Νόμος 4276/14 - Άρθρο 55

Άρθρο 55: Ρυθμίζεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την παράγραφο 11 του άρθρου όγδοου του νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 220 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στην περίπτωση αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο, κάλυψης των αθετούμενων δρομολογίων της παρούσας παραγράφου, ο Υπουργός δύναται να αναθέτει απευθείας με την υπογραφή σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας, χωρίς την τήρηση διαγωνιστικής διαδικασίας και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη του παρόντος νόμου, τη διενέργεια εναλλακτικών δρομολογίων σε πλοιοκτήτη, που έχει δρομολογημένα πλοία και πληροί τις προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις, έναντι μισθώματος, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, το οποίο συγκαλείται προκειμένου να καθορίσει τη δρομολογιακή γραμμή και τα χαρακτηριστικά της, όπως ενδεικτικά λιμένες προσέγγισης, συχνότητα δρομολογίων εξυπηρέτησης, καταβλητέο μίσθωμα. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται το αργότερο μέχρι την έναρξη της εκτέλεσης δρομολογίων με τακτική, εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη, δρομολόγηση, διαφορετικά μέχρι τη σύναψη σύμβασης αποκλειστικής εξυπηρέτησης της δρομολογιακής γραμμής και σε περίπτωση που δεν συναφθεί τέτοια σύμβαση μέχρι την προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού, οπότε έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 9. Οι διατάξεις του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 9 έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση αυτή. Η διάρκεια της κατά τα ανωτέρω σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί το χρονικό διάστημα των 3 μηνών.}

 

2. Διορθώσεις του νόμου 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α/2014) Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις

 

α. Στην περίπτωση δ)δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 η φράση του άρθρου 13 αντικαθίσταται από τη φράση του άρθρου δέκατου τρίτου.

 

β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 η φράση με καταστάσεις επιβαινόντων αντικαθίσταται από τη φράση με ενημερωμένες καταστάσεις επιβαινόντων.

 

γ. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 ο αριθμός του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στην παρένθεση (ΦΕΚ 80/Α/2004) αντικαθίσταται από το ορθό (ΦΕΚ 48/Α/2004).

 

δ. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 9 η φράση από τον πλοιοκτήτη ή τον κυβερνήτη αντικαθίσταται από τη φράση από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη.

 

ε. Στο τέλος της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του νόμου 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α/2014) προστίθεται η ακόλουθη φράση:

 

{και τις υποχρεώσεις για την υποβολή πληροφοριών κατάπλου και απόπλου, που απορρέουν από την ενωσιακή νομοθεσία και περιγράφονται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 49/2005 (ΦΕΚ 66/Α/2005), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 16/2011 (ΦΕΚ 36/Α/2011).}

 

στ. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 14 η φράση:

 

{, των επιβατηγών πλοίων και των μικρών σκαφών του Πρώτου Μέρους}

 

αντικαθίσταται από τη φράση:

 

{και των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων του Πρώτου Μέρους.}

 

ζ. Στο δεύτερο εδάφιο του στοιχείου i) της υποπερίπτωσης β)β' της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 14 η λέξη επιβάτη αντικαθίσταται από τη λέξη πρόσωπο.

 

η. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 8 του άρθρου 15 η φράση επικυρωμένο αντίγραφο αντικαθίσταται από τη φράση ευκρινή αντίγραφα.

 

θ. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης β)β' της περίπτωσης Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 42 η φράση Με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων β' και δ' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου αντικαθίσταται από τη φράση Με την επιφύλαξη των διατάξεων των υποπεριπτώσεων β)β' και δ)δ' της περίπτωσης Β' της παρούσας παραγράφου.

 

ι. Στην υποπερίπτωση β)β' της περίπτωσης Β' της παραγράφου 1 του άρθρου 42 η φράση της περίπτωσης α' αντικαθίσταται από τη φράση της υποπερίπτωσης α)α' ανωτέρω και η φράση της παραγράφου 2 του άρθρου 12 αντικαθίσταται από τη φράση της παραγράφου 3 του άρθρου 12.

 

ι)α. Η υποπερίπτωση β)β' της περίπτωσης Γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 42 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στα πλοία της υποπερίπτωσης α)α' ανωτέρω έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της υποπερίπτωσης β)β' της περίπτωσης Α' και της υποπερίπτωσης δ)δ' της περίπτωσης Β' της παρούσας παραγράφου.}

 

ι)β. Στην περίπτωση Δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 42 η λέξη έγκριση αντικαθίσταται από τη λέξη βεβαίωση.

 

3. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α/2014) οι περιπτώσεις γ', δ' και ε' αναριθμούνται αντίστοιχα σε δ', ε' και στ' και προστίθεται νέα περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ. Ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις, καθώς και τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα τελωνειακή και φορολογική νομοθεσία, για κάθε άλλη παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1 έως 16 του παρόντος νόμου, πλην των αναφερομένων στις περιπτώσεις α' και β' ανωτέρω, επιβάλλεται πρόστιμο από 5.000 € έως 25.000 €.}

 

β. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α/2014) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η ασφάλιση αποδεικνύεται από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά, τα οποία έχουν εκδοθεί από τον πάροχό της ή την αντίστοιχη βεβαίωση ασφάλισης και φυλάσσονται στο σκάφος.}

 

γ. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α/2014) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για τις άδειες αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.