Νομοθετικό διάταγμα 187/73

ΝΔ 187/1973: Περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νομοθετικό Διάταγμα 187/1973: Περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, (ΦΕΚ 261/Α/1973), 03-10-1973.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Με πρόταση του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Εισαγωγικές Διατάξεις

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Μέρος πρώτο: Πλοία και βοηθητικά ναυπηγήματα

 

Κεφάλαιο Α: Ορισμοί

 

Άρθρο 3: Έννοια του πλοίου

Άρθρο 4: Έννοια του βοηθητικού ναυπηγήματος

 

Κεφάλαιο Β: Εθνικότητα του πλοίου

 

Άρθρο 5: Όροι αναγνωρίσεως πλοίων ως Ελληνικών

Άρθρο 6: Νηολόγηση

Άρθρο 7: Έγγραφο εθνικότητας

Άρθρο 8: Εξωτερικά γνωρίσματα του πλοίου

Άρθρο 9: Προσωρινό έγγραφο εθνικότητας

Άρθρο 10: Σημαία

Άρθρο 11: Δικαιώματα πλοίων υπό ελληνική σημαία

Άρθρο 12: Μεταβολή στοιχείων νηολογήσεως

Άρθρο 13: Αντικατάσταση εγγράφου εθνικότητας

Άρθρο 14: Απόδειξη ιθαγένειας νέου πλοιοκτήτη

Άρθρο 15: Εκποίηση ή υποθήκευση πλοίου εις αλλοδαπούς

Άρθρο 16: Λόγοι απώλειας εθνικότητος

Άρθρο 17: Γνωστοποίησις απώλειας εθνικότητος

Άρθρο 18: Διαγραφή πλοίου εκ του νηολογίου

Άρθρο 19: Ακύρωσις διαγραφής

Άρθρο 20: Θέματα ρυθμιστέα δια προεδρικών διαταγμάτων

 

Κεφάλαιο Γ: Καταμέτρηση χωρητικότητας

 

Άρθρο 21: Σκάφη υποκείμενα εις καταμέτρηση

Άρθρο 22: Χωρητικότης πλοίων μετά δύο ή περισσοτέρων καταστρωμάτων

Άρθρο 23: Υποχρεώσεις εφοπλιστού, πλοιάρχου και πράκτορος

Άρθρο 24: Αρμόδιες Αρχές

Άρθρο 25: Ανάθεση σε νηογνώμονες και φυσικά πρόσωπα

Άρθρο 26: Έκδοσις πιστοποιητικού

Άρθρο 27: Έκδοσις πιστοποιητικού βάσει αντιστοίχου αλλοδαπού

Άρθρο 28: Αμοιβαία αναγνώρισις πιστοποιητικών

Άρθρο 29: Ανακαταμέτρηση

Άρθρο 30: Ρύθμισις ετέρων θεμάτων

 

Κεφάλαιο Δ: Ασφάλεια πλοίων

 

Άρθρο 31: Ικανότης πλοίου προς ασφαλή πλουν

Άρθρο 32: Γενική επιθεώρησις πλοίων

Άρθρο 33: Χρόνος επιθεωρήσεων και διάρκεια πιστοποιητικών

Άρθρο 34: Έκτακτες επιθεωρήσεις

Άρθρο 35: Επιθεώρησις Εμπορικών Πλοίων

Άρθρο 36: Αρμοδιότητες Επιθεωρήσεως Εμπορικών Πλοίων

Άρθρο 37: Λογαριασμός επιθεωρήσεων

Άρθρο 37Α: Λογαριασμός κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας

Άρθρο 38: Γραμμές φορτώσεως

Άρθρο 39: Εξουσιοδοτήσεις Νηογνωμόνων και τεχνικών εταιρειών

Άρθρο 40: Έλεγχος πλοίου

Άρθρο 41: Έλεγχος πλοίων υπό ξένες σημαίες

Άρθρο 42: Απαγόρευση απόπλου

Άρθρο 43: Υποχρεώσεις πλοιάρχων, εφοπλιστών, τεχνικών κ.λ.π.

Άρθρο 44: Υπεράριθμοι επιβάτες

Άρθρο 45: Κυρώσεις - Προσφυγές

 

Κεφάλαιο Ε: Ναυτιλιακά έγγραφα πλοίων

 

Άρθρο 46: Ναυτιλιακά έγγραφα

Άρθρο 47: Ναυτολόγιο

Άρθρο 48: Ημερολόγιο γέφυρας

Άρθρο 49: Ημερολόγιο μηχανής

Άρθρο 50: Ημερολόγιο ασυρμάτου

Άρθρο 51: Ποινολόγιο

Άρθρο 52: Βιβλίο πετρελαίου

Άρθρο 53: Επιστροφή ναυτιλιακών εγγράφων

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Βοηθητικά ναυπηγήματα

 

Άρθρο 54: Εφαρμοστέες διατάξεις

 

Μέρος Δεύτερο: Προσωπικό των πλοίων και βοηθητικών ναυπηγημάτων

 

Κεφάλαιο Α: Ναυτική απογραφή

 

Άρθρο 55: Διάκρισις των ασκούντων ναυτικόν επάγγελμα

Άρθρο 56: Προϋποθέσεις ασκήσεως ναυτικής εργασίας

Άρθρο 57: Γενικά προσόντα απογραφής

Άρθρο 58: Ειδικά προσόντα απογραφής ναυτικών

Άρθρο 59: Ειδικά προσόντα απογραφής εργατών θαλάσσης

Άρθρο 60: Άδεια δι' ανήλικους

Άρθρο 61: Υγεία απογραφομένων

Άρθρο 62: Ναυτικά φυλλάδια

Άρθρο 63: Διαγραφή και επανεγγραφή εις τα μητρώα απογραφής

Άρθρο 64: Απογραφή γυναικών

 

Κεφάλαιο Β: Δημοσία Ναυτική Εκπαίδευση

 

Άρθρο 65: Δημοσία Ναυτική Εκπαίδευση

Άρθρο 66: Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

Άρθρο 67: Οργάνωση Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού

Άρθρο 68: Κανονισμοί εκπαιδεύσεως

Άρθρο 69: Συμβούλιον σχολών

Άρθρο 70: Εισδοχή μαθητών

Άρθρο 71: Κεφάλαια Ναυτικής Εκπαιδεύσεως

 

Κεφάλαιο Γ: Ιδιωτική ναυτική εκπαίδευση

 

Άρθρο 72: Ιδιωτικές σχολές ναυτικής εκπαιδεύσεως

 

Κεφάλαιο Δ: Αποδεικτικά ναυτικής ικανότητος

 

Άρθρο 73: Κατηγορίες διπλωμάτων, πτυχίων και αδειών

Άρθρο 74: Αντιστοιχία προϋφιστάμενων διπλωμάτων, πτυχίων και αδειών

Άρθρο 75: Δικαιώματα απορρέοντα εκ των διπλωμάτων κ.λ.π.

Άρθρο 76: Προϋποθέσεις για την απόκτηση διπλώματος ή πτυχίου και πιστοποίηση της συνδρομής τους

Άρθρο 77: Προσόντα συμμετοχής εις εξετάσεις προς απόκτηση διπλώματος ή πτυχίου

Άρθρο 78: Θαλάσσια υπηρεσία

Άρθρο 79: Απόφοιτοι ξένων ναυτικών σχολών

Άρθρο 80: Απονομή διπλωμάτων ή πτυχίων ή αδειών εις αλλοδαπούς

Άρθρο 81: Χρόνος διενέργειας εξετάσεων

Άρθρο 82: Αριθμός απονεμομένων κατ' έτος κατόπιν εξετάσεων διπλωμάτων

Άρθρο 83: Προϋποθέσεις και προσόντα για την απόκτηση άδειας ναυτικής ικανότητας και πιστοποίηση της συνδρομής τους

Άρθρο 84: Έκδοση, τύπος και αντικατάσταση διπλωμάτων κ.λ.π.

Άρθρο 85: Υγειονομική εξέτασις διπλωματούχων κ.λ.π.

Άρθρο 86: Αντιστοιχία εκδιδομένων διπλωμάτων κ.λ.π.

 

Κεφάλαιο Ε: Σύνθεση προσωπικού των πλοίων

 

Άρθρο 87: Οργανική σύνθεση

Άρθρο 88: Ελλιπής κατά προσόντα σύνθεση

Άρθρο 89: Ελλιπής κατ' αριθμόν σύνθεσις

Άρθρο 90: Ειδική σύνθεση πληρώματος

Άρθρο 91: Εγγραφές συνθέσεως στο ναυτολόγιο

Άρθρο 92: Απαγόρευση απόπλου

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Εύρεση ναυτικής εργασίας

 

Άρθρο 93: Γραφεία ευρέσεως ναυτικής εργασίας

Άρθρο 94: Απαγόρευση παροχής αμοιβών

 

Κεφάλαιο Ζ: Κρατική ρύθμιση συμβάσεως ναυτολογήσεως

 

Άρθρο 95: Χρόνος εργασίας

Άρθρο 96: Ανώτατα όρια κανονικού χρόνου εργασίας

Άρθρο 97: Ανώτατα όρια προσθέτου χρόνου εργασίας

Άρθρο 98: Υπέρβαση ανωτάτων ορίων προσθέτου χρόνου εργασίας

Άρθρο 99: Όρια εργασίας ανηλίκων

Άρθρο 100: Αποδοχές, ενδιαίτηση και άδειες

 

Κεφάλαιο Η: Τροφοδοσία

 

Άρθρο 101: Παροχή τροφής. Εδεσματολόγιο

Άρθρο 102: Έλεγχος τροφοδοσίας και εδεσματολογίου

Άρθρο 103: Υποβολή παραπόνων

 

Κεφάλαιο Θ: Εξουσία και καθήκοντα του πλοιάρχου

 

Άρθρο 104: Διοικητική - εξουσία του πλοιάρχου

Άρθρο 105: Συγκρότησις του πληρώματος

Άρθρο 106: Βεβαίωση περί της ικανότητος του πλου κ.λ.π.

Άρθρο 107: Εφοδιασμός δια τροφίμων και ύδατος

Άρθρο 108: Ναρκωτικά. Οινοπνευματώδη ποτά

Άρθρο 109: Όπλα, εύφλεκτες ή επικίνδυνες ύλες

Άρθρο 110: Επιβάτες ασθενείς εκ λοιμωδών νόσων, ψυχοπαθείς κ.λ.π.

Άρθρο 111: Αναγκαστική αποβίβαση επιβατών

Άρθρο 112: Παραλαβή επαναπατριζόμενων

Άρθρο 113: Κυβέρνησις πλοίου

Άρθρο 114: Τήρησις βιβλίων και ναυτιλιακών εγγράφων

Άρθρο 115: Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων

Άρθρο 116: Διαθήκη επί πλοίου

Άρθρο 117: Εγγραφή και ληξιαρχική πράξη θανάτου

Άρθρο 118: Σύνταξη εκθέσεως απογραφής πραγμάτων θανόντος κ.λ.π.

Άρθρο 119: Αποβίβαση ή καταβύθιση νεκρού

Άρθρο 120: Αρωγή εις κινδυνεύοντας στη θάλασσα

Άρθρο 121: Έκθεση περί εξαφανίσεως στη θάλασσα

Άρθρο 122: Αγγελία θαλασσίων εγκλημάτων και κινδύνων ναυσιπλοΐας

Άρθρο 123: Αντιμετώπισις ελλείψεως τροφίμων

Άρθρο 124: Αναπλήρωση πλοιάρχου

Άρθρο 125: Εγκατάλειψη πλοίου

Άρθρο 126: Παρουσίασις πλοιάρχου εις Λιμενική Αρχή

Άρθρο 127: Παράδοση λαθρεπιβατών

Άρθρο 128: Περίπτωση πολέμου ή εντάσεως διεθνών σχέσεων

Άρθρο 129: Καθορισμός εξουσιών και καθηκόντων πλοιάρχου σε λεπτομέρεια

 

Κεφάλαιο I: Καθήκοντα του πληρώματος

 

Άρθρο 130: Υπακοή εις διαταγές ανωτέρων

Άρθρο 131: Παράπονα πληρώματος

Άρθρο 132: Άδειες πληρώματος

Άρθρο 133: Καθήκοντα πληρώματος εν περιπτώσει κινδύνου

Άρθρο 134: Καθήκοντα πληρώματος εν περιπτώσει ναυαγίου

Άρθρο 135: Καθορισμός καθηκόντων πληρώματος σε λεπτομέρεια

 

Μέρος Τρίτο: Αστυνομία λιμένων και παραλίων

 

Κεφάλαιο Α: Όρια αστυνομικής δικαιοδοσίας των Λιμενικών Άρχων

 

Άρθρο 136: Αστυνομική δικαιοδοσία Λιμενικών 'Αρχών

Άρθρο 137: Έκταση λιμένα

Άρθρο 138: Έκταση παραλίων

Άρθρο 139: Έκταση χωρικών υδάτων

Άρθρο 140: Κατανομή αρμοδιότητος μεταξύ Λιμενικών Αρχών

 

Κεφάλαιο Β: Διοικητική Αστυνομία

 

Άρθρο 141: Γενικές αρμοδιότητες Διοικητικής Αστυνομίας

Άρθρο 142: Συνεργασία μετ' άλλων Αρχών

Άρθρο 143: Κανονική λειτουργία φάρων και φανών

Άρθρο 144: Φώτα ναυσιπλοΐας, προσορμίσεως και ακτών

Άρθρο 145: Κίνδυνοι ναυσιπλοΐας και προσορμίσεως

Άρθρο 146: Άρση ναυαγίων

Άρθρο 147: Περιορισμοί διελεύσεως και παραμονής

Άρθρο 148: Αριθμός πλωτών μέσων λιμένων

Άρθρο 149: Κτίσματα και παραπήγματα

Άρθρο 150: Φύλακες παροπλισμένων πλοίων

Άρθρο 151: Προληπτικά μέτρα κατά πυρκαγιών

Άρθρο 152: Κατασταλτικά μέτρα κατά πυρκαγιών

Άρθρο 153: Εξασφάλιση της τάξεως εν περιπτώσει πυρκαϊάς

Άρθρο 154: Εποπτεία δρομολογίων

Άρθρο 155: Έπαρση Εθνικής σημαίας και σημαιοστολισμός

Άρθρο 156: Έκδοση αστυνομικών διατάξεων

Άρθρο 157: Κυρώσεις κατά των παραβατών

 

Κεφάλαιο Γ: Δικαστική Αστυνομία

 

Άρθρο 158: Γενικές αρμοδιότητες

Άρθρο 159: Ανακριτικά καθήκοντα λιμενικών αρχών

Άρθρο 160: Συνδρομή Αστυνομικών Αρχών

Άρθρο 161: Εγκλήματα επί ξένων εμπορικών πλοίων

Άρθρο 162: Ανακριτικές πράξεις επί ξένων πλοίων

Άρθρο 163: Εγκλήματα μελών πληρώματος ξένων πολεμικών πλοίων

 

Μέρος Τέταρτο: Ειδικά ναυτιλιακά θέματα

 

Κεφάλαιο Α: Ακτοπλοΐα

 

Άρθρο 164: Όριο απομακρύνσεως επιβατηγών πλοίων

Άρθρο 165: Μεταφορά επιβατών

Άρθρο 166: Μεταφορά εμπορευμάτων

Άρθρο 167: Διακρίσεις ελληνικών επιβατηγών πλοίων

Άρθρο 168: Προϋποθέσεις και όροι δρομολογήσεως

Άρθρο 168Α: Θαλάσσιες ενδομεταφορές μεταξύ ηπειρωτικών λιμένων

Άρθρο 169: Δρομολογιακές περίοδοι

Άρθρο 170: Κατηγορίες δρομολογιακών γραμμών και αρμοδιότητα δρομολογήσεως

Άρθρο 171: Διαδικασία δρομολογήσεων

Άρθρο 172: Υποχρεωτικός καθορισμός δρομολογιακών γραμμών

Άρθρο 173: Διακοπή δρομολογίων

Άρθρο 174: Επάνδρωση πλοίων

Άρθρο 175: Προγραμματισμός ετησίας επιθεωρήσεως

Άρθρο 176: Άγονες γραμμές

Άρθρο 177: Διαδικασία μισθώσεως άγονων γραμμών

Άρθρο 178: Καθορισμός ναύλων

Άρθρο 179: Υποχρεώσεις εφοπλιστών, πρακτόρων και πλοιάρχων

Άρθρο 180: Ποινικές Κυρώσεις

Άρθρο 180Α: Ειδικές συμβάσεις εκμεταλλεύσεως δρομολογιακών γραμμών

 

Κεφάλαιο Β: Πλοήγηση

 

Άρθρο 181: Ενέργεια πλοηγήσεως

Άρθρο 182: Χαρακτήρας υπηρεσίας πλοηγού

Άρθρο 183: Πλοηγικοί Σταθμοί

Άρθρο 184: Πλοηγικά δικαιώματα

Άρθρο 185: Ειδικές περιπτώσεις πλοηγήσεως

Άρθρο 186: Πλοηγικά δικαιώματα επί μη χρησιμοποιήσεως πλοηγού

Άρθρο 187: Εξαιρέσεις υποχρεωτικής πλοηγήσεως

 

Κεφάλαιο Γ: Ρυμούλκηση και επιθαλάσσια αρωγή

 

Άρθρο 188: Ρυμούλκηση

Άρθρο 189: Επιθαλάσσια αρωγή

 

Κεφάλαιο Δ: Φαρικά τέλη

 

Άρθρο 190: Υποχρέωση καταβολής φαρικών τελών

Άρθρο 191: Φαρικά τέλη πλοίων υπό ξένες σημαίες

Άρθρο 192: Απαλλαγή εκ φαρικών τελών

Άρθρο 193: Προσαύξησις φαρικών τελών

Άρθρο 194: Βεβαίωση και είσπραξη

 

Κεφάλαιο Ε: Ναυάγια

 

Άρθρο 195: Βοήθεια σε ναυαγήσαντα ή κινδυνεύοντα ελληνικά πλοία

Άρθρο 196: Βοήθεια εις ναυαγήσαντα ή κινδυνεύοντα ξένα πλοία

Άρθρο 197: Διαφύλαξη διασωθέντων πραγμάτων

Άρθρο 198: Αναγνώριση δικαιώματος επί των διασωθέντων πραγμάτων

Άρθρο 199: Εκπλειστηρίαση διασωθέντων πραγμάτων

Άρθρο 200: Ανεύρεση πλοίου εγκαταλελειμμένου ή λειψάνων πλοίου ή φορτίου

Άρθρο 201: Ναυάγια ευρισκόμενα στο βυθό

 

Μέρος Πέμπτο: Ποινικές και πειθαρχικές διατάξεις

 

Τμήμα Α: Ουσιαστικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 202: Τοπικά όρια

Άρθρο 203: Εφαρμογή διατάξεων Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 204: Ορισμοί

 

Κεφάλαιο Β: Ειδικά ναυτικά εγκλήματα

 

Άρθρο 205: Παράνομη απουσία μέλους πληρώματος εν ώρα φυλακής

Άρθρο 206: Εγκατάλειψη θέσεως

Άρθρο 207: Λιποταξία

Άρθρο 208: Μη προσέλευσις προς ανάληψη υπηρεσίας

Άρθρο 208Α: Εικονική ναυτολόγηση - Ναυτολόγηση συνταξιούχων

Άρθρο 209: Εγκατάλειψη κινδυνεύοντος πλοίου

Άρθρο 210: Ανυπακοή

Άρθρο 211: Παράνομη από κοινού ενέργεια και άλλες επιβαρυντικές περιστάσεις

Άρθρο 212: Εξύβριση ή απειλή κατ' ανωτέρου

Άρθρο 213: Στάση

Άρθρο 214: Βιαιοπραγία

Άρθρο 215: Πειρατεία

Άρθρο 216: Επιβουλή κατά του πλοιάρχου

Άρθρο 217: Κλοπή και φθορά φορτίου ή εξοπλισμού του πλοίου

Άρθρο 218: Κατάχρηση εξουσίας

Άρθρο 219: Μη αυτοπρόσωπος διεύθυνσις πλοίου

Άρθρο 220: Παράνομη ανάθεση διοικήσεως πλοίου

Άρθρο 221: Ανυπακοή πλοιάρχου

Άρθρο 222: Άρνηση εκτελέσεως διαταγών εν τη αλλοδαπή

Άρθρο 223: Παραβάσεις πλοιάρχου εν ώρα κινδύνου

Άρθρο 224: Παραλείψεις πλοιάρχου επί συγκρούσεως

Άρθρο 225: Παράβαση Κανονισμού προς αποφυγή συγκρούσεων

Άρθρο 226: Παράνομος εκτροπή πορείας

Άρθρο 227: Παράλειψη βοηθείας εις κινδυνεύοντα πρόσωπα

Άρθρο 228: Εγκατάλειψις ασθενών εν τη αλλοδαπή

Άρθρο 229: Πλους υπό ελλιπή σύνθεση πληρώματος

Άρθρο 230: Παράνομη ναυτολόγηση λιποτακτών

Άρθρο 231: Φυγάδευση

Άρθρο 232: Παράνομη εισκόμιση ναρκωτικών

Άρθρο 233: Μέθη σε υπηρεσία

Άρθρο 234: Απόπλους πλοίου άνευ ελέγχου της Λιμενικής Αρχής

Άρθρο 235: Παράβασις υπηρεσιακών υποχρεώσεων πλοιάρχου και πληρώματος

Άρθρο 236: Απείθεια επιβάτη

Άρθρο 237: Αποστολή πληρωμάτων εις διάφορον του δηλωθέντος πλοίον

Άρθρο 238: Προσφυγή εις αλλοδαπές Αρχές

Άρθρο 239: Εφαρμογή ποινικών διατάξεων

 

Τμήμα Β: Δικονομικές διατάξεις

 

Άρθρο 240: Εφαρμογή διατάξεων Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 241: Άσκηση προανακριτικών καθηκόντων

Άρθρο 241Α: Ασθένειες και τραυματισμοί ναυτικών

Άρθρο 242: Προφυλάκιση κατηγορουμένου

Άρθρο 243: Αποστολή δικογραφίας

Άρθρο 244: Αποστολή δικαστικών αποφάσεων κατά ναυτικών στο Υπουργείο

 

Τμήμα Γ: Πειθαρχικές διατάξεις

 

Άρθρο 245: Παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος

Άρθρο 246: Πειθαρχικά παραπτώματα πλοιάρχου

Άρθρο 247: Πειθαρχικά παραπτώματα μελών πληρώματος

Άρθρο 248: Πειθαρχικές ποινές

Άρθρο 249: Επιβολή προσωρινής στερήσεως

Άρθρο 250: Επιβολή οριστικής στερήσεως

Άρθρο 250Α

Άρθρο 251: Πειθαρχικές κυρώσεις επί προσφυγής σε αλλοδαπές Αρχές

Άρθρο 252: Πειθαρχικές κυρώσεις επί λιποταξίας

Άρθρο 253: Επέκταση εφαρμογής πειθαρχικών διατάξεων

Άρθρο 254: Μετατροπή ποινής προσωρινής στερήσεως

Άρθρο 255: Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων

Άρθρο 256: Παραγραφή πειθαρχικών ποινών

Άρθρο 257: Όργανα ασκήσεως πειθαρχικής εξουσίας

Άρθρο 258: Σύνθεση Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού

Άρθρο 259: Σύνθεση Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού

Άρθρο 260: Αποζημίωση μελών Πειθαρχικών Συμβουλίων

Άρθρο 261: Ρύθμισις διαδικασίας κ.λ.π. Πειθαρχικών Συμβουλίων

Άρθρο 262: Επιβολή Πειθαρχικών Ποινών

Άρθρο 263: Ενέργεια πειθαρχικής διώξεως

Άρθρο 264: Σχέση ποινική και πειθαρχικής διώξεως

Άρθρο 265: Κατάσχεση ναυτικού φυλλαδίου

Άρθρο 266: Απολογία εγκαλουμένου

Άρθρο 267: Σχηματισμός πειθαρχικών δικογραφιών

Άρθρο 268: Απόφαση

Άρθρο 269: Εφέσεις κατά πειθαρχικών αποφάσεων

Άρθρο 270: Αναδρομική μετατροπή πειθαρχικών ποινών.

Άρθρο 271: Παραίτηση από προσφυγών εις αλλοδαπές Αρχές

 

Τμήμα Δ: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 272

Άρθρο 273

 

Εν Αθήναις, τη 29-09-1973

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.