Νόμος 4150/13 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Καταμέτρηση πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Για πλοία, για τα οποία εκδίδεται αρχικό πιστοποιητικό καταμέτρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 973/1971 (ΦΕΚ 194/Α/1971), όπως ισχύει, και τα οποία δεν διαθέτουν σε ισχύ διεθνές πιστοποιητικό χωρητικότητας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου [Ν] 1373/1983 (ΦΕΚ 92/Α/1983) όπως ισχύει, πέραν της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 973/1971, υπολογίζεται και πιστοποιείται και η ολική χωρητικότητα (GT). Για πλοία που διαθέτουν πιστοποιητικό καταμέτρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 973/1971, όπως ισχύει, ο υπολογισμός και η πιστοποίηση της ολικής χωρητικότητας (GT) διενεργείται το αργότερο μέχρι την ολοκλήρωση της ετήσιας επιθεώρησης που θα λάβει χώρα μετά την 01-07-2014.

 

β. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται ο τρόπος υπολογισμού, η διαδικασία διενέργειας της καταμέτρησης και πιστοποίησης της ολικής χωρητικότητας (GT), καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

γ. Έως την πιστοποίηση της ολικής χωρητικότητας (GT) των πλοίων σύμφωνα με την περίπτωση α', η ολική χωρητικότητά τους (GT) λαμβάνεται ως ίση με την αριθμητική τιμή, στον πλησιέστερο προηγούμενο ακέραιο αριθμό, των κόρων ολικής χωρητικότητάς τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 42 του νόμου 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α/2014).

 

2. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εξαιρούνται τα αλιευτικά σκάφη στα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμός 2930/1986, όπως κάθε φορά ισχύει.

 

3. Από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν μεταβάλλονται τα δικαιώματα υπηρεσίας που χορηγούνται με αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και ο προσδιορισμός των λιμενικών τελών επί πλοίου, των πλοηγικών και φαρικών τελών και δικαιωμάτων, καθώς και η υποχρέωση πλοήγησης των πλοίων που απορρέουν από τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.