νόμο απαιτούμενα προσόντα για τη διακυβέρνηση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, όπως αυτά καθορίσθηκαν με την 3342/02/2004 απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, όπως τροποποιήθηκε με την 3342/13/2004/2004.

 

Ο κυβερνήτης έχει όλες τις αρμοδιότητες και ευθύνες που προβλέπονται για τον πλοίαρχο.}

 

2. Η υποπαράγραφος ι)γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 4256/2014 καταργείται.

 

3. Στο άρθρο 1 του νόμου 4256/2014 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Με την επιφύλαξη του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 44/2011 (ΦΕΚ 110/Α/2011), ο υπολογισμός του αριθμού επιβατών των πλοίων των περιπτώσεων δ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του παρόντος νόμου, που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής, γίνεται, σύμφωνα με τα άρθρα 15 (εξαιρουμένης της παραγράφου 3) και 20 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 917/1979 (ΦΕΚ 257/Α/1979) και αναγράφεται στο Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) ή στο Πιστοποιητικό Ασφαλείας, κατόπιν ελέγχου του πλοίου από Αναγνωρισμένους Οργανισμούς. Τα ανάλογα πιστοποιητικά αναγράφουν απαραίτητα τον αριθμό διαθέσιμων κλινών. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο υπέρβαση του αριθμού επιβατών του προηγούμενου εδαφίου. Σε περίπτωση ολικής ναύλωσης, ο αριθμός των επιβαινόντων τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύχτας ορίζεται αντίστοιχα από το Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή το Πιστοποιητικό Ασφαλείας (ΠΑ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Όταν συνάπτεται ολική ναύλωση που περιλαμβάνει διανυκτέρευση, οι κλίνες που διαθέτει το πλοίο αντιστοιχούν στον αριθμό των επιβατών που διανυκτερεύουν.}

 

4. Η υποπαράγραφος β' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 4256/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Η διάρκεια της σύμβασης ναύλωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 12 ώρες. Ως τόπος και χρόνος έναρξης και λήξης της σύμβασης ναύλωσης θεωρούνται, αντίστοιχα, ο τόπος και ο χρόνος παράδοσης και επαναπαράδοσης του πλοίου αναψυχής που αναγράφονται στο ναυλοσύμφωνο.}

 

5. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 4256/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Για τα σκάφη της περίπτωσης α', τα οποία φέρουν σημαία άλλη πλην της ελληνικής απαιτείται να συμμορφώνονται πλήρως με τις αντίστοιχες απαιτήσεις που αφορούν πλοία με ελληνική σημαία. Προς απόδειξη της ως άνω συμμόρφωσης, τα σκάφη αυτά πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Πιστοποιητικό Ελέγχου Ξένου Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής το οποίο εκδίδεται από Αναγνωρισμένο Οργανισμό (Νηογνώμονα), ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να εκδίδει πιστοποιητικά αξιοπλοΐας για πλοία με ελληνική σημαία αντίστοιχης κατηγορίας. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα λοιπά ζητήματα που αφορούν την έκδοση του ανωτέρω Πιστοποιητικού.}

 

6. Στο άρθρο 3 του νόμου 4256/2014 προστίθενται παράγραφοι 6 και 7, ως εξής:

 

{6. Επιβίβαση στο πλοίο αναψυχής άλλων προσώπων, πέραν αυτών που αναγράφονται στην ενημερωμένη κατάσταση επιβαινόντων, ή οριστική αποβίβαση ενός ή περισσότερων από τους επιβαίνοντες, πριν από τη λήξη του ναυλοσυμφώνου, επιτρέπεται, εάν αυτό προβλέπεται από το ναυλοσύμφωνο, με την αναγραφή των ονοματεπωνύμων των προσώπων που θα επιβιβαστούν ή αποβιβαστούν και του λιμένα επιβίβασής ή αποβίβασής τους ή αν πρόκειται για λόγους που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή ηθελημένη αποχώρηση επιβαίνοντος. Προσωρινή αποβίβαση ενός ή περισσοτέρων από τους επιβαίνοντες επιτρέπεται, εφόσον στην ενημερωμένη κατάσταση επιβαινόντων αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των προσώπων που θα επιβιβαστούν ή αποβιβαστούν και ο λιμένας επιβίβασής ή αποβίβασής τους.}

 

7. Πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής επαγγελματικού πλοίου αναψυχής επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των ελάχιστων προβλεπομένων ημερών ναύλωσης, να είναι και κυβερνήτης ή πλοίαρχος του πλοίου αναψυχής, εφόσον καταχωρίζεται με την ανωτέρω ιδιότητα στην κατάσταση επιβαινόντων, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 7.}

 

7. Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του νόμου 4256/2014 καταργείται.

 

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του νόμου 4256/2014, όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 2)β του άρθρου 55 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. α. Τα επαγγελματικά και τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, εφόσον είναι ναυλωμένα, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με αντίγραφο ναυλοσυμφώνου και με ενημερωμένες καταστάσεις επιβαινόντων πριν από τον απόπλου τους από το λιμένα αφετηρίας. Το αντίγραφο ναυλοσυμφώνου και οι ενημερωμένες καταστάσεις επιβαινόντων προσυπογράφονται από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη, ο οποίος βεβαιώνει την ημερομηνία και την ώρα προσυπογραφής, βρίσκονται πάντοτε στο πλοίο και επιδεικνύονται σε κάθε ζήτηση από τις αρμόδιες Αρχές.

 

Οι ενημερωμένες καταστάσεις επιβαινόντων περιέχουν τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 23/1999. Με ευθύνη του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, αντίγραφα των ναυλοσυμφώνων και των ενημερωμένων καταστάσεων του προηγούμενου εδαφίου γνωστοποιούνται, πριν τον απόπλου από το λιμένα αφετηρίας, στην αρμόδια λιμενική Αρχή του λιμένα αυτού. Για τη γνωστοποίηση του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο νόμο 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011). Στους παραβάτες των δυο προηγούμενων εδαφίων επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 23/1999. Η ανωτέρω υποχρέωση αναφορικά με την κατάσταση επιβαινόντων διατηρείται, και στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 9.

 

Αντίγραφα των ναυλοσύμφωνων υποβάλλονται από τον εκναυλωτή, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 3, στις υπηρεσίες της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (νόμος 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013)).

 

Πλοίαρχος ή Κυβερνήτης ο οποίος συντάσσει, προσυπογράφει ή αποδέχεται πλαστά ή εικονικά ή ανακριβή ναυλοσύμφωνα ή καταστάσεις επιβαινόντων, καθώς και όποιος νοθεύει ναυλοσύμφωνα ή καταστάσεις επιβαινόντων, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 ετών.

 

β. Ο Πλοίαρχος ή ο Κυβερνήτης πλοίου αναψυχής είναι υποχρεωμένος να μεριμνά, ώστε το σύνολο των επιβαινόντων να φέρει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και να επιδεικνύει σε κάθε ζήτηση στις αρμόδιες Αρχές ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο ικανό δημόσιο αποδεικτικό από το οποίο να πιστοποιείται η ταυτοπροσωπία καθενός από τους επιβάτες. Αν κατά τη διάρκεια της ναύλωσης επέλθει μερική μεταβολή στην κατάσταση επιβαινόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης υποχρεούται να προβεί σε σχετική σημείωση στην κατάσταση επιβαινόντων, την οποία προσυπογράφει, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στην περίπτωση α' της παρούσας παραγράφου. Η ολική μεταβολή της κατάστασης επιβαινόντων απαγορεύεται και ισοδυναμεί με τερματισμό της τρέχουσας ναύλωσης.

 

γ. Με ευθύνη του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή, τηρείται αρχείο ναυλοσυμφώνων και καταστάσεων επιβαινόντων για χρονικό διάστημα 5 ετών από την ολοκλήρωση κάθε ταξιδιού. Το αρχείο του προηγούμενου εδαφίου είναι διαθέσιμο σε κάθε δημόσια αρχή. Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 7, αρκεί η ηλεκτρονική τήρηση του αρχείου του προηγούμενου εδαφίου.

 

δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την έκδοση με ηλεκτρονικό τρόπο αδειών απόπλου και κατάπλου, την ηλεκτρονική έγκριση θέσης ελλιμενισμού και την ηλεκτρονική υποβολή τελών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

9. Η υποπαράγραφος α' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 4256/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Πλοία αναψυχής με ολικό μήκος μέχρι και 24 m επιτρέπεται να εκναυλώνονται, χωρίς να υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα. Τη διακυβέρνηση των πλοίων αναψυχής του προηγούμενου εδαφίου αναλαμβάνει κυβερνήτης, ο οποίος προσλαμβάνεται από τον εκναυλωτή και θεωρείται προστηθείς αυτού, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο ναυλοσύμφωνο. Τα πλοία αναψυχής του πρώτου εδαφίου της παρούσας υποπαραγράφου με μεταφορική ικανότητας άνω των 12 επιβατών επιτρέπεται να εκναυλώνονται, μόνον όταν υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του πρώτου άρθρου του παρόντος νόμου.}

 

10. Οι υποπαράγραφοι α' και β' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του νόμου 4256/2014 αντικαθίστανται, ως εξής:

 

{α. Οι κυβερνήτες ή οι πλοίαρχοι πλοίων αναψυχής, που εκτελούν σύμβαση ναύλωσης, απαλλάσσονται από την υποχρέωσή τους να θεωρούν τα ναυτιλιακά έγγραφα των πλοίων αυτών, να λαμβάνουν άδεια απόπλου από τη Λιμενική Αρχή κάθε λιμένα προσέγγισης και να υποβάλουν δήλωση κατάπλου. Οι ως άνω θα εκπληρώνουν την υποχρέωση αυτή για κάθε ναύλωση και για το χρονικό διάστημά της, μόνο από τη Λιμενική Αρχή του λιμένα αφετηρίας. Αν η ναύλωση αρχίζει στην αλλοδαπή, τα ναυτιλιακά έγγραφα θεωρούνται στο πρώτο ελληνικό λιμάνι στο οποίο καταπλέει το πλοίο.

 

β. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει και στην περίπτωση της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου.}

 

11. α. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του νόμου 4256/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διαφήμιση, σε οποιαδήποτε χώρα, της εκμετάλλευσης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής στην Ελλάδα, με σύμβαση ολικής ναύλωσης ανεξαρτήτως της σημαίας του πλοίου.}

 

β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 και η παράγραφος 4 του άρθρου 10 του νόμου 4256/2014 καταργούνται.

 

12. Η υποπαράγραφος γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νόμου 4256/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Κατ' εξαίρεση, λόγω έλλειψης ή ανεπάρκειας και ιδιομορφίας των υφιστάμενων συγκοινωνιακών εξυπηρετήσεων και συνθηκών ή για το σκοπό της εξυπηρέτησης της τουριστικής κίνησης, επιτρέπεται:

 

α)α) η παραλαβή επιβατών από ενδιάμεσους ελληνικούς λιμένες, εφόσον η τελική αποβίβαση τους γίνεται στον ενδιάμεσο λιμένα από τον οποίο επιβιβάσθηκαν, με έγκριση της Λιμενικής Αρχής του ενδιάμεσου λιμένα, ύστερα από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου από αυτούς προσώπου, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας των επιβατών, ο χρόνος παραλαβής και ο χρόνος τελικής αποβίβασής τους στον ενδιάμεσο λιμένα,

 

β)β) η αποβίβαση επιβατών σε ενδιάμεσους ελληνικούς λιμένες και η επιστροφή τους στο σημείο επιβίβασης τους κατά την ίδια ή διαφορετική ημερομηνία, με την προϋπόθεση ότι το ταξίδι πραγματοποιείται, σύμφωνα με το νόμο [Ν] 393/1976 (ΦΕΚ 199/Α/1976) ή το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 339/1996 (ΦΕΚ 225/Α/1996),

 

γ)γ) η εκτέλεση ταξιδιού, το οποίο περιλαμβάνει συνδυασμό επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου και άλλων μέσων μεταφοράς υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) το ταξίδι πραγματοποιείται, σύμφωνα με το νόμο [Ν] 393/1976 ή το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 339/1996 και β) η συνολική χρονική διάρκεια του ταξιδιού δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες,

 

δ)δ) η εκτέλεση μονής διαδρομής, κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, εφόσον δεν παραβλάπτεται η λειτουργία της δρομολογιακής γραμμής. Η αντίστοιχη αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η εκτέλεση της μονής διαδρομής του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνεται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία καθορίζεται η χρονική περίοδος δραστηριοποίησης των ημεροπλοίων και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας υποπερίπτωσης.}

 

13. Η υποπαράγραφος δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 4256/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, υποβάλλει δήλωση στη Λιμενική Αρχή, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το σημείο εκκίνησης του ημερήσιου θαλάσσιου ταξιδιού, με την οποία γνωστοποιεί αναλυτικά τους λιμένες, όρμους και ακτές προσέγγισης και αποεπιβίβασης επιβατών, σύμφωνα με το ισχύον Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) ή το Πιστοποιητικό Ασφαλείας (ΠΑ) ή την Άδεια Εκτέλεσης Πλόων, και τις ημερομηνίες/περίοδο διενέργειας του ταξιδιού. Όμοια δήλωση απαιτείται για οποιαδήποτε τροποποίηση, πριν από την έναρξη του ημερήσιου θαλάσσιου ταξιδιού.}

 

14. Έναρξη ισχύος των παραγράφων 1 έως 15 του παρόντος ορίζεται η 01-12-2017.

 

15. Το αναφερόμενο ποσό στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 4 του άρθρου 46 του νόμου 4150/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 41 του νόμου 4256/2014, αντικαθίσταται με το ποσό των 500.000 €.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.