Νόμος 4256/14 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:

 

α. Πλοίο αναψυχής: είναι κάθε σκάφος ολικού μήκους άνω των 7 m ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο, το οποίο μπορεί από τη γενική κατασκευή του να χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής.

 

β. Ιστιοφόρο πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής, το οποίο διαθέτει επαρκή ιστιοφορία, ως κύριο μέσο πρόωσης, μπορεί να φέρει μηχανή για βοηθητική πρόωση και, αν είναι επαγγελματικό, πληροί επιπλέον τα κριτήρια τα οποία ορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 2.

 

γ. Μηχανοκίνητο πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής, το οποίο διαθέτει μηχανή ως κύριο μέσο πρόωσης και βοηθητικό μέσο πρόωσης, εάν αυτό απαιτείται.

 

δ. Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής μεταφορικής ικανότητας έως και 49 επιβατών, το οποίο διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους ενδιαίτησης ειδικά για τους επιβάτες, για την εκμετάλλευση του οποίου συνάπτεται σύμβαση ολικής ναύλωσης.

 

ε. Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής το οποίο δεν είναι επαγγελματικό.

 

στ. Μικρό σκάφος: είναι κάθε σκάφος ολικού μήκους έως και 7 m, ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο.

 

ζ. Επαγγελματικό Τουριστικό Ημερόπλοιο: είναι το μικρό σκάφος ή το πλοίο αναψυχής ή το επιβατηγό τουριστικό πλοίο, το οποίο εκτελεί ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι, όπως ορίζεται στο άρθρο 12.

 

η. Παραδοσιακό πλοίο: είναι το πλοίο υπό ελληνική σημαία, επαγγελματικό ή ιδιωτικό, το οποίο είναι πρωτότυπο ή ομοίωμα ιστορικού ή παλαιού πλοίου, που έχει κατασκευασθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του από υλικά όμοια με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του πρωτότυπου και συγκεντρώνει τα κριτήρια χαρακτηρισμού του ως παραδοσιακού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της παραγράφου 2.

 

θ. Πλοίαρχος: είναι το πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί, με σύμβαση ναυτολόγησης, η διακυβέρνηση του πλοίου αναψυχής.

 

ι) Κυβερνήτης:

 

α)α. για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής τα οποία επιτρέπεται να εκναυλώνονται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα: είναι το πρόσωπο που προσλαμβάνεται από τον εκναυλωτή ή ο επιβάτης που διαθέτει τα κατά νόμο απαιτούμενα προσόντα για τη διακυβέρνηση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, όπως αυτά καθορίσθηκαν με την 3342/02/2004/2004 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 478/Β/2004), όπως τροποποιήθηκε με την 3342/13/2004/2004 (ΦΕΚ 1330/Β/2004),

 

β)β. για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής: είναι το πρόσωπο το οποίο ασκεί τη διακυβέρνηση του πλοίου και διαθέτει τα κατά νόμο απαιτούμενα προσόντα για τη διακυβέρνηση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, όπως αυτά καθορίσθηκαν με την 3342/02/2004 απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, όπως τροποποιήθηκε με την 3342/13/2004/2004.

 

Ο κυβερνήτης έχει όλες τις αρμοδιότητες και ευθύνες που προβλέπονται για τον πλοίαρχο.

 

ι)α. Επιβάτης: κάθε πρόσωπο, το οποίο επιβαίνει σε πλοίο αναψυχής επαγγελματικό ή ιδιωτικό ή επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο, εκτός του πλοιάρχου, του κυβερνήτη, του πληρώματος και των παιδιών ηλικίας κάτω του ενός έτους.

 

ι)β. Επιβαίνοντες: ο πλοίαρχος, ο κυβερνήτης, το πλήρωμα, οι επιβάτες και τα παιδιά ηλικίας κάτω του ενός έτους, καθώς και τυχόν βοηθητικό προσωπικό, που επιβαίνουν σε ιδιωτικό ή επαγγελματικό πλοίο αναψυχής ή σε επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο.

 

ι)γ. Χώροι ενδιαίτησης: είναι οι κλειστοί χώροι διαμονής, σίτισης και υγιεινής του πλοίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 94 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017).

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληροί το ιστιοφόρο πλοίο αναψυχής όταν είναι επαγγελματικό, όπως είναι αυτά που αφορούν στην κατασκευή και ευστάθεια του πλοίου, στην ιστιοφορία και στον κινητήρα ως βοηθητικό μέσο πρόωσης.

 

Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και τα ειδικότερα τεχνικά και λεπτομερειακά κριτήρια, για το χαρακτηρισμό επαγγελματικού ή ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, ως παραδοσιακού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

3. Με την επιφύλαξη του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 44/2011 (ΦΕΚ 110/Α/2011), ο υπολογισμός του αριθμού επιβατών των πλοίων των περιπτώσεων δ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του παρόντος νόμου, που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής, γίνεται, σύμφωνα με τα άρθρα 15 (εξαιρουμένης της παραγράφου 3) και 20 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 917/1979 (ΦΕΚ 257/Α/1979) και αναγράφεται στο Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) ή στο Πιστοποιητικό Ασφαλείας, κατόπιν ελέγχου του πλοίου από Αναγνωρισμένους Οργανισμούς. Τα ανάλογα πιστοποιητικά αναγράφουν απαραίτητα τον αριθμό διαθέσιμων κλινών. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο υπέρβαση του αριθμού επιβατών του προηγούμενου εδαφίου. Σε περίπτωση ολικής ναύλωσης, ο αριθμός των επιβαινόντων τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύχτας ορίζεται αντίστοιχα από το Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή το Πιστοποιητικό Ασφαλείας (ΠΑ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Όταν συνάπτεται ολική ναύλωση που περιλαμβάνει διανυκτέρευση, οι κλίνες που διαθέτει το πλοίο αντιστοιχούν στον αριθμό των επιβατών που διανυκτερεύουν. Είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης ολικής ναύλωσης (μονοήμερης ή πολυήμερης) που δεν περιλαμβάνει διανυκτέρευση επιβατών κατά ρητή δήλωση του πλοιοκτήτη ή του κυβερνήτη ή του νομίμως εξουσιοδοτηθέντος από αυτούς προσώπου, η οποία υποβάλλεται στη Λιμενική Αρχή. Στην περίπτωση αυτή, παρέλκει η αντιστοίχιση κλινών και επιβατών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 94 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 265 του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.