Νομοθετικό διάταγμα 187/73 - Άρθρο 164

Άρθρο 164: Όριο απομακρύνσεως επιβατηγών πλοίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ελληνικά επιβατηγά πλοία, αναγνωριζόμενα κατά την διάταξη του άρθρου 5, παράγραφος 3 του παρόντος ή αναγνωρισθέντα κατά τις προϊσχύσασες διατάξεις ή μηδέποτε αναγνωρισθέντα αλλά οπωσδήποτε εφοδιασθέντα μέχρι της 31-12-1969 δια πρωτοκόλλου γενικής επιθεωρήσεως ή πιστοποιητικού ασφαλείας εμπορικών πλοίων, απομακρύνονται υποχρεωτικώς εκ της εξυπηρετήσεως των κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του παρόντος συγκοινωνιών επί τη συμπληρώσει ηλικίας τριάκοντα πέντε (35) ετών από του έτους της καθελκύσεώς του. Ως αφετηρία υπολογισμού του ανωτέρω ορίου λαμβάνεται ή 31η Δεκεμβρίου του έτους της καθελκύσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 αριθμήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013).

 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται στα επιβατηγά πλοία, για τα οποία εφαρμόζεται το άρθρο 3 της Οδηγίας 1998/18 (EEL 144/1998), όπως ενσωματώθηκε με το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 103/1999 (ΦΕΚ 110/Α/1999) και ισχύει, υπό τους όρους ότι τα πλοία πληρούν τις κατά περίπτωση απαιτήσεις του άρθρου 6(α) της Οδηγίας 98/18/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2003/24 (EEL 123/2003) ΕΚ και όπως ενσωματώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 66/2005 (ΦΕΚ 100/Α/2005) και ισχύει, καθώς και των απαιτήσεων των άρθρων 6, 8 και 9 της Οδηγίας 2003/25/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκαν με τα άρθρα 6, 8 και 9 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 52/2005 (ΦΕΚ 79/Α/2005) και ισχύει.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013).

 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται στα επιβατηγά και επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία, για τα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται ομοίως στα επιβατηγά και επιβατηγά / οχηματαγωγά πλοία, που εκτελούν πλόες μέχρι είκοσι (20) ναυτικά μίλια από την ακτογραμμή, εφόσον ικανοποιούνται οι πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου και πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται για το σκοπό αυτόν με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Με τις διατάξεις του διατάγματος αυτού οφείλουν να εναρμονιστούν εντός μεταβατικής περιόδου που θα προβλέπεται στο διάταγμα αυτό και τα επιβατηγά και επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία, στα οποία έχει γίνει εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.