Νόμος 4256/14 - Άρθρο 42

Άρθρο 42


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Περιηγητικά ταξίδια - Κρουαζιέρα

 

Α. α)α. Τα περιηγητικά ταξίδια (κρουαζιέρες) που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 165 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του νομοθετικού διατάγματος 187/1973 (ΦΕΚ 261/Α/1973), έχουν αποκλειστικό σκοπό τη θαλάσσια αναψυχή και περιήγηση των επιβατών μέσω προκαθορισμένου προγράμματος του πλοίου, το οποίο περιλαμβάνει τουριστικές δραστηριότητες στους διάφορους λιμένες, έναντι εισιτηρίου που είναι ενιαίο για το σύνολο του ταξιδιού από την παραλαβή μέχρι και την τελική αποβίβαση των επιβατών.

 

β)β. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των υποπεριπτώσεων β)β' και δ)δ' της περίπτωσης Β' της παρούσας παραγράφου, ο επιβάτης δεν μπορεί να διακόψει το ταξίδι του, εκτός αν αυτό επιβάλλεται για λόγους ασφάλειας ή απρόβλεπτων συμβάντων. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού υποχρεούται να ακολουθεί το πλοίο, μπορεί όμως να αποβιβάζεται από αυτό και να παραμένει στη ξηρά για όσο διάστημα διαρκεί η παραμονή του πλοίου σε κάθε λιμένα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Α τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 55 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014).

 

Β. α)α. Απαραίτητος όρος του ταξιδιού, το οποίο έχει διάρκεια από το λιμένα παραλαβής των επιβατών έως και το λιμένα αποβίβασής τους έως 48 ώρες, είναι η τελική αποβίβαση των επιβατών στο λιμένα από τον οποίο αρχικά επιβιβάσθηκαν (κυκλικό ταξίδι).

 

β)β. Για τα ταξίδια της υποπερίπτωσης α)α' ανωτέρω έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των περιπτώσεων β' και γ' υπό στοιχεία α)α' και β)β' της παραγράφου 3 του άρθρου 12.

 

γ)γ. Όταν η διάρκεια του ταξιδιού από το λιμένα παραλαβής των επιβατών έως και το λιμένα αποβίβασής τους είναι άνω των 48 ωρών επιτρέπεται η αποβίβαση επιβατών σε λιμένα διαφορετικό από αυτόν στον οποίο επιβιβάσθηκαν.

 

δ)δ. Για την εξυπηρέτηση της τουριστικής κίνησης και για ταξίδια που διαρκούν άνω των 48 ωρών επιτρέπεται, με έγκριση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, η αποβίβαση των επιβατών σε ενδιάμεσους λιμένες και η επιβίβασή τους από τον ίδιο ή διαφορετικό λιμένα στο ίδιο ή σε διαφορετικό πλοίο της ίδιας εταιρείας, υπό τις προϋποθέσεις ότι: α) η υφιστάμενη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση δεν είναι επαρκής και β) το ταξίδι αποτελεί μέρος ενός συνόλου τουριστικών υπηρεσιών (πακέτο).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Β τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 55 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014).

 

Γ. α)α. Το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 3872/2010 (ΦΕΚ 148/Α/2010) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 1: Προϋποθέσεις

 

1. Το δικαίωμα εκτέλεσης περιηγητικών ταξιδιών (κρουαζιερών) που παρέχεται, σύμφωνα με το άρθρο 165 παράγραφος 3 περίπτωση β' του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του νομοθετικού διατάγματος 187/1973 (ΦΕΚ 261/Α/1973), όπως ισχύει, σε πλοία με κοινοτική σημαία και σημαία χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, παρέχεται εφεξής και στα πλοία με σημαία τρίτων χωρών με τις προϋποθέσεις ότι: α) τα πλοία αυτά έχουν μεταφορική ικανότητα μεγαλύτερη των 49 επιβατών και β) η διάρκεια του ταξιδιού από το λιμένα παραλαβής των επιβατών έως και το λιμένα αποβίβασής τους είναι άνω των 48 ωρών. Το ταξίδι έχει αποκλειστικό σκοπό τη θαλάσσια αναψυχή και περιήγηση των επιβατών μέσω προκαθορισμένου προγράμματος του πλοίου, το οποίο περιλαμβάνει τουριστικές δραστηριότητες στους διάφορους λιμένες, έναντι εισιτηρίου που είναι ενιαίο για το σύνολο του ταξιδιού από την παραλαβή μέχρι και την τελική αποβίβαση των επιβατών.

 

2. Οι όροι ασφαλείας που προβλέπονται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 23/1999 (ΦΕΚ 17/Α/1999), όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και για τα πλοία με σημαία τρίτων χωρών, τα οποία εκτελούν ταξίδια σύμφωνα με την παράγραφο 1.

 

3. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία ή η εταιρεία που εκμεταλλεύεται τα πλοία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ευθύνεται για την είσπραξη και καταβολή του τέλους που προβλέπεται στην παράγραφο 2Β του άρθρου 6 του νόμου 2399/1996 (ΦΕΚ 90/Α/1996).}

 

β)β. Στα πλοία της υποπερίπτωσης α)α' ανωτέρω έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της υποπερίπτωσης β)β' της περίπτωσης Α' και της υποπερίπτωσης δ)δ' της περίπτωσης Β' της παρούσας παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Γ τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 55 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014).

 

Δ. Τα επιβατηγά δρομολογημένα πλοία μπορούν να εκτελούν ταξίδια με ολική ναύλωση για την εξυπηρέτηση οργανωμένων ομαδικών μετακινήσεων, εφόσον δεν παραβλάπτεται η εκτέλεση των εγκεκριμένων δρομολογίων τους, ύστερα από βεβαίωση της αρμόδιας, για τη δρομολόγησή τους, Αρχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Δ τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 55 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014).

 

Ε. Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου, επιβάλλονται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή οι κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως των άρθρων 42, 44, 45, 157 και 180 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του νομοθετικού διατάγματος 187/1973 (ΦΕΚ 261/Α/1973).

 

ΣΤ. α) α. Η παράγραφος 5 του άρθρου 165 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του νομοθετικού διατάγματος 187/1973 (ΦΕΚ 261/Α/1973) η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 8)α του άρθρου 11 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013) καταργείται και οι παράγραφοι 6, 7 και 8 αναριθμούνται σε 5, 6 και 7 αντιστοίχως.

 

β)β. Οι παράγραφοι 8.β και 8.γ του άρθρου 11 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013) καταργούνται.

 

γ)γ. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 122/1995 (ΦΕΚ 122/Α/1995) καταργείται.

 

2. Η περίπτωση δ' της παραγράφου Α.2 του άρθρου 17 του νόμου 3622/2007 (ΦΕΚ 281/Α/2007) καταργείται.

 

3. Το άρθρο 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 103/2011 Σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την Οδηγία 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23-04-2009 (ΦΕΚ 236/Α/2009), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο ΙΔ.2 εδάφιο 2 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 10: Μεταβατικές διατάξεις

 

Οι συναφθείσες διμερείς συμφωνίες με τους ήδη εξουσιοδοτημένους αναγνωρισμένους οργανισμούς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι να συναφθούν νέες και το αργότερο μέχρι την 31-12-2014.}

 

4. Α. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Για πλοία, για τα οποία εκδίδεται αρχικό πιστοποιητικό καταμέτρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 973/1971 (ΦΕΚ 194/Α/1971), όπως ισχύει, και τα οποία δεν διαθέτουν σε ισχύ διεθνές πιστοποιητικό χωρητικότητας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου [Ν] 1373/1983 (ΦΕΚ 92/Α/1983) όπως ισχύει, πέραν της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 973/1971, υπολογίζεται και πιστοποιείται και η ολική χωρητικότητα (GT). Για πλοία που διαθέτουν πιστοποιητικό καταμέτρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 973/1971, όπως ισχύει, ο υπολογισμός και η πιστοποίηση της ολικής χωρητικότητας (GT) διενεργείται το αργότερο μέχρι την ολοκλήρωση της ετήσιας επιθεώρησης που θα λάβει χώρα μετά την 01-07-2014.}

 

Β. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 4150/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Έως την πιστοποίηση της ολικής χωρητικότητας (GT) των πλοίων σύμφωνα με την περίπτωση α', η ολική χωρητικότητά τους (GT) λαμβάνεται ως ίση με την αριθμητική τιμή, στον πλησιέστερο προηγούμενο ακέραιο αριθμό, των κόρων ολικής χωρητικότητάς τους.}

 

Γ. Το στοιχείο β' της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου του νόμου 3393/2005 (ΦΕΚ 242/Α/2005), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου 4150/2013, καταργείται.

 

5. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 58/2012 Κατηγορίες, ειδικότητες, οργανικές θέσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΦΕΚ 108/Α/2012) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{β) Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού (βοηθοί ακτινολογικού εργαστηρίου, βοηθοί μικροβιολογικού εργαστηρίου, νοσηλευτές, οδοντοτεχνικοί, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές).}

 

6. Στο άρθρο 4 του νόμου [Ν] 3079/2002 Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ΦΕΚ 311/Α/2002), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 3569/2007 (ΦΕΚ 122/Α/2007) και το άρθρο 16 του νόμου 3922/2011 (ΦΕΚ 35/Α/2011) και ισχύει, προστίθεται παράγραφος 7, ως ακολούθως:

 

{7. Οι Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού, προέρχονται από ιδιώτες ανάλογης ειδικότητας, ηλικίας μέχρι και τριάντα ετών, κατατάσσονται απευθείας ως Κελευστές Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής και παρακολουθούν ταχύρρυθμη βασική εκπαίδευση, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους πέντε μήνες. Προκειμένου για άνδρες απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου, εφαρμόζεται αναλόγως και στην κατάταξη των Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.