Νόμος 4150/13 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Επιθεώρηση πλοίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 345/2000 (ΦΕΚ 298/Α/2000) προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων ιδιωτών, των οποίων η επιχειρηματική ή εμπορική δραστηριότητα των ιδίων, των μελών της οικογένειάς τους και των συγγενών τους μέχρι και 2ου βαθμού, σχετίζεται με την κατηγορία στην οποία εκτελούν ελέγχους ή επιθεωρήσεις.}

 

2. α) Στην περίπτωση 1.2 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 345/2000 προστίθεται νέα υποπερίπτωση 1.2.5. ως εξής:

 

{1.2.5. Οι αρχικές και περιοδικές επιθεωρήσεις του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης (AIS) των πλοίων δύνανται να διενεργούνται και από επιθεωρητές τηλεπικοινωνιακού τομέα - μέλη των Τοπικών Κλιμακίων

Επιθεώρησης Πλοίων.}

 

β) Οι υποπεριπτώσεις 1.2.5 έως 1.2.11 αναριθμούνται σε 1.2.6 έως 1.2.12 αντιστοίχως.

 

3. Το στοιχείο i της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του άρθρου πρώτου του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 38/2011 (ΦΕΚ 96/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{i) 1 ατόμου ανά 3 πνευστές σωσίβιες σχεδίες για τα πλοία που υπάγονται στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 103/1999 (ΦΕΚ 110/Α/1999), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και εκτελούν πλόες κατηγοριών Β', Γ' ή Δ', καθώς και στα πλοία που υπάγονται στις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 36/1967 (ΦΕΚ 9/Α/1967), όπως ισχύει.}

 

4. Θέματα ελαχίστων κριτηρίων προσόντων ελεγκτών και επιθεωρητών του Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων, που δεν ορίζονται ως υποχρεωτικά από την ενωσιακή ή διεθνή νομοθεσία, μπορεί να ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017).

 

5. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καταρτίζεται πρόγραμμα εκπαίδευσης των στελεχών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου που διαθέτουν κατά περίπτωση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για την πιστοποίησή τους ως ελεγκτών και επιθεωρητών για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων, αρμοδιότητας του Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017).

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου δύνανται να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στα ελάχιστα κριτήρια προσόντων, γνώσεων και εμπειρίας των στελεχών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, προκειμένου αυτά να εκπαιδεύουν τους ελεγκτές και τους επιθεωρητές του Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.