Νομοθετικό διάταγμα 187/73 - Άρθρο 76

Άρθρο 76: Προϋποθέσεις για την απόκτηση διπλώματος ή πτυχίου και πιστοποίηση της συνδρομής τους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για να αποκτήσει κάποιος δίπλωμα ή πτυχίο ναυτικής ικανότητος, δέον:

 

α) να είναι απογεγραμμένος ως ναυτικός,

 

β) να έχει συμπληρώσει το εικοστό έτος της ηλικίας του, πλην των ευδοκίμως αποφοιτώντων εκ Δημοσίων ή αναγνωρισμένων σχολών ναυτικής εκπαιδεύσεως, οίτινες δικαιούνται ν' αποκτήσουν δίπλωμα ή πτυχίον ναυτικής Ικανότητος μετά την συμπλήρωση του δεκάτου ενάτου έτους της ηλικίας των, να μην έχει δε συμπληρώσει το 65ο έτος εις αμφότερες τις άνω περιπτώσεις,

 

γ) να είναι στρατολογικώς εν τάξει,

 

δ) να μη τελεί υπό στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων,

 

ε) να μη έχει καταδικασθεί επί κακούργημα ή εις φυλάκιση ανωτέρα του εξαμήνου καθ' υποτροπήν ή μείζονα του εξαμήνου επί λαθρεμπορία ή λαθρεμπορία ναρκωτικών ή επί παράβαση του νόμου περί προστασίας του εθνικού νομίσματος ή επί αδικήματος αναφερόμενου εις την επί του πλοίου υπηρεσία και να μη έχει στερηθεί οριστικώς του δικαιώματος της ασκήσεως του ναυτικού επαγγέλματος,

 

στ) να είναι σωματικώς και πνευματικώς υγιής και ικανός δια την αντίστοιχη προς το δίπλωμα ή πτυχίον ναυτική υπηρεσία. Δια προεδρικού διατάγματος καθορίζονται τα νοσήματα και οι βλάβες εκ των οποίων κρίνεται ως ανίκανος προς απόκτηση διπλώματος ή πτυχίου, τα της υγειονομικής εξετάσεως, τα εξέταστρα και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια,

 

ζ) να έχει επιτύχει εις εξετάσεις, εξαιρουμένων των περιπτώσεων καθ' ας δεν απαιτούνται τοιαύτες, κατά τα δια προεδρικού διατάγματος, μετά γνώμη του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού, οριζόμενα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του νόμου 3153/2003 (ΦΕΚ 153/Α/2003).

 

2. Δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου κατά την αυτήν διαδικασίαν, καθορίζονται τα του τρόπου βεβαιώσεως και αποδείξεως των νομίμων προσόντων προς συμμετοχή εις τις εξετάσεις, όπου απαιτούνται τοιαύτες και των προϋποθέσεων εν γένει προς απόκτηση διπλώματος ή πτυχίου ναυτικής ικανότητος, ως και ο χρόνος υπάρξεως των προσόντων τούτων.

 

3. Δίπλωμα ή πτυχίον ναυτικής ικανότητος απονέμεται εις Έλληνας το γένος, αλλοδαπούς υπηκόους, εφ' όσον συντρέχουν οι υπό των περιπτώσεων β', δ', ε', στ' και ζ' της παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου προϋποθέσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 3153/2003 (ΦΕΚ 153/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.