Νομοθετικό διάταγμα 187/73 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Κυρώσεις - Προσφυγές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη της περιπτώσεως του άρθρου 44, για κάθε παράβαση των διατάξεων του Κεφαλαίου αυτού και των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται σε εκτέλεσή του και ανεξάρτητα εάν συντρέχει ποινική ή πειθαρχική δίωξη, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου του αρμοδίου Κλάδου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ή του Προϊσταμένου της Λιμενικής ή Προξενικής Αρχής, κατά λόγο αρμοδιότητάς τους, πρόστιμο 300 € έως 500.000 €. Υπόχρεοι για την καταβολή του προστίμου είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο πλοιοκτήτης, ο διαχειριστής, ο εφοπλιστής, ο πράκτορας και ο πλοίαρχος του πλοίου. Ειδικότερα για τις παραβάσεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code), με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου του αρμόδιου Κλάδου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, επιβάλλεται το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου στον πλοιοκτήτη ή στην εταιρία, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1.1.2. του Μέρους Α' του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code), όπως ισχύει.

 

Ειδικότερα, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του παρόντος επιβάλλεται, ανεξαρτήτως αν συντρέχει ποινική ή πειθαρχική δίωξη, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου του αρμοδίου Κλάδου του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ή του Προϊσταμένου της Λιμενικής ή Προξενικής Αρχής, κατά λόγο αρμοδιότητάς τους, πρόστιμο 10.500 € στον πλοιοκτήτη του πλοίου κατά την έννοια του Κανονισμού για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, όπως εγκρίθηκε με την 3522/2013 (ΦΕΚ 1671/Β/2013) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει κάθε φορά. Υπόχρεοι για την καταβολή του προστίμου του προηγούμενου εδαφίου είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο πλοιοκτήτης, ο διαχειριστής, ο ναυλωτής γυμνού πλοίου, ο εφοπλιστής και ο πράκτορας του πλοίου.

 

Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της νομοθεσίας περί ορίων του χρόνου εργασίας και ανάπαυσης ναυτικών, επιβάλλεται, ανεξαρτήτως αν συντρέχει ποινική ή πειθαρχική δίωξη, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου του αρμόδιου Κλάδου του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ή του Προϊσταμένου της Λιμενικής ή Προξενικής Αρχής, κατά λόγο αρμοδιότητάς τους, πρόστιμο 300 € έως 500 € για έκαστο ναυτικό, όπως αρμόζει. Υπόχρεοι για την καταβολή του προστίμου του προηγούμενου εδαφίου είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο πλοιοκτήτης, ο διαχειριστής, ο ναυλωτής γυμνού πλοίου, ο εφοπλιστής και ο πράκτορας του πλοίου, εξαιρουμένου του πλοιάρχου, στην περίπτωση που δεν διαπιστώνεται ευθύνη αυτού και έχει μεριμνήσει εγκαίρως για την έγγραφη ενημέρωση του πλοιοκτήτη, κατά την έννοια του παραπάνω Κανονισμού σχετικά με την αναγκαιότητα λήψης μέτρων και παροχής πόρων εκ μέρους του πλοιοκτήτη για την τήρηση της οικείας νομοθεσίας. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μπορεί να τροποποιούνται τα όρια των παραπάνω προστίμων, να καθορίζονται τα όρια προστίμων για έτερες κατηγορίες παραβάσεων ναυτεργατικής νομοθεσίας, καθώς και να ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων των παραπάνω εδαφίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του νόμου 3409/2005 (ΦΕΚ 273/Α/2005), με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του νόμου 4033/2011 (ΦΕΚ 264/Α/2011), με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 139 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017).

 

2. Από της κοινοποιήσεως της επιβάλλουσας το πρόστιμου αποφάσεως δύναται να απαγορευθεί ο απόπλους μέχρι καταβολής του προστίμου ή καταθέσεως ισόποσου εγγυητικής επιστολής Τραπέζης.

 

3. Τα εν λόγω πρόστιμα περιέρχονται εις το Δημόσιον εισπραττόμενα κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

 

4. Κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμου εν γένει, επιτρέπεται προσφυγή εντός μηνός από της κοινοποιήσεως, ενώπιον του Υπουργού. Η προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεσιν της αποφάσεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.