Νόμος 4256/14 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Ειδικές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, τα οποία έχουν υποστεί βλάβη, επιτρέπεται να αποπλεύσουν με άδεια του προϊσταμένου της οικείας Λιμενικής Αρχής στην οποία αναγράφεται και το είδος της βλάβης, προκειμένου να μεταβούν σε άλλο λιμένα για επισκευή, ύστερα από έκτακτη επιθεώρηση που διενεργείται από τον εξουσιοδοτημένο οργανισμό (νηογνώμονα) που τα παρακολουθεί ή από τον Κλάδο Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

 

2. Κατά το διάστημα που το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, δεν εκτελεί σύμβαση ναύλωσης, επιτρέπεται η ιδιοχρησιμοποίησή του από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, με αποκλειστικό σκοπό την αναψυχή, εφόσον αυτό καταχωριστεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 7. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ως άνω εφαρμογής, η ιδιοχρησιμοποίηση δηλώνεται στη Λιμενική Αρχή στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται το πλοίο, από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή του και καταχωρίζεται στο Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων του Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (ΕΕΠΣΕΠΑ). Σε περιπτώσεις ιδιοχρησιμοποίησης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, δεν χορηγείται απαλλαγή από το δασμό, τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας των καυσίμων και λιπαντικών με τα οποία εφοδιάζονται τα πλοία αυτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη τελωνειακή νομοθεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του νόμου 4676/2020 (ΦΕΚ 67/Α/2020).

 

3. α. Οι κυβερνήτες ή οι πλοίαρχοι πλοίων αναψυχής, που εκτελούν σύμβαση ναύλωσης, απαλλάσσονται από την υποχρέωσή τους να θεωρούν τα ναυτιλιακά έγγραφα των πλοίων αυτών, να λαμβάνουν άδεια απόπλου από τη Λιμενική Αρχή κάθε λιμένα προσέγγισης και να υποβάλουν δήλωση κατάπλου. Οι ως άνω θα εκπληρώνουν την υποχρέωση αυτή για κάθε ναύλωση και για το χρονικό διάστημά της, μόνο από τη Λιμενική Αρχή του λιμένα αφετηρίας. Αν η ναύλωση αρχίζει στην αλλοδαπή, τα ναυτιλιακά έγγραφα θεωρούνται στο πρώτο ελληνικό λιμάνι στο οποίο καταπλέει το πλοίο.

 

β. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει και στην περίπτωση της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου.

 

γ. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α' και β' δεν ισχύουν στις περιπτώσεις συμβάντων ή μεταβολών, όπως ενδεικτικά ναυτικά ατυχήματα, τραυματισμοί, ασθένειες ή παράνομες απουσίες μελών πληρωμάτων, ελλιπείς συνθέσεις, λήξη ισχύος ναυτολογίων ή πιστοποιητικών ασφάλειας ή ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Οι πλοίαρχοι ή οι κυβερνήτες όλων των πλοίων αναψυχής υποχρεούνται να αναφέρουν στη Λιμενική Αρχή του πρώτου λιμένα κατάπλου κάθε τέτοιο συμβάν και να θεωρήσουν τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου.

 

δ. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν απαλλάσσουν:

 

α) τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη από την υποχρέωση τήρησης των ναυτιλιακών εγγράφων και επίδειξής τους στο πλαίσιο των ελέγχων της Λιμενικής Αρχής, καθώς επίσης και συμμόρφωσής τους με τις ισχύουσες διατάξεις ελέγχου προσώπων κατά τη διέλευση των συνόρων της χώρας και τις υποχρεώσεις για την υποβολή πληροφοριών κατάπλου και απόπλου, που απορρέουν από την ενωσιακή νομοθεσία και περιγράφονται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 49/2005 (ΦΕΚ 66/Α/2005), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 16/2011 (ΦΕΚ 36/Α/2011) και

 

β) το πλοίο από την καταβολή λιμενικών και λοιπών τελών και δικαιωμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 55 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014), με την παράγραφο 10 του άρθρου 94 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017).

 

4. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διαφήμιση, σε οποιαδήποτε χώρα, της εκμετάλλευσης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής στην Ελλάδα, με σύμβαση ολικής ναύλωσης ανεξαρτήτως της σημαίας του πλοίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 94 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017).

 

5. Επιβατηγά τουριστικά πλοία υπό σημαία ελληνική ή άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μεταφορική ικανότητα μέχρι και 99 επιβατών, μπορούν να δραστηριοποιούνται με σύμβαση ολικής ναύλωσης και να υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου η οποία καταχωρίζει το πλοίο στο Μητρώο του άρθρου 2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 94 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.