Νόμος 4150/13 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Έλεγχος Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Τροποποιήσεις του νόμου 3622/2007)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 2 του νόμου 3622/2007 (ΦΕΚ 281/Α/2007) προστίθεται παράγραφος 16 ως ακολούθως:

 

{16. Φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα: Κάθε φορέας που έχει, κατά νόμο, την ευθύνη της διοίκησης και της εκμετάλλευσης του λιμένα.}

 

2. Οι παράγραφοι 12, 13 και 14 του άρθρου 2 του νόμου 3622/2007 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{12. Λιμένας: Η προσδιορισμένη περιοχή ξηράς και ύδατος, στην οποία βρίσκονται μία ή περισσότερες λιμενικές εγκαταστάσεις, πλην στρατιωτικών, τα όρια της οποίας καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος και δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκη με τα όρια της ζώνης λιμένα, κατά την έννοια των διατάξεων του νόμου 2971/2001, όπως ισχύει, η οποία περιλαμβάνει έργα και εξοπλισμό που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των εργασιών εμπορικών θαλάσσιων μεταφορών.

 

13. Συντονιστικό Κέντρο: Η Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων.

 

14. Κέντρο Αναφορών Ασφάλειας: Το Κέντρο Επιχειρήσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο λειτουργεί ως Κέντρο Λήψης Αναφορών Ασφάλειας και ενημέρωσης των υπευθύνων ασφάλειας λιμένων, λιμενικών εγκαταστάσεων, πλοίων και εταιριών για τις μεταβολές των επιπέδων ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου. Επίσης, λειτουργεί ως σημείο επαφής με τα πλοία σύμφωνα με τον κανόνα 7 του Κεφαλαίου ΧΙ-2 της Διεθνούς Σύμβασης SOLAS και με τους υπεύθυνους ασφάλειας των πλοίων, των εταιριών τους και των λιμενικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 4.16 του Β' Μέρους του Κώδικα ISPS.}

 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 4 του νόμου 3622/2007 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{1. Η Ενιαία Αρμόδια Αρχή συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει την τήρηση των διαδικασιών και την εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας που προβλέπει ο νόμος αυτός.

 

Ειδικότερα:

 

α) Το Συντονιστικό Κέντρο ασκεί τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στις επιμέρους διατάξεις του παρόντος και λειτουργεί ως σημείο επαφής για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα κράτη που έχουν συμβληθεί στη Διεθνή Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS 74) και έχουν κυρώσει τις τροποποιήσεις της Διεθνούς αυτής Σύμβασης που υιοθετήθηκαν στη Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Κυβερνήσεων της Διεθνούς Σύμβασης στις 12-12-2002, προκειμένου να διευκολύνει, παρακολουθεί και ενημερώνει αυτούς, όσον αφορά στην εφαρμογή των μέτρων για την ασφάλεια στη θάλασσα που προβλέπονται στον Κανονισμό 725/2004/ΕΚ. Επιπροσθέτως, έχει ως αποστολή τη διευκρίνιση, την παρακολούθηση, τη λήψη, τη διαχείριση και την παροχή πληροφοριών για την εφαρμογή των μέτρων ενίσχυσης της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων.

 

β) Η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων ασκεί τις αρμοδιότητες που περιγράφονται σε επιμέρους διατάξεις του παρόντος και συνεργάζεται με τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων στην υλοποίηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος.

 

2. α) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου συγκροτείται, κατά περιοχή ευθύνης κάθε Λιμενικής Αρχής, ανεξαρτήτως του αριθμού των υπόχρεων λιμένων αρμοδιότητάς της, μια Αρχή Ασφάλειας Λιμένα, η οποία είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της κατάρτισης του Σχεδίου ή των Σχεδίων Ασφάλειας Λιμένα ή Λιμένων από το φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, καθώς και για την εφαρμογή τους. Επίσης, εισηγείται τον ορισμό του Υπεύθυνου Ασφάλειας Λιμένα και του αναπληρωτή του.

 

β) Η Αρχή Ασφάλειας Λιμένα απαρτίζεται από: α) τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής, ως πρόεδρο, β) έναν εκπρόσωπο της οικείας Αστυνομικής Αρχής, γ) έναν εκπρόσωπο της οικείας Τελωνειακής Αρχής, δ) έναν εκπρόσωπο του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ε) τους κατά το άρθρο 9 οριζόμενους υπεύθυνους ασφάλειας των υπόχρεων εφαρμογής του Κανονισμού λιμενικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε κάθε λιμένα και που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Αρχής μόνο για τα θέματα του συγκεκριμένου λιμένα που κατά περίπτωση απασχολούν την Αρχή Ασφάλειας Λιμένα, ως τακτικά μέλη. Με την ίδια Απόφαση ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη που, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη, καθώς και ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμένα και ο αναπληρωτής του εκ των υπεύθυνων ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στον κάθε υπόχρεο λιμένα.

 

Σε περίπτωση ύπαρξης λιμενικών εγκαταστάσεων δημόσιου χαρακτήρα στο λιμένα, ορίζονται ως Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμένα και αναπληρωτής του εκ των υπεύθυνων ασφάλειάς τους και των αναπληρωτών τους αντίστοιχα. Το χρονικό διάστημα, για το οποίο ορίζεται ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμένα και ο αναπληρωτής του, δεν δύναται να είναι μικρότερο του έτους. Στις συνεδριάσεις της Αρχής Ασφάλειας Λιμένα δύνανται να συμμετέχουν άνευ ψήφου και κατόπιν σχετικής προσκλήσεως της Αρχής για τη συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων ή την παροχή πληροφοριών που θα ήταν χρήσιμες για την Αρχή, οι υπεύθυνοι ασφάλειας των τμημάτων του λιμένα και των παρακείμενων περιοχών του που επηρεάζουν την ασφάλειά του, όπως αυτές έχουν καθορισθεί βάσει των πορισμάτων της αξιολόγησης ασφαλείας του λιμένα.

 

γ) Δεν απαιτείται συγκρότηση Αρχής Ασφάλειας για λιμένα που από την προβλεπόμενη κατά το άρθρο 7 του παρόντος νόμου αξιολόγηση ασφάλειάς του προκύψει ότι τα όριά του καλύπτονται από τα όρια της μιας μόνης υπάρχουσας σε αυτόν υπόχρεης λιμενικής εγκατάστασης.}

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του νόμου 3622/2007 καταργείται, οι δε παράγραφοι 4, 5, 6, 7, 8, και 9 αναριθμούνται σε 3, 4, 5, 6, 7 και 8 αντιστοίχως.

 

5. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 5 του νόμου 3622/2007 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{1. α) Οι φορείς διαχείρισης και εκμετάλλευσης υπό ελληνική σημαία πλοίων και οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμενικών εγκαταστάσεων της Επικράτειας ορίζουν Υπεύθυνους Ασφάλειας για την εταιρία, το πλοίο και τη λιμενική εγκατάσταση, αντιστοίχως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε έγγραφες συμφωνίες είτε μεταξύ του κυρίου των λιμενικών εγκαταστάσεων και του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης αυτών είτε μεταξύ του τελευταίου και τρίτου (υπομισθωτή).

 

β) Οι ανωτέρω φορείς έχουν την ευθύνη για την πραγματοποίηση αξιολόγησης ασφάλειας των πλοίων τους και των λιμενικών εγκαταστάσεών τους, τη σύνταξη και εφαρμογή των απορρεόντων από την αξιολόγηση σχεδίων ασφάλειας, τις αναθεωρήσεις αυτών και γενικότερα συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του Κώδικα ISPS και του Κανονισμού, διαθέτοντας τους απαραίτητους προς τούτο πόρους. Επίσης, διαθέτουν πόρους και μέσα για την υλοποίηση των μέτρων ασφάλειας που προβλέπονται στα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας των πλοίων ή λιμενικών εγκαταστάσεων που διαχειρίζονται.

 

γ) Οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα έχουν την ευθύνη για την πραγματοποίηση αξιολόγησης ασφάλειας των λιμένων τους, τη σύνταξη των σχεδίων ασφάλειας, τις αναθεωρήσεις αυτών και γενικότερα την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/65/ΕΚ, διαθέτοντας τους απαραίτητους προς τούτο πόρους. Επίσης, οι εν λόγω φορείς διαθέτουν πόρους και μέσα για την υλοποίηση των μέτρων ασφάλειας που προβλέπονται στα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας των λιμένων που διαχειρίζονται.

 

δ) Σε περίπτωση που οι αξιολογήσεις και τα σχέδια ασφάλειας λιμένων, καθώς και οι αναθεωρήσεις αυτών, δεν έχουν καταρτιστεί εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, αυτές πραγματοποιούνται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων και με δαπάνες των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων. Η σχετική δαπάνη εγγράφεται υποχρεωτικά στους προϋπολογισμούς των φορέων αυτών.

 

ε) Κάθε φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης παρακείμενων του λιμένα περιοχών ή σε περίπτωση απουσίας του, ο κύριος των εν λόγω περιοχών, που έχουν επίπτωση στην ασφάλεια του λιμένα, όπως καθορίσθηκαν βάσει των πορισμάτων των αξιολογήσεων ασφαλείας του λιμένα, ορίζουν υπεύθυνους ασφάλειας για τα τμήματα και τις περιοχές αντίστοιχα και εφαρμόζουν με δικούς τους πόρους και μέσα τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμένα μέτρα και διαδικασίες ασφαλείας στα τμήματα και στις περιοχές αυτές, εντός τριμήνου από την ημερομηνία έγκρισης του σχεδίου ασφάλειας. Οι επιμέρους οικονομικά δραστηριοποιούμενοι σε χώρους των τμημάτων του λιμένα φορείς, συμπεριλαμβανόμενων και των διαχειριστών των εξυπηρετούμενων σε αυτά πλοίων, ορίζουν υπευθύνους ασφαλείας των εν λόγω χώρων, καθώς και των πλοίων, και εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμένα μέτρα και τις διαδικασίες ασφαλείας στους χώρους ευθύνης τους, με δικούς τους πόρους και μέσα, εντός τριμήνου από την ημερομηνία έγκρισης του Σχεδίου.

 

3. α) Οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης υπόχρεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα ISPS και του Κανονισμού λιμενικών εγκαταστάσεων, οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης υπόχρεου εφαρμογής της Οδηγίας λιμένα ή παρακείμενων περιοχών που έχουν επίπτωση στην ασφάλειά του και οι επιμέρους φορείς που δραστηριοποιούνται οικονομικά σε τμήματα υπόχρεου εφαρμογής της Οδηγίας λιμένα μπορεί να αναθέτουν και σε ιδιωτικές εταιρίες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, που είναι εφοδιασμένες με την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια, την άσκηση των προβλεπόμενων από τα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας ελέγχων. Μεταξύ των ελέγχων αυτών συμπεριλαμβάνονται ιδίως οι έλεγχοι προσώπων, αποσκευών και φορτίων, οι έλεγχοι πρόσβασης και η επιτήρηση ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων, τμημάτων λιμένα και παρακείμενων αυτού περιοχών που έχουν επίπτωση στην ασφάλειά του.

 

β) Η άσκηση των παραπάνω δραστηριοτήτων προϋποθέτει την έκδοση άδειας αστυνομικής φύσεως από την οικεία Λιμενική Αρχή και τελεί υπό τον άμεσο έλεγχο του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης και της Αρχής Ασφάλειας Λιμένα. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την έκδοση της άδειας του προηγούμενου εδαφίου.}

 

6. Το άρθρο 7 του νόμου 3622/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 7: Αξιολογήσεις ασφάλειας

 

1. Για τις λιμενικές εγκαταστάσεις και τους λιμένες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του παρόντος, εκπονούνται μελέτες αξιολόγησης ασφάλειας από εξουσιοδοτημένους προς τούτο Αναγνωρισμένους Οργανισμούς Ασφάλειας. Η Ενιαία Αρμόδια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα εκπόνησης μελετών αξιολογήσεων ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων. Κατά την εκπόνηση των εν λόγω μελετών λαμβάνονται υπ' όψιν οι απαιτήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 15.3 και 15.4 του Μέρους Β' του Κώδικα ISPS, όσον αφορά στις λιμενικές εγκαταστάσεις και στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας όσον αφορά στους λιμένες. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου μεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο το Παράρτημα Ι της Οδηγίας και ρυθμίζεται το ανάλογο θέμα.

 

2. Οι μελέτες αξιολόγησης ασφάλειας λιμένα λαμβάνουν επιπλέον υπ' όψιν τις ιδιαιτερότητες των διάφορων τμημάτων κάθε λιμένα, καθώς και των παρακείμενων περιοχών, εάν οι περιοχές αυτές έχουν επίπτωση στην ασφάλειά του. Επίσης, λαμβάνουν υπόψη τις εγκεκριμένες αξιολογήσεις ασφάλειας των επιμέρους λιμενικών εγκαταστάσεων εντός των ορίων του εν λόγω λιμένα. Στην περίπτωση που από την αξιολόγηση ασφάλειας λιμένα, εντός του οποίου βρίσκεται μια μόνο υπόχρεη λιμενική εγκατάσταση, προκύψει ότι τα όριά του συμπίπτουν με τα όρια της λιμενικής εγκατάστασης αυτής, υπερισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού.

 

3. Οι μελέτες αξιολόγησης ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων και οι αναθεωρήσεις αυτών εγκρίνονται από το Συντονιστικό Κέντρο. Οι μελέτες αξιολόγησης ασφάλειας λιμένων και οι αναθεωρήσεις αυτών εγκρίνονται από το Συντονιστικό Κέντρο, κατόπιν εισηγήσεως της Αρχής Ασφάλειας Λιμένα, στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται να έχει συγκροτηθεί, καθώς και γνώμης της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.}

 

7. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 8 του νόμου 3622/2007 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{1. Βάσει των πορισμάτων που προκύπτουν από τις μελέτες αξιολόγησης ασφάλειας του προηγούμενου άρθρου, εκπονούνται σχέδια ασφάλειας, για τα οποία λαμβάνονται υπ' όψιν τουλάχιστον οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 9.2 του Μέρους Β' του Κώδικα ISPS σε ό,τι αφορά στα πλοία, στις παραγράφους 16.3 και 16.8 του Μέρους Β' του ίδιου Κώδικα σε ό,τι αφορά στις λιμενικές εγκαταστάσεις και στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας σε ό,τι αφορά στους λιμένες. Δεν απαιτείται κατάρτιση σχεδίου ασφάλειας για λιμένα που από την προβλεπόμενη κατά το άρθρο 7 του παρόντος νόμου αξιολόγηση ασφάλειάς του προκύψει ότι τα όριά του συμπίπτουν με τα όρια της μίας μόνης υπάρχουσας σε αυτόν υπόχρεης στον Κανονισμό λιμενικής εγκατάστασης. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου μεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο το Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας και ρυθμίζεται το ανάλογο θέμα.

 

2. Τα σχέδια ασφάλειας λιμένα λαμβάνουν επιπλέον υπόψη τις ιδιαιτερότητες διαφόρων τμημάτων αυτού, ενσωματώνουν τα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων εντός των ορίων του και αναπτύσσονται από Αναγνωρισμένους Οργανισμούς Ασφάλειας. Για καθένα από τα επίπεδα ασφάλειας, τα σχέδια ασφάλειας λιμένα προσδιορίζουν:

 

α) τις ακολουθητέες διαδικασίες,

β) τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και

γ) τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν.

 

Εφόσον και καθ' ο μέρος απαιτείται, τα σχέδια ασφάλειας λιμένα περιλαμβάνουν μέτρα ασφάλειας, που εφαρμόζονται στους επιβάτες και στα οχήματα που πρόκειται να επιβιβασθούν σε επιβατηγά - οχηματαγωγά (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοία, εσωτερικών ή διεθνών γραμμών. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται κατά τρόπο που να μη παρακωλύεται, κατά το δυνατόν, η ροή της εργασίας.}

 

8. Το άρθρο 9 του νόμου 3622/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 9: Ορισμός υπεύθυνου ασφάλειας

 

1. Για κάθε υπόχρεο ελληνικό πλοίο ορίζονται από τον φορέα διαχείρισης και εκμετάλλευσής του, ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Εταιρίας και ο Αξιωματικός Ασφάλειας Πλοίου, ως και οι αναπληρωτές αυτών. Για κάθε υπόχρεη λιμενική εγκατάσταση της χώρας, προτείνεται από το φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης αυτής και εγκρίνεται από το Συντονιστικό Κέντρο ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης, ως και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι διαθέτουν: α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, β) εμπειρία στον τομέα ελέγχου ασφάλειας εμπορικών λιμενικών εγκαταστάσεων ή εμπορικών πλοίων και γ) τις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό γνώσεις. Για κάθε υπόχρεο λιμένα, ορίζεται ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 3622/2007.

 

2. Οι υπεύθυνοι ασφάλειας πλοίων, διαχειριστριών εταιριών τους και λιμενικών εγκαταστάσεων εφαρμόζουν τα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας, προγραμματίζουν τη διεξαγωγή γυμνασίων και μεριμνούν για τη συμμετοχή σε ασκήσεις των κατά τόπους αρμόδιων Αρχών. Επίσης, έχουν την ευθύνη για την ανασκόπηση των αξιολογήσεων ασφάλειας και των σχεδίων ασφάλειας κατ' έτος και την αναθεώρησή τους, οποτεδήποτε κριθεί τούτο αναγκαίο. Οι Υπεύθυνοι Ασφάλειας Λιμένων λειτουργούν ως σημεία επαφής για θέματα σχετικά με την ασφάλεια λιμένων.}

 

9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του νόμου 3622/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Η εκπαίδευση των Αξιωματικών Ασφαλείας Πλοίων, των αναπληρωτών τους και των πληρωμάτων των πλοίων, των Υπευθύνων Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης, των αναπληρωτών τους και του προσωπικού ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων, καθώς και των Υπευθύνων Ασφάλειας Εταιρίας και των αναπληρωτών τους, διενεργείται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης, οι οποίοι παρέχουν την προβλεπόμενη στις παραγράφους 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 18.1, 18.2 και 18.3 του Μέρους Β' του Κώδικα ISPS εκπαίδευση.}

 

10. Η παράγραφος Α.1.β του άρθρου 17 του νόμου 3622/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{β) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετά από εισήγηση του Συντονιστικού Κέντρου και προηγούμενη έγγραφη σύσταση του τελευταίου προς το φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης της λιμενικής εγκατάστασης για συμμόρφωση εντός εύλογης προθεσμίας, αναστέλλεται η λειτουργία αυτής για όσο διάστημα δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος, του Κανονισμού και του Κώδικα ISPS. Ειδικά για την αναστολή λειτουργίας λιμενικών εγκαταστάσεων που δεν εποπτεύονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, απαιτείται επιπροσθέτως και η προηγούμενη γνώμη της αρμόδιας διοικητικής αρχής που τις εποπτεύει. Με όμοια απόφαση παύει να ισχύει η εν λόγω αναστολή, εφόσον διαπιστωθεί ότι:

 

α)α) οι προϋποθέσεις που δικαιολογούσαν την έκδοση της σχετικής απόφασης έχουν εκλείψει και η λειτουργία της λιμενικής εγκατάστασης μπορεί να συνεχισθεί, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά της ή την ασφάλεια των πλοίων που βρίσκονται εντός αυτής και

 

β)β) έχει καταβληθεί το διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε δυνάμει του παρόντος, καθώς και όλα τα έξοδα που προέκυψαν από το διενεργηθέντα έλεγχο σχετικά με την τήρηση των διατάξεων του παρόντος.}

 

11. Στο τέλος του στοιχείου Α' του άρθρου 17 του νόμου 3622/2007 προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:

 

{3. α) Όταν η Αρχή Ασφάλειας Λιμένα διαπιστώσει τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων, από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος, φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα ή παρακείμενων περιοχών που έχουν επίπτωση στην ασφάλειά του, με έκθεσή της ενημερώνει στην περίπτωση δημόσιων φορέων τον εποπτεύοντα τους φορείς αυτούς Υπουργό, ο οποίος προβαίνει στον πειθαρχικό έλεγχο της Διοίκησής τους, ενώ στην περίπτωση μη δημόσιων φορέων την οικεία Λιμενική Αρχή, η οποία προβαίνει στην επιβολή διοικητικού προστίμου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 45 του νομοθετικού διατάγματος 187/1973.

 

β) Σε περίπτωση που η Αρχή Ασφάλειας Λιμένα διαπιστώσει ότι δραστηριοποιούμενος οικονομικά, σε τμήμα υπόχρεου λιμένα ή παρακείμενης περιοχής που έχει επίπτωση στην ασφάλειά του, φορέας δεν εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμένα μέτρα και τις διαδικασίες ασφαλείας στους χώρους ευθύνης του, αφού προβεί σε έγγραφη σύσταση προς το φορέα αυτόν για συμμόρφωσή του εντός εύλογης προθεσμίας, ενημερώνει εγγράφως σχετικά την αρμόδια Αρχή ή φορέα αδειοδότησής της δραστηριοποίησής του, ο οποίος υποχρεούται να αναστείλει άμεσα την ισχύ της σχετικής άδειας, για όσο διάστημα δεν συμμορφώνεται.}

 

12. Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 του νόμου 3622/2007 καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.